Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2019. évi jegyzőkönyvek 2019.04.30 soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

Módosult tartalom

2019.04.30 soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 10/2019.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 30-án 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                     alpolgármester

Kun István                                      képviselő

Laposa Bence                                  képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Forintos Ervin                                képviselő                                (1 fő)

 

Tanácskozási joggal jelen van:

Wolf Viktória                                  jegyző                                     (1 fő)

Meghívottak közül jelen vannak:

Tamás Lászlóné                               osztályvezető

Gerencsér Tamás                          ügyintéző

Bolla József                                   VN. Kft. képviseletében

Dr. Gáli Mihály                              ügyvéd

Rausz István                                  r.alezredes

Horváth József                               r.alezredes

Illés Zoltán                                    CÉH Egyesület elnöke

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető                 (8 fő)

 

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

144/2019. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 21 nyílt napirendi pont szerepel. 3 további napirend felvételére tesz javaslatot, melyeket a pénzügyi bizottság is megtárgyalt.

-  Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

-  Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

-  Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

 

Kéri, hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

145/2019. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek felvétele/levétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 30-i nyílt ülésének napirendi pontjaihoz felveszi

„22. Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

23. Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

24. Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

című napirendet.

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy sorrendiségi módosításra van-e javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a nyilvános ülés módosított napirendjét 24 napirendi ponttal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

146/2019. (IV.30.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 30-i nyílt ülésének módosított napirendjét 24 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 1. 1. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

 1. 2. Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről (2018. év)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Horváth József r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados

 1. 3. Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme (feladat finanszírozás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH Egyesület elnöke

 1. 5. Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

 1. 6. G-Guard Security támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kóczián Géza cégtulajdonos

 1. 7. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (III)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

 1. 9. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 10. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 11. Vagyonrendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 12. BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 13. Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése napelemes lámpákkal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 14. Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 15. 450. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 16. Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 17. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 18. Badacsonyi nyilvános illemhely hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 19. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 20. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 22. Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 23. Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 24. Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester


NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. A bizottság elnökének távolléte miatt felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

147/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálata által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal részére megküldésre 30 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

2./ Napirendi pont

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről (2018. év)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Rausz István r.alezredes, Horváth József r.alezredes, Sztrik Ákos r.százados

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester köszönti Rausz István és Horváth József rendőr alezredes urakat. Kérdezi, hogy kívánnak-e hozzászólni.

 

Rausz István r.alezredes elmondja, hogy Badacsonytomaj és térsége közbiztonsága kiemelt jelentőségű. A számadatok szerint jelentős javulás következett be. A jogsértések csökkentek, a gépkocsi feltörések és rongálások száma a többi városhoz viszonyítva nem jelentős. A terület nem bír sok szállodával, de a szezonban a nyaralóházak telítettsége és az átmenő forgalom jelentős. Az ittas vezetést szűrik a balesetek elkerülése érdekében. Kéri a közbiztonság szempontjából fontos elemek figyelembevételét, a térfigyelő rendszer, közvilágítás, közút átalakítás megoldását. Úgy gondolja, hogy az erre szánt anyagi fedezet meg fog térülni. A rendőrség nem fog kapni semmiféle megerősítést a nyári szezonra, ennek ellenére egy fő járőrt biztosít Badacsony központi részére.  Megköszöni az önkormányzat támogatását, kéri a beszámoló elfogadását.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy évek óta gondot jelent az illegális hulladék lerakása, a szelektív gyűjtők körül tarthatatlan a helyzet. Próbaképpen kihelyeztek egy kamerát, a felvételeken minden tényező látható. Kérdezi, hogy hivatalos felvételek esetén a rendőrség milyen intézkedéseket tud kilátásba helyezni. Kell-e figyelmeztető táblát kihelyezni a kamerákról.

 

Krisztin N. László polgármester 8.22 órakor távozott a képviselő-testület ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

 

Rausz István r.alezredes elmondja, hogy globális problémáról van szó. Az önkormányzatoknak javasolja a szelektív gyűjtők bekerítését és bekamerázását. Az erdei utakon szintén sok a szemét. A szabálysértők eljárás alá vonhatók, ha bűncselekmény, akkor a rendőrség hatásköre, ha szabálysértés, akkor a járási hivatalhoz tartozik a feljelentés. Rendőrt erre a célra nem tudnak biztosítani, de a visszatérő ellenőrzést meg tudják oldani. A kamerákat az adatvédelmi szabályok szerint csak regisztrált módon kijelölt adatkezelővel lehet elhelyezni. A felvételek illetéktelenek számára nem hozzáférhetők, azokat zárt helyen kell kezelni. Az adatok kinyeréséről konkrét nyilvántartást kell vezetni. Tapasztalatai szerint csökken a jogsértések száma, ahol kamera van, illetve jól látható módon erre figyelemfelhívó tábla is kihelyezésre kerül.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az intézményvezetők és gazdasági társaságok vezetőinek figyelmét felhívtuk, hogy komoly szabályozó rendszer kialakítása fontos a GDPR miatt is. Az adatvédelmi tisztviselők kinevezése megtörtént.

 

Krisztin N. László polgármester 8.25 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Az ülés vezetését visszaveszi.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy 2019. évet a testület a Biztonság Évének nyilvánította. A kamerarendszer remélhetőleg a nyárra működőképes lesz. Megköszöni a rendőrségnek a jó együttműködést, a bizottsági és testületi üléseken való részvételt.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

148/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló Badacsonytomaj város közbiztonsági helyzetéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tapolcai Rendőrkapitányság által Badacsonytomaj város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:             azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

3./ Napirendi pont

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghirdetett két közterület-felügyelői álláshelyre nem volt jelentkező. A televízió nyilvánosságát kihasználva felhívja a lakosság figyelmét, hogy lehet jelentkezni a betöltetlen álláshelyekre, kéri, hogy figyeljék a pályázati felhívásokat. Javasolja a honlapot úgy átszerkeszteni, hogy a pályázatok jól látható módon a kezdő oldalon jelenjenek meg. Megjegyzi, hogy a rendszergazda hosszas útmutatása alapján sikerült megtalálni a strandi témában is a pályázati felhívást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy van lehetőség az ASP felületen keresztül egy országosan egységes honlap beindítására, mely teljesen ingyenes. A jelenlegi honlap véleménye szerint  áttekinthetetlen. Ha van rá fogadókészség, egy informális fórumon bemutatja a működését. 1,5 – 2 hónapon belül be lehetne indítani, ezzel a jelenlegi megszűnne.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a jövőben sok pályázati kiírás várható, az új honlap beindításáig kéri az említett racionalizálást elvégezni. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

149/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a közterület felügyelet tevékenységéről

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a közterület-felügyelet tevékenységről szóló beszámolót megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Határidő:            azonnal

Felelős:               Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika közterület-felügyelő

Csik Milán közterület-felügyelő

4./ Napirendi pont

Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme (feladat finanszírozás)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Illés Zoltán CÉH Egyesület elnöke

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Illés Zoltán urat, a CÉH Egyesület elnökét. Elmondja, hogy a tavalyi támogatás régiójáró buszra átadott részét az Egyesület visszafizette, ezt nem használták fel. Kérdezi az elnök urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Illés Zoltán elnök megjegyzi, hogy elektromos buszokkal és mikrobuszokkal tervezik bejárni a többi települést, erre az ajánlatokat várják.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azt volt a javaslat, hogy június 1-től induljon el a járat, ezért mielőbbi egyeztetés szükséges. Megjegyzi, hogy online marketingre elég jelentős összeget kér az egyesület. Kérdezi, hogy Badacsony első látásra nevű weboldal fejlesztése szerepel-e a terveikben. Érdemes-e megtartani, úgy gondolja, hogy nem eléggé hatékony.

 

Illés Zoltán elnök elmondja, hogy arra törekednek, hogy minőségi vendégek legyenek Badacsonyban, törekednek megtalálni ezt a célcsoportot, melyhez ezt az oldalt is bevonják. Erről is egyeztetni kellene.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával, a 3.650 eFt vissza nem térítendő támogatás biztosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

150/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi CÉH Egyesület támogatási kérelme (feladat finanszírozás)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsony, Park. utca 6.; képviseli: Illés Zoltán elnök) részére, a benyújtott táblázatban szereplő rendezvények lebonyolításához, vissza nem térítendő támogatást biztosít 3.650.000 Ft összegben, azaz hárommillió-hatszázötvenezer forint összegben, az alábbiak szerint:

-            Pünkösdi eljegyzés:   200.000,- Ft

-            Online Marketing:    1.900.000,- Ft

-            Bortriatlon:                           250.000,- Ft

-            Borbarangolás:                      150.000,- Ft

-            Márton napi vigasság:           200.000,- Ft

-            Továbbképzés:                     750.000,- Ft

-            Őszi kerékpár túra                200.000,- Ft

 1. A támogatás fedezete 3.600.000,- Ft összegig a 2019. évi költségvetés támogatás jogcíme, 50.000,- Ft a tartalék terhére kerül biztosításra.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egyösszegben, átutalással történjen a Támogatott bankszámlájára.
 3. a támogatás célja: 1. pontban részletezett feladatok támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy a Támogatott a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város, városgazdálkodási, egyéb szolgáltatások
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

10.utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő:   a megállapodás megkötésére: 2019. május 20.

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

5./ Napirendi pont

Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Krisztin N. Lászlóné intézményvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága felkéri Krisztin N. Lászlóné igazgató asszonyt, hogy a testületi ülésen adjon tájékoztatást.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pénzügyi osztály vezetője egyeztetett az igazgató asszonnyal. 100 eFt-ról van szó, a kérelemben szereplő többi tétel a költségvetésben teljesült.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület döntése értelmében a költségvetés elfogadása előtt be kell adni a kérelmeket a teljes évre vonatkozóan.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kérelem beérkezett, a rendezvények közé beépítésre került, a költségvetésben szerepel.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület úgy döntött, hogy a költségvetés elfogadása után csak extrém esetben engedélyez újabb támogatást. Viszont több esetben a kért összeget csak részben biztosította, ezért újabb kérelmek érkeznek.

 

Nagy Lajos képviselő pénz átadása helyett pld. üdítőt vagy csokoládét javasol venni a gyerekek részére.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy nincs részletezve, hogy mire kérik a támogatást. Lehet, hogy szolgáltatást vesznek igénybe vagy előadást fizetnek ki belőle.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a módosító indítvány elfogadását támogatja oly módon, hogy 100 eFt-ért üdítőt, Balaton szeletet és sport szeletet kapjanak a gyerekek, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

151/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

A Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Lajos képviselő módosító indítványát, miszerint a Tatay napok költségéhez 100.000 Ft összegben csokoládé és üdítőital vásárlásával járuljon hozzá a testület, nem támogatja.

Határidő: elfogadás azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

152/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

A Tatay Sándor Általános Iskola kérelme Tatay napok támogatására

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmére, a Tatay napok költségéhez 100.000 Ft erejéig hozzájárul.  Fedezetet a 2019. évi költségvetés dologi kiadása terhére biztosítja, a K342 jogcímből.
 2. felkéri a Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy teljesítést követően, gondoskodjon az önkormányzat nevére szóló számla átutalásáról.

Határidő:            elfogadás azonnal

Felelős:                Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

6./ Napirendi pont

G-Guard Security támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Kóczián Géza cégtulajdonos

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Kóczián Géza ev. G-Guard Security (8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 12.; adószám: 67011557-2-19; Nytsz.: 42332887) részére 971.550 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosítását javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti Kóczián Géza urat. Elmondja, hogy azzal kereste meg, hogy Badacsony biztonságát a cégén keresztül is megerősítené, ehhez a javaslatát leírta. Szeretne még egy ember alkalmazni a közbiztonság javítása érdekében, melyhez 971.550 Ft vissza nem térítendő támogatást kér.

 

Kun István képviselő célzott és ellenőrizhető támogatásként javasolja a kért összeget biztosítani, a biztonságot fontosnak tartja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetésben biztosította az önkormányzat két közterület-felügyelő felvételének lehetőségét. A rendőrséggel megállapodtunk arról, hogy 1 főt biztosítanak Badacsonyba. Kamerarendszer kiépítéséről is döntött a testület, 6 millió forint összegben. Nem zárkózik el jelen kérelemtől, de a támogatást számon kérhető célra javasolja átadni.

 

Kóczián Géza cégvezető elmondja, hogy a plusz emberről jelenléti ívet vezetne, ellenőrizhetően foglalkoztatná. Pontos regisztrációt vezet, hogy mire költi a napi 5 eFt támogatást. Személyesen fog mindenben dönteni, a legnagyobb körültekintéssel járnak el, Badacsony jó hírének javítása érdekében. Becsületes emberként ígéretet tesz arra, hogy a szezon végére a közbiztonság javul, ezért mindent megtesz, bár garantálni nem lehet semmit.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy meg lehet-e konkrétan mondani, hogy az 1 fő hol fog szolgálatot tartani.

 

Kóczián Géza cégvezető elmondja, hogy Badacsonyt a forgalomtól függően szektorokra osztják. A plusz embert a Dísztérre gondolná, onnan a legnagyobb területet tudja felügyelni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslat 3. pontjába megfogalmazni, hogy Badacsonyban a Dísztér és közvetlen környékén teljesít szolgálatot a plusz biztonsági személyzet, a testület ehhez biztosítja a támogatást. A munkaszerződést és a jelenléti ívet kérjük majd bemutatni. Ha a feltételeket a vállalkozó nem tudja prezentálni, akkor a támogatási összeg visszafizetésére köteles. A szerződésben foglaltakat teljesíteni kell.

 

Kóczián Géza cégvezető elmondja, hogy este 8-tól teljesítenek szolgálatot, 5 perc alatt a helyszínen vannak, ha telefonértesítést kapnak. Az illegális szemét elhelyezők tettenérésében is felajánlja a segítségét.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a VN. Kft. ügyvezetőjével egyeztetni arról, hogy a gyakorlatban ez hogyan oldható meg.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kamerarendszer alkalmazhatóságára, a kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek betartására nagyon oda kell figyelni. A szabályok be nem tartása több milliós bírságot vonhat maga után.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kiegészített bizottsági javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

153/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Kóczián Géza ev. G-Guard Security támogatása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kóczián Géza ev. G-Guard Security (8300 Tapolca, Deák Ferenc utca 12.; adószám: 67011557-2-19; Nytsz.: 42332887) részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 971.550 Ft összegben, azaz kilencszázhetvenegyezer-ötszázötven forint összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elfogadott általános tartalékkeret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2019. május 31. napjáig.
 3. a támogatás célja: Kóczián Géza ev. G-Guard Security biztonsági tevékenységének támogatása, Badacsonyban a Dísztér és közvetlen környékén szolgálatot teljesítő biztonsági személyzet alkalmazásához.
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Alapítvány a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 20 nap,

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

7./ Napirendi pont

Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja 50.000 Ft vissza nem térítendő összegű támogatással a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

154/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 25/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete – a továbbiakban: Ör. – 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 2019. évben vissza nem térítendő támogatást biztosít 50 ezer Ft összegben, azaz ötvenezer forint összegben az önkormányzat 2019. évi költségvetésében elfogadott általános tartalékkeret terhére.
 2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen a támogatott számlájára 2019. május 31. napjáig.
 3. a támogatás célja: A Tapolca Mentőállomás eszközfejlesztés támogatása
 4. a támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31.
 5. elrendeli, hogy az Alapítvány a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni.
 6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
 7. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a támogatottal az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra.
 8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.
 9. utasítja Krisztin N. László polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 20 nap

az összeg kifizetésére: megállapodás szerint

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető


8./ Napirendi pont

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (III)

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Dr. Gáli Mihály ügyvéd

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat felkéri a szerződés további pontosítására a testületi ülésig, majd javasolja felhatalmazni polgármester urat a szerződés aláírására.

Krisztin N. László polgármester köszönti az ügyvéd urat. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a szerződés kiegészítése megtörtént, azt a képviselők részére megküldtük. Javasolja a polgármester felhatalmazását annak aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

155/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése (III)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Magyar Telekom bázisállomás elhelyezése tárgyában készített előterjesztést, és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a módosított bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

9./ Napirendi pont

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2019.(V.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

10./ Napirendi pont

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendelet tervezet apró pontosításokat tartalmaz. Három módosításról van szó, melyről a Kormányhivatallal az egyeztetés megtörtént.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019.(V.02.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

28/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

11./ Napirendi pont

Vagyonrendelet módosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az adás-vételek, cserék vonatkozásában, illetve a vagyonkezelésben érintett ingatlanok esetében történtek pontosítások a testületi döntéseknek megfelelően.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

12./ Napirendi pont

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a telekalakítási vázrajzok elkészültek, a Bahart Zrt-vel egyeztettünk. Javasolja a határozati javaslat pontosítását oly módon, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 2561/10 és 2561/4 hrsz-ú és a BAHART Zrt. tulajdonát képező Badacsonytomaj 2559/5 és 2559/6 hrsz-ú ingatlanok tárgyában a telekalakítással vegyes csereszerződés tervezetét a testület előzetesen elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pontosított határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

156/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

BAHART Zrt-vel kötendő telekalakítással vegyes csereszerződésről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 8600 Siófok, Krúdy sétány 2., cégjegyzékszám: 14-10-300113, adószám: 11238326-2-14, statisztikai számjel: 11238326-5030-114-14, képviseli: Kollár József vezérigazgató) kötendő, az önkormányzat tulajdonát képező Badacsonytomaj 2561/10 és 2561/4 hrsz-ú és a BAHART Zrt. tulajdonát képező Badacsonytomaj 2559/5 és 2559/6 hrsz-ú ingatlanok tárgyában a telekalakítással vegyes csereszerződés tervezetét megismerte, azt előzetesen elfogadja;
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt szerződés tervezetét a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak küldje meg a csereügylet jóváhagyása tárgyában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 108/A.§-ában rögzítettek alapján.
 3. az ingatlancserét az önkormányzat az Mötv. 13.§ 1. pontjában rögzített településfejlesztési és településüzemeltetési célok megvalósítása okán kívánja megvalósítani, különös tekintettel a TOP és GINOP projektekben foglalt fejlesztések megvalósításához.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

13./ Napirendi pont

Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése napelemes lámpákkal

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetés átadja Orbán Péter alpolgármester részére.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek és az Autocontroling Kft. árajánlatát elfogadásra javasolja bruttó 10.469.880 Ft összeggel, ebből 10.000.000 Ft összeget a 2019. évi felhalmozási kiadások keret terhére, 469.880 Ft.ot az általános tartalék keret terhére javasolja biztosítani.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy oda, ahol jelenleg nincs közvilágítás, napelemes lámpák kerülnek elhelyezésre. 30 db lámpáról van szó, a helyüket a testület meg fogja határozni. A Bogyai útra 6 lámpa kellene, a költségek 50 %-át az ottlakók felvállalják.  Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a határozati javaslat 5. pontjában meghatározni, hogy minek a terhére biztosítható az összeg. Mivel a lámpák pontos helyét most nem tudja a testület meghatározni, javasolja erre az alolgármester urat felhatalmazni.

 

Orbán Péter alpolgármester az általános tartalék terhére javasolja. Felajánlja, hogy Kun István képviselő társával együtt helyszíni bejárást tartanak, javaslatot tesznek a lámpák helyszínére, illetve további egyeztetést folytatnak a kivitelezéssel kapcsolatosan. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a kiegészített határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

157/2019.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése napelemes lámpákkal

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj közvilágítás korszerűsítése tárgyában előkészített előterjesztést megismerte;
 2. az árajánlatok közül Autocontroling Kft. (1033 Budapest, Huszti út 41.; képviseli: Csillag Péter ügyvezető) bruttó 10.469.880 Ft összegű ajánlatát elfogadja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. A kivitelezéshez kapcsolódó összegből 10.000.000 Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások keret terhére, 469.880 Ft-ot az általános tartalék keret terhére biztosítja.
 3. felhatalmazza Orbán Péter alpolgármestert és Kun István képviselőt a napelemes lámpák utcákban történő kihelyezésének pontos meghatározására és a további egyeztetések lefolytatására a kivitelezéssel kapcsolatban.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert a nyertes ajánlattévő értesítésére.
 5. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyebekben folyamatos

Felelős: Krisztin Németh László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

Kun István képviselő

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

14./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0320. hrsz-ú ingatlanon ún. „utasellátó épület” hasznosításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a vasúti sín és a felépítmény közötti területen a közterületet használhatja, de a Badacsony ABC felé, illetve a Dísztér szobor felöli részén nem pakolhat ki, Badacsony ABD felé eső részen az átjárást sem korlátozhatja.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Laposa Bence képviselő kéri a következő bizottsági ülésre meghívni a bérlőt.

 

Kun István képviselő javasolja a szerződésben rögzíteni, hogy az üzlet megjelenésében az városarculati kézikönyvben foglaltakhoz igazodni kell.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint fontos, hogy az általa fizetett bérleti díj közelít ahhoz az összeghez, amiért az önkormányzat bérli a MÁV-tól az ingatlant. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

158/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Máv kuckó hasznosítása – Pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. dönt arról, hogy az önkormányzat bérleményét a Badacsonytomaj 0320 hrsz-ú Badacsony vasúti megállóhelyen található 66625 m2 térmértékű ingatlanon lévő 19 m2 beépített területű vendéglátóépület megnevezésű T0306602_VR leltári számú épületet 3.300.000 Ft/szezon + rezsiköltségért bérbe adja a Pelso Gelateria Kft. (képviseli: Ibrahim Haljidi; székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 3.) szám alatti pályázónak.
 2. dönt arról, hogy a bérleti jogviszony időtartamát a Képviselő-testületi döntést követő 15. nap – 2024. december 31. napjáig, határozott időtartamban határozza meg.
 3. dönt arról, hogy a bérleményen kívül a közterületből a vasúti sín és a felépítmény közötti területen a közterületet bérlő használhatja, de a Badacsony ABC felé, illetve a Dísztér szobor felőli részén nem pakolhat ki, valamint a Badacsony ABC felé eső részen az átjárást sem korlátozhatja. A közterületet a hatályos közterület használati rendeletben szereplő díjtétel megfizetésével biztosítja.
 4. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 5. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót és felkéri, hogy a PÜB következő ülésére a pályázót hívja meg.
 6. felkéri ügyvéd urat a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:   azonnal, szerződéskötésre 15 nap, meghívásra PÜB ülés

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

15./ Napirendi pont

450. hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, javasolja, hogy az önkormányzat az elővásárlási jogával ne éljen.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

159/2019.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 450 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 450 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, garázs és melléképület megnevezésű 778 m2 területű belterületi ingatlan, tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

16./ Napirendi pont

Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2019.

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, a versenyen nem javasolja a részvételt.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

160/2019.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat

Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny 2019.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny” 2019. évi közterület szépítési versenyfelhívásra nem nyújt be nevezési lapot.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tóthné S. Zsuzsa ügyintéző

17./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a Fő utca rekonstrukciója című projekthez kapcsolódóan a kiépített gyengeáramú hálózat tervezését és engedélyeztetését javasolja nettó 500 ezer Ft összegen megrendelni. Javasolja továbbá a Magyar Falu programban a bölcsőde felújításhoz kapcsolódó tervezésre az ajánlatok bekérését.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bölcsőde program tervezéséhez az ajánlatok bekérése folyamatban van. Az eredeti tervezővel egyeztetett, a jogdíj miatt a bővítés tervezője is csak ő lehet.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ez a téma a rendkívüli ülésen szerepeljen.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

161/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a pályázatokról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a pályázatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytomajon” című, TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00005 azonosító számú projekt megvalósításához a műszaki ellenőr és a nyilvánosság biztosítása tevékenységekhez bruttó 1.030.000,- Ft költségét saját forrás keretében, a 2018. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
 3. a Fő utca rekonstrukciója című projekthez kapcsolódóan a kiépített gyengeáramú hálózat tervezését és engedélyeztetését nettó 500 ezer Ft összegen megrendeli.
 4. a Magyar Falu programban a bölcsőde felújításhoz kapcsolódó tervezésre elrendeli az ajánlatok bekérését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester 9.16 órakor szünetet rendel el.

A képviselő-testületi ülés 9.30 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

Krisztin N. László polgármester az ülés vezetését visszaveszi.

Wolf Viktória jegyző bejelenti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól 3/2016.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 9.17 órakor kihirdetésre került.

 

 

18./ Napirendi pont

Badacsonyi nyilvános illemhely hasznosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy a pályázati kiírásban javasolja közzétenni:

-          a nyilvános illemhely egész éves nyitvatartását (január 1. – december 31.),

-          pályázat beérkezésének határidejét 2019. május 22. napjában javasolja meghatározni,

-          a bérleti jogviszony időtartamát a jogerős használatbavételi engedélytől kezdődően 2020. december 31-ig javasolja meghatározni,

-          bérleti díj összegét 1.000.000 Ft/év összeggel javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester kiegészíti azzal, hogy a pályázatot a helyben szokásos módon kell meghirdetni, illetve a testület a honlap rendbe rakását is kérte már a korábbiakban. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy az illemhelyhez tartozik-e közterület, mert az asztalt és a széket csak oda lehet elhelyezni, zárt térben nincs rá lehetőség. Árusíthat-e valamit a bérlő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a városarculati előírásokhoz illeszkedve csak székeket és asztalokat tud elképzelni a közterületen, árusító pavilont nem.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy az illemhelynek három külső bejárata van, nincs benne az üzemeltetést segítő helyiség a személyzet részére.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy épület várhatóan határidőre elkészül, most a villanyszerelés és vakolás van folyamatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy határidő előtt kellene teljesíteni, mert még utána kell a használatbavételi eljárást lefolytatni. A turisztikai szezon kezdete miatt szívesen fogadnánk az előteljesítést. Az ABC parkoló esetében 3-4 hónap alatt sikerült megszerezni a használatbavételi engedélyt.

 

Laposa Bence képviselő automatikus beléptető rendszert javasol, mivel személyzettel nem lehet egész évben kulturáltan üzemeltetni az illemhelyet. Rentábilisan családi vállalkozásban lehetne működtetni. Úgy gondolja, hogy egy próbaidős időszakot – másfél év – mindenképpen biztosítani kell. Javasolja a pályázati kiírásba belefoglalni, hogy a bérleti díj teljes egészében automata rendszerre fordítható, ha valaki ezt választaná. Az automata rendszert valós piaci áron kell beszerezni, számla bemutatásával. A berendezés a bérleti időszak végén az önkormányzat tulajdona marad, nem viheti el a bérlő. A takarítás mindenképpen kötelezettségként jelenik meg.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy nem igazán lehet embert találni, a személyzet biztosítása komoly gond lehet. Javasolja, hogy az önkormányzat az automata rendszerhez 1,5 millió forint összeghatárig járuljon hozzá.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy beléptető rendszer esetén kevesebb személyzet kell, de a takarítást és az ellenőrzést meg kell oldani. Ellenkező esetben egy fizetéssel akár egy busznyi ember is be tud menni, ha kitámasztják az ajtót.

 

Kun István képviselő javasolja, hogy az üzembehelyezéskor kerüljön a működtető rendszer az önkormányzat tulajdonába.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a pályázat kiírója fenntarthatja a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az itt elhangzottak figyelembevétele mellett a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

162/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Badacsonyi nyilvános WC hasznosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsznyilvános illemhelyiség ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)    8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz.

b)   területe: kb. 50 m2

c)    megnevezése: kivett bolt, udvar

d)   műszaki állapota: új

e)    vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. május 22. 10,00, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Badacsonyi nyilvános WC bérbeadására”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. május 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 1.000.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)   A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: jogerős használatbavételi engedélytől kezdődően – 2020. december 31.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 50.000,- Ft

h)   Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

i)      Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

j)      Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilvános illemhelyet egész éves nyitvatartással üzemelteti (január 1. – december 31.).

 

 1. II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztályt a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére. A kiírás közzétételét a honlapon, képújságban, facebookon rendeli el.

 

 1. III. úgy határoz, hogy ha és amennyiben a bérlő az automata rendszer kiépítését kezdeményezi és vállalja az ezzel kapcsolatos üzemeltetést, a bérleti díj összegét az önkormányzat a rendszer kiépítésére fordítja azzal a kikötéssel, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a rendszert a bérlő működtetni köteles. Az automata rendszer az önkormányzat tulajdonába és birtokába kerül annak beszerzését és üzembe helyezését követően.

 

 1. IV. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvéd urat a szerződés előkészítésére.

 

 1. V. elrendeli az automatarendszer vonatkozásában ajánlatok bekérését, feltérképezését.

 

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Miháy ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

19./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

163/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

20./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az ún. 6 hektáros területen 200 ezer Ft értékű murvát terítsen el a VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester felkéri Gaál Arnold műszaki ellenőrt, hogy a folyamatban lévő beruházások jelen állásáról adjon tájékoztatást.

 

Gaál Arnold műszaki ellenőr elmondja, hogy a vállalkozó elmondása szerint a Városháza tér átalakítása és felújítása, az iroda és üzletház építése határidőre elkészül.  A belső válaszfalak, a villanyszerelés elkészült, a vakolási munkák megkezdődtek. A pala még nem érkezett meg a helyszínre. Az alsó bazársor határidőre elkészül, külön megbeszélés tárgya, hogy a kapcsolódó tervekkel mi lesz.  A raktár megosztásáról beszéltek, az megoldható. A konyha kivitelezése a módosított szerződésnek megfelelően hamarosan megkezdődik. A strandi projektnél folyamatosan folynak a munkák, elvileg a tervek szerint haladnak. A Művelődési ház felújítási munkáinak műszaki átadás-átvétele ma 10 órakor lesz.

 

Krisztin N. László polgármester a Kisfaludy úti projektről kér tájékoztatást Laposa Bence képviselőtől.

 

Laposa Bence képviselő megjegyzi, hogy erről nem tud mondani semmit.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a beruházás műszaki ellenőre adjon írásos tájékoztatást.  Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

164/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a VN Kft-t az ún. 6 hektáros területen 200 ezer Ft értékű murva elterítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

21./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 2,5 milliárdos GINOP pályázat kapcsán a közbeszerző és a projektmenedzser kiválasztásra került. A közbeszerzővel vita bontakozott ki arról, hogy a több tervezési feladat vonatozásában van-e egybeszámítási kötelezettség. A közbeszerző szerint igen. Ez azt jelenti, hogy ha a 68 millió forintos közbeszerzési értékhatárt nem tudjuk tartani, akkor uniós nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mely lényegesen meghosszabbítja a folyamatot. Belép a Miniszterelnökségi kontroll, várhatóan rengeteg cég pályázik, mely akár el is lehetetleníti a projektet, a határidők nem tarthatók be. Az MTÜ-vel egyeztetni fog, közreműködésüket kéri ebben a témában. A Balatoni Szövetség éves közgyűlésén felvetődött, hogy az elektromos jetskiket beengednék a Balatonra. Az önkormányzatok véleményét kérdőíven fogják kikérni. A testület meghatározta, hogy a Magyar Falvak program keretében mit szeretne megvalósítani. A többszörös túljelentkezés miatt a települések között az egyeztetés megkezdődött. Ebben az évben a bölcsőde vonalon lehetünk eredményesek, jövő évben előreláthatóan a művelődési ház korszerűsítése és az óvoda udvar felújítása valósulhat meg.  Mintegy 56 település két év alatt 750- 750 millió forint keretösszeget használhat fel. Köszönetet mond azoknak, akik az elektromos buszokkal kapcsolatos egyeztetésen részt vettek. Ebben a témában további tárgyalás szükséges. A Kálvária projekttel kapcsolatosan elmondja, hogy a terület első kutatása során romokat nem találtak, viszont sok Árpád-kori cseréptöredéket igen. Ősszel egy geo-radaros vizsgálatra kerül sor az MTÜ költségén. Bérczi úr szerint egyre közelebb jutunk a célhoz. A költészet napját megünnepeltük, a felkészülésért köszönetet mond a Himfy Irodalmi Kör tagjainak. Az Ornametika Kft. vezetőjével tárgyalt a szabadtéri betonelemekkel kapcsolatosan. A felajánlott négy ülő kő az alsó bazársor lebontott épülete helyén, a három játékelem pedig a badacsonyi játszótéren lesz elhelyezve.  A csendrendelettel kapcsolatosan az egyeztetés a vállalkozók részvétele mellett megtörtént. Az emlékeztetőt a képviselők megkapták. A rendelet módosítását a rendkívüli ülésre elő fogjuk terjeszteni. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel tárgyalt a Szegedi Róza ház ügyében. Az önkormányzat az épületet megigényelte, az igazgató-helyettes a tulajdonba adást nem támogatja, a vagyonkezelői jogot kaphatja meg az önkormányzat. Jelenleg bérlő üzemelteti, az idei szezont a tervezett lépések valószínűleg nem fogják érinteni. A Város Bora választásra május 9-én kerül sor. Az Év rendőre elismerést a Képviselő-testület nevében átadta, az Év tűzoltója elismerést e hét pénteken fogja átadni. A lomtalanítás lezajlott, sok panasz érkezett, elsősorban a regisztráció miatt. A jövőre nézve ezt a szolgáltatást ki kell majd elemezni. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy a 6 ha-os terület buszváróként hasznosítandó részén inkább rendszeresen levágatja a füvet, de a megszavazott 200 eFt-ból nem lehet még a fuvart sem kifizetni a murvázáshoz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület meghozta a vonatkozó határozatot, ha van más javaslat, akkor kéri jelezni. Elmondja, hogy a Neptun és a BonVino szállodák előtti járdaszakaszt a szezonra rendbe kellene tenni. Pályázatot nyújtottunk be, mely nem volt eredményes. Egy éve kezdtük el vizsgálni, hogyan lehetne a Hableány oldalán biztonságos helyzetet teremteni. A felső szakasz több problémát vet fel. Az alsó szakasznál az a javaslat, hogy a terasz bejáratától lefelé a régi ABC előtti területig legyen kicserélve a szegély és tegyük felvállalhatóvá ezt a szakaszt. Helyszíni bejárás megtörtént, a rendkívüli ülés témája lesz.  Megköszöni Dr. Szabó Gábornak és feleségének a Badacsonyi Dísztéren lévő szobor felújítását, a VN. Kft. által nyújtott segítséget. A Vízimentő Szolgálattól érkezett egy számla. Ebben formális döntés nem született, de szó volt arról, hogy a vállalkozóktól 600 eFt-ot megpróbálunk összegyűjteni. Ha teljes egészében ez nem sikerül, a hiányzó összeget az önkormányzat pótolja. Erre nem történtek intézkedések, pótolni kell. A vizimentők tevékenységével elégedettek voltunk.

 

Bolla József ügyvezető elmondja, hogy egyrészt a strandokon működtek, illetve a város egészét ellátó egészségügyi szolgáltatást végeztek, mely teljesen különválik egymástól.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat szolgálati lakásként a Keresztúri Házat biztosította részükre. Elmondja, hogy továbbra sem sikerült gyermekorvost hozni a településre. Kérdezi, hogy jogilag ebben mi a helyzet.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy gyakorlatilag néhány héten belül tartósan ellátatlan körzetnek minősülhet a körzet, amely csökkentett finanszírozást jelenthet. A gyermekorvos helyettesítésére az asszisztenciával együtt december 31-ig van szerződésünk.

 

Orbán Péter alpolgármester 10.25 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester a televízió nyilvánosságát kihasználva kéri, hogy ha valakinek van olyan gyermekorvos ismerőse, aki váltani kíván, tájékoztassa a lehetőségről. Hosszú távú célunk egy gyermekorvos találása. Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

165/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

22./ Napirendi pont

Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I.-II.-III. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még épül az alsó bazársor, de a testület szeretne gondoskodni a bérelhető objektumok sorsáról. A nyilvános WC-t külön kezeljük. A két üzlethelyiségre vonatkozóan a pályázat kiírása megtörtént, mindegyikre 1-1 pályázat érkezett. Az I. üzletre Horváth Normann badacsonytomaji lakos adott be érvényes pályázatot 2.500.000,-Ft/év + rezsiköltség összegen. Az első évben időarányosan kell a bérleti díjat megfizetni. A bérlőnek vállalnia kell, hogy a városarculati előírásokat betartja, illetve a felújításokat tűrni köteles, mivel a park építése is elindul. A 2. üzletre érkezett ajánlat érvénytelen, adminisztratív hibák miatt. Ezért itt új pályázat kiírása szükséges. Tudomása szerint a két fiatal pályázó egyeztetett a tevékenységi kör illetően, nem riválisnak, hanem kollégának fogják tekinteni egymást. A testületnek joga van arra, hogy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a III. határozati javaslatban a pályázat beadási határidejét május 22-re módosítani.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

166/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor pályáztatása – Pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz1. számú üzlet és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra 2.500.000,- Ft/év + rezsiköltség összegen bérbe adja Horváth Normann (8258 Badacsonytomaj, Vasút utca 11.) szám alatti pályázónak.
 2. a bérleti jogviszony időtartamát a 2019. július 1. – 2023. október 31. napjáig, határozott időtartamban határozza meg.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.
 4. a bérleti szerződésben elrendeli annak kikötését, hogy a bérlő a felújításokat tűrni köteles és az abból eredő károkért az önkormányzat felelősséget nem vállal.
 5. elrendeli a bérleti szerződésben annak rögzítését, hogy a városarculati kérdéseket érintő rendelkezéseknek, szabályozásoknak való megfelelésre a bérlő vállaljon kötelezettséget a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 6. felkéri Dr. Gáli Mihály ügyvédet a bérleti szerződés előkészítésére és egyben felhatalmazza a Krisztin N. László polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal, szerződéskötésre 15 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Dr. Gáli Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a II. határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

167/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. számú üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és egyben új pályázat kiírását rendeli el.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről értesítse a pályázót.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a 2. üzlet újbóli pályáztatásával egyetért azzal, hogy a pályázat beérkezésének és bontásának határideje május 22. legyen, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

168/2019. (IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Alsó-bazársor pályáztatása – pályázat elbírálása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. I. az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan hasznosítása céljából az ún. Alsó-bazársor Badacsonytomaj 2557/2 hrsz2. sz. üzlet, és a hozzátartozó fedett árusító tér + bútor és göngyöleg raktár ingatlanra pályázat kiírását rendeli el az alábbiak szerint:
 2. 1. vagyontárgy adatai, műszaki állapota:

a)         8258 Badacsonytomaj, hrsz. 2557/2 hrsz. (Alsó-bazársor) 2. számú üzlet

b)        megnevezése: kivett bolt, udvar

c)         műszaki állapota: új

d)        vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)

 1. 2. a hasznosítás módja: bérbeadás
 2. 3. a pályázati feltételek meghatározása:

a)    Pályázat beérkezésének ideje, módja: 2019. május 22. 10,00 óra, kizárólag postai úton zárt borítékban (a borítékra rá kell írni „Pályázat Alsó-bazársori 2. sz. üzlet bérbeadására”)

b)   Pályázat bontásának helye, ideje: 2019. május 22. 10,00 óra Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő terme (8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. földszint)

c)    Induló bérleti díj: 2.500.000,-Ft/év+rezsiköltség.

d)   A pályázati letét összege a helyiség pályázati felhívásban megjelölt induló bérleti díjával számolt egy évi ÁFA nélküli bérleti díj összegének 20%-a.

e)    Szerződéskötéssel kapcsolatos határidő: képviselő-testületi döntés utáni 15. napig.

f)     A bérleti jogviszony időtartama: 2019. július 1. – 2023. október 31.

g)    Licitösszeg emelésének mértéke: 150.000,- Ft

h)   Pályázó külön nyilatkozatában vállalja – szerződéses keretek közé foglalásával egyidejűleg – hogy az ingatlanban igényes butiko(ka)t, éttermet, borbárt, kávézót, fagylaltozót, cukrászdát, üzemeltetett bérletben/albérlet a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával. Pályázónak az ettől eltérő funkciókat a pályázatban rögzíteni kell.

i)      Pályázathoz csatolni kell az üzemeltetésre vonatkozó részletes koncepciótervet.

j)      Kizárólag az nyújthat be pályázatot, aki az önkormányzattal, illetve annak költségvetési szerveivel, gazdasági társaságaival perben nem állt, illetve nem áll, keresetlevelet sem nyújtott be velük szemben

k)    Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességről, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

II. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és egyben felkéri a Műszaki Osztály a pályázati dokumentációk előkészítésére és közzétételére.

 

Határidő: azonnal

egyebekben folyamatos – pályázati kiírás szerint

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat bontása a polgármester, az alpolgármester, a műszaki munkatárs, illetve hivatali dolgozó jelenlétében történhet. Az erről felvett jegyzőkönyv a testület elé kerül. Másik megoldás, hogy a testületi ülésen kerülnek felbontásra a pályázatok. Kérdezi, hogy hogyan történjen a bontás.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy rendelet mondja ki, hogy a polgármesternek vagy alpolgármesternek jelen kell lennie. Ahhoz, hogy a testületi ülésen történjen a pályázatok bontása, rendeletmódosításra lenne szükség. Egyedi ajánlat kérések esetében van lehetőség a testületi ülésen, illetve a bizottsági ülésen a bontásra.

 

 

23./ Napirendi pont

Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. és II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy

-          a közvilágítás kiépítése tárgyában a GY-VILL Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) javasolja szerződés megkötését és az 1.210.516 Ft összeget a támogatási keret terhére biztosítsa a projektben elszámolható mértékig,

-          a parkoló kivitelezése tekintetében a munkák ellenértékeként felmerült bruttó 2.029.835,- Ft összeget a támogatási keret terhére biztosítsa a projektben elszámolható mértékig.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy az I. határozati javaslatot a bizottság változtatás nélkül elfogadásra javasolta. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

169/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan a

 1. a Kert utcai parkolóhoz közvilágítás kiépítése tárgyában GY-VILL Kft-vel (8258 Badacsonytomaj, Hársfa utca 18.) szerződést köt bruttó 1.210.516,- Ft (azaz bruttó egymillió-kettőszáztízezer-ötszáztizenhat forint) összegben, melyet a támogatási keret terhére biztosít a projektben elszámolható mértékig
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a II. határozatijavaslat a jegyző asszony által kiegészítésre került. Kéri, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

170/2019.(IV.30.) képviselő-testületi határozat

Kert utcai parkoló kivitelezésével kapcsolatos döntések

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00017 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Badacsonytomajon” című projekthez kapcsolódóan a

 1. parkoló kivitelezése tekintetében megrendeli a ZEBU 2005. Bt-től a pótmunkaként felmerült és elismert járdaépítést és a csapadékvíz elvezetés átalakításával kapcsolatos munkákat.
 2. a munkák ellenértékeként felmerült bruttó 2.029.835,- Ft (azaz bruttó kettőmillió-huszonkilencezer-nyolcszázharmincöt forint) összeget a támogatási keret terhére biztosítja a projektben elszámolható mértékig
 3. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Művelődési ház terasz burkolására a költségvetésben van fedezet. Kérdezi, hogy a munka megkezdéséhez meg kell-e várni a használatbavételi engedélyt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez felújítási munka, nem engedély köteles tevékenység, de a műszaki ellenőrrel egyeztetni fog.

 

24./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, mely szerint az elővásárlási joggal ne éljen az önkormányzat.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

171/2019.(IV. 30.) képviselő-testületi határozat

a Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Badacsonytomaj 0158/89 hrsz-ú szőlő megnevezésű 9071 m2 területű külterületi ingatlan, tekintetében az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot írja alá.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont, illetve hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 10.40 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                        Orbán Péter                             Kun István

polgármester                          alpolgármester                              képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző