Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.07.25 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2017.07.25 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 13/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 25-én 9.25 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                           polgármester

Orbán Péter                                    alpolgármester

Forintos Ervin                                 képviselő

Nagy Lajos                                      képviselő                                (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Kun István                                     képviselő

Laposa Bence                               képviselő                               (3 fő)

Nagy Miklós                                   képviselő

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                  jegyző

Tamás Lászlóné                            pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                          műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József                                   ügyvezető

Molnárné Keller Csilla                    ügyvezető

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető              (6 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Kun István, Nagy Miklós és Laposa Bence képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

312/2017. (VII.25.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy egyéb javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

313/2017. (VII.25.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 25-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatokat.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervező által benyújtott bruttó 150 eFt-os ajánlatát fogadja el az óvoda felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és a szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítsa, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

-        a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervező által benyújtott bruttó 350 eFt-os ajánlatát fogadja el a badacsonytomaji strandon történő beruházás kiviteli terveinek elkészítésére és a szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítsa, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

-        a Special BauTerv Kft. Éri Balázs tervező által benyújtott bruttó 2.349.500 Ft-os ajánlatát fogadja el a badacsonyi ABC parkoló felújítására vonatkozó kiviteli terveinek elkészítésére és a szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítsa, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

-        a Tájház udvar kiviteli terveinek elkészítésére a Hivatal kérjen be újabb, esetlegesen kedvezőbb ajánlatokat a Masszi Építész Iroda Kft-től, a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervezőtől és a Special Bauterv KFt. Éri Balázs tervezőtől.

-        a Wéber Építész Iroda Kft. által készített tervek (Badacsonyi strand és Alsó-bazársor) mellé kérjen be újabb árajánlatokat kiviteli szintű tervekre, melyekről rendkívüli ülés keretében döntsön.

-        a Fenntartható közlekedésfejlesztés pályázathoz a GEOPlaner Kft. Szép Marianna ajánlatának 3. verzióját fogadja el a kiviteli terv elkészítésére 200 eFt + ÁFA összegben és a szükséges forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítsa, hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

-        a Felső bazársor, Halászkert parkoló, Központi park és Egry sétány vízelvezetésének bontási, engedélyezési és kiviteli terveire kérjen be újabb ajánlatokat, illetve kérjen egy újabb, részletes költségvetést a Wéber Építész Iroda KFt-től. Javasolja felkérni a Hivatalt egy állásfoglalás bekérésre a vonatkozásban, hogy a pályázat benyújtásához elegendőek-e a jelenleg birtokunkban lévő koncepciótervek.

-        a Badacsonyörs, Szőlő utca felújítására a Kis-Csicsi Kft. 5321 Kunmadaras Karcagi u. 26. bruttó 821.965 Ft-os ajánlatát fogadja el.

-        az 54/2017 (II.01.) határozat 1. mellékletét egészítse ki az alábbi ponttal:

A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítás:

 • Badacsonytomaj 02/1 hrsz-ú Kisfaludy út szabályozási szélességének növelése, KöU
  övezet növelése egyoldali gyalogos közlekedés biztosítása céljából a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 évi CXII törvény M-1 és M-2 övezet területének csökkentésével.

-        a strandi pályázat műszaki ellenőrzésére kérje fel Orbán Péter alpolgármestert, aki a szükséges jogosítványokkal rendelkezik, és az ellenőrzést térítésmentesen vállalja.

-        a projekt vonatkozásában a közbeszerzési felhívás kiírását javasolja azzal, hogy kapjon megkeresést az óvodai beruházás kapcsán megszólított 5 gazdasági szereplőből 3 vállalkozás, illetve legalább két új cég.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tájékoztatást kapott az egyes pályázatokkal és beruházásokkal kapcsolatosan. Részletesen megtárgyalta a problémákat és döntési helyzeteket, ezek ismétlése nem szükséges, mert akik most döntési helyzetben vannak, a bizottsági ülésen is jelen voltak. A legalapvetőbb probléma az, hogy az elnyert pályázatokhoz a jogszabályi változások miatt kiviteli tervek készítése szükséges. A strandi pályázatoknál az okoz nehézséget a döntésben, hogy a kiviteli terv ára és a műszaki ellenőrzés költsége nem számolható el, ezekre a testület vagy biztosítja a forrást vagy más döntést hoz. Javasolja végigtárgyalni a pályázatokat. A TOP 1-es csomagban négy pályázat szerepel, kettőről még nem kaptuk meg a támogatási szerződést. Az óvodai fejlesztés tekintetében a közreműködő szervezet kéri a kiviteli tervet, melynek elkészítésére 3 ajánlat érkezett, a legkedvezőbb bruttó 150 eFt. A bizottság javasolta az elfogadását. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

314/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervező (8300 Tapolca, Bajcsy Zsilinszky u. 6.) által benyújtott bruttó 150.000 Ft-os ajánlatát elfogadja a Pipitér KFNO Óvoda felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére, melyhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Zöld Város programhoz az ABC parkoló, Tájház udvar, illetve az alsó park és a strandbejárat vonatkozásában kiviteli terveket kell megrendelni, részletes, árazott költségvetéssel, áttekintve mindazokat a problémákat, melyeket a projektmenedzser jelzett.  Például a bontási tervek és azok beárazásának kérdését, az energetikai számítások felülvizsgálatát a jogszabályi változások miatt, a közlekedési terveket, a térplasztika tervét a nagy városkapu sziluett elhagyásával vagy magtartásával, és egyéb szempontokat.  Meglátása szerint ezek az észrevételek a kiviteli tervben kezelhetők. A bizottság javasolta, hogy kérjünk be minden szükséges elemre árajánlatot a tervek és a költségvetés elkészítésére, és igyekezzünk olyan szerződést kötni, melyben az összes körülmény szerepel. A tervező vállaljon kötelezettséget arra, hogy térítésmentesen pótolja, ha a terv nem tartalmaz valamit. Kérjünk ajánlatot az eredeti engedélyes terv készítőjétől és további két tervezőtől. Az ABC parkoló esetében is meg kell szólítani további két tervezőt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság az ABC parkoló felújítására a Special BauTerv Kft. Éri Balázs tervező által benyújtott bruttó 2.349.500 Ft-os ajánlat elfogadását javasolta. Megjegyzi, hogy itt már jogerős építési engedélyünk van.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

315/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Special BauTerv Kft. Éri Balázs tervező által benyújtott bruttó 2.349.500 Ft-os ajánlatot a badacsonyi ABC parkoló felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki további két ajánlat bekérését támogatja az ABC parkoló tekintetében a kiviteli tervekre vonatkozóan, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

316/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, a badacsonyi ABC parkoló felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése tárgyában további két árajánlatot kérjen be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a TOP 2-es pályázati csomag első eleme az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a projekt tartalma az Egry József Művelődési Ház energetikai felújítása és a Városháza és Óvoda napelemekkel történő ellátása. Itt most nincs szükség döntésre. A Zöld város 2. kör tekintetében a Felső bazársor és egyéb elemek esetében a bizottság további árajánlatok bekérését javasolta a tanulmányterv alapján engedélyes tervekre. Úgy fogta fel, hogy ha elnyerjük a pályázatot, csak akkor csináltassuk meg a kiviteli terveket.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a bizottság megjelölte, hogy három ajánlatot kérjünk be a bontási, engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentációkra, majd ezekből választunk.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

317/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a Zöld Város 2. projekt tekintetében kérjen be újabb ajánlatokat a bontási, engedélyes és kiviteli szintű tervekre a Masszi Építész Iroda Kft-től, a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervezőtől és a Special Bauterv Kft. Éri Balázs tervezőtől.

Határidő:      azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közlekedésfejlesztésre vonatkozó pályázatnál a döntési helyzet az iskola előtt parkoló, mely kiviteli terveinek tervezésére 200 eFt + ÁFA összegű ajánlatot kaptunk. A bizottság a 3-as verzió elfogadását javasolja. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

318/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a „Fenntartható közlekedésfejlesztés” című pályázathoz szükséges kiviteli tervek készítésére a GEOPlaner Kft. Szép Marianna ajánlatának 3. verzióját fogadja el 200.000 Ft + ÁFA összegben, melyhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a strandok tekintetében a badacsonytomaji strandnál bruttó 350 eFt hangzott el. Az ajánlatot az a tervező adta, aki az engedélyes tervet készítette. Kéri, hogy a kiviteli tervet a lehető legrövidebb időn belül készítse el. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

319/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 1. a badacsonytomaji strandon tervezett beruházás kiviteli terveinek elkészítésére a Tér-Modell Kft. Horváth Béla tervező által benyújtott bruttó 350.000 Ft-os ajánlatát elfogadja, melyhez szükséges összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 5 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bányász strand esetében nem kell szavazni. A badacsonyi strand tekintetében a Zöld Város program keretében az egész strand bejáratra vonatkozóan kiviteli terv készítésére ajánlatot kérjünk be a korábbi készítőtől és másoktól is. Ennek része lesz a vizesblokk is, ami a strandi pályázattal érintett, annak költségvetésével tudunk dolgozni. Azt kérjük az ajánlattevőktől, hogy elsősorban azzal foglalkozzanak, hogy minél előbb rendelkezésre álljon. Kéri, hogy aki a badacsonyi strandi pályázat elemeként megfogalmazott vizesblokkal kapcsolatban a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

320/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonyi strand tekintetében a Zöld Város program keretében az egész strand bejáratra vonatkozóan kiviteli terv készítésére ajánlatot kér be a korábbi készítőtől és másoktól is. Ennek része lesz a vizesblokk is, ami a strandi pályázattal érintett.

Felkéri az ajánlattevőket, hogy elsősorban azzal foglalkozzanak, hogy minél előbb rendelkezésre álljon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a 71-es út alatti részen tervezett felújítás kiviteli tervét a legjobb ajánlatot adó tervezőtől megrendelni. Ennek egyik eleme a park és a régi alsó bazársorból megmaradt épület, másik eleme a strandbejárat, az L alakú folyosószerű beléptető rendszerrel, a pénztár épület, a Platán büfé illetve a szolgáltató blokk és vizesblokk.  A Zöld Város pályázatban az utolsó vizesblokk nem szerepel.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Szőlő utca felújítására a Kis-Csicsi Kft. 821.961,- Ft összegű ajánlatot adott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy lakossági bejelentés alapján tartott bejárás után javaslatot tettünk a Szőlő utca kátyúzására, melyre egy ajánlat érkezett az említett Kft-től. Javasolja még két vállalkozótól ajánlat bekérését. Javasolja megvizsgálni, hogy a mostani ajánlat és korábban a Klastrom utcára adott ajánlat között milyen összefüggés van.

 

Bolla József ügyvezető nem javasolja húzni az időt, ha kedvező az ajánlat.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy maximum 1 millió forint erejéig a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a munka elvégzésére, az árajánlat pontosítására pedig hatalmazza fel a polgármestert és az alpolgármestert. Kérdezi, hogy van-e még észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a badacsonyi strand tekintetében tett javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

320/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a badacsonyi strand tekintetében a Zöld Város program keretében az egész strand bejáratra vonatkozóan kiviteli terv készítésére ajánlatot kér be a korábbi készítőtől és másoktól is. Ennek része lesz a vizesblokk is, ami a strandi pályázattal érintett. Felkéri az ajánlattevőket, hogy elsősorban azzal foglalkozzanak, hogy minél előbb rendelkezésre álljon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

 

Krisztin N. László kéri, hogy aki a Szőlő utca felújításával kapcsolatos javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

321/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonyörs, Szőlő utca felújítására további árajánlat bekérését kéri.
 2. legfeljebb 1 millió forint erejéig felhatalmazást ad a munka kivitelezéséhez, melyet a 2017. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosít.
 3. az árajánlat pontosítására felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Orbán Péter alpolgármester

 

Krisztin N. László polgármester a HÉSZ módosítással kapcsolatosan elmondja, hogy a Kisfaludy útra terveket készíttettünk, mely a világörökség várományos területekkel kapcsolatos pályázatban a tegnapi információja szerint augusztus 8-án kerül beadásra. Ehhez szükséges lenne a HÉSZ módosítása, a járdaépítés miatt az útszélesítés átvezetése. Kérdezi, hogy ennek vannak-e további költsége. Három szálon történik a HÉSZ módosítása, kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy reményei szerint nem lesz plusz költség. Elmondja, hogy a módosítás érinti a Tájház udvart, a másik vonalon Varga Péter és Folly Réka kérelmére történik, illetve vannak önkormányzati részei is a HÉSZ módosításának.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a HÉSZ módosítását az elmondottak és az ismertetett javaslat szerint támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

322/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2017 (II. 01.) határozatának kiegészítéséről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 54/2017 (II.01.) határozata 1. melléklete kiegészül az alábbi ponttal:

 1. A településszerkezeti tervet, a HÉSZ normaszövegét és az annak mellékletét képező szabályozási terveket egyaránt érintő módosítás:

a)     Badacsonytomaj 02/1 hrsz-ú Kisfaludy út szabályozási szélességének növelése, KöU övezet növelése egyoldali gyalogos közlekedés biztosítása céljából a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000 évi CXII törvény M-1 és M-2 övezet területének csökkentésével.

Határidő:   elfogadásra azonnal,

egyebekben 54/2017 (II.01.) határozat szerint

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a strandi fejlesztésre vonatkozó pályázathoz a műszaki ellenőrzésre ajánlatot kell bekérni. Megjegyzi, hogy a pályázatban nincs rá fedezet.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen tett felajánlását fenntartja.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó ajánlatok bekérésére a VN. Kft. ügyvezetőjét felkérni azzal, hgoy a szükséges forrást az önkrmányzat a tartalék keret terhére biztosítja.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

323/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a Balatoni Strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 kódszámú támogatáshoz kapcsolódóan a műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódó ajánlatok bekérésére felkéri a VN. Kft. ügyvezetőjét.
 2. a műszaki ellenőrzéshez kapcsolódó forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék keret terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN Kft.

 

Wolf Viktória jegyző emlékeztet, hogy a bizottsági ülésen döntés született még az MTÜ pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásról is.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottsági javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

324/2017.(VII.25.) Képviselő-testületi határozat

Folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról tájékoztató

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a VN Kft. ügyvezetője felé, hogy az Balatoni Strandok fejlesztése BTSP-1.1-2016 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az óvodai beruházás kapcsán megszólított 5 gazdasági szereplőből kapjon meghívást 3 vállalkozás, illetve legalább két újabb cég.

Határidő:azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN Kft ügyvezető

 

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 9.50 órakor bezárja.

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

Nagy Lajos

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző