Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2017. évi jegyzőkönyvek 2017.05.12. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2017.05.12. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 9/2017.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 12-én 12.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Krisztin N. László                            polgármester

Forintos Ervin                                  képviselő

Kun István                                       képviselő

Laposa Bence                                  képviselő                               (4 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Orbán Péter                                    alpolgármester

Nagy Lajos                                      képviselő

Nagy Miklós                                    képviselő                                 (3 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                                    jegyző

Tamás Lászlóné                             pénzügyi osztályvezető

Gerencsér Tamás                          műszaki-pályázati ügyintéző

Bolla József                                    ügyvezető

Part Andrásné                                jegyzőkönyvvezető               (5 fő)

Lakosság részéről megjelent:   0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Orbán Péter alpolgármester, Nagy Lajos és Nagy Miklós képviselők jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

224/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kiküldött meghívóban 6 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy egyéb javaslat, illetve sorrendiségi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Napirendek elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 12-i rendkívüli ülésének napirendjét 6 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

 1. 1. MENÜ Kft. pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

 1. 2. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tartalmának végleges előkészítése, engedélyes tervek megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 3. Szerződés teljesítéséről tájékoztatás - Strandfejlesztések építési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 4. TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 5. 988/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 6. Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 1. II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. pályázatról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Molnárné Keller Csilla ügyvezető

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése pályázat kerüljön benyújtásra 30 millió forint összköltséggel, a pályázat előkészítését a Virtual Englisch Systems Kft.-től rendelje meg nettó 400 eFt + 27 % ÁFA összegben az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szerinti tartalommal.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért és az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze. Az első határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

226/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását a MENÜ Kft. konyhájának fejlesztése céljából a TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése pályázati konstrukció keretében.

 1. a projekt megvalósítási helye:

a) 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8., 2488/5/A/1 hrsz. vagy

b) 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14., 2477/1 hrsz.

 1. a projekt összköltsége: 30 millió Ft
 2. a projekthez kapcsolódó önrész összege: 0 Ft
 3. a projektben igényelt támogatás összege: 30 millió Ft
 4. a projekthez kapcsolódó önrész összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 2016. évi várható pénzmaradvány keret terhére biztosítja, azt elkülöníti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester a második határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. pályázatról

Badacsonytomaj Város Önkormányzata elrendeli pályázat benyújtását a MENÜ Kft. konyhájának fejlesztése céljából a TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése című pályázati felhívásra, mely feladat vonatkozásában a pályázat elkészítését a Virtual English Systems Kft-től (7551 Lábod, Kossuth utca 57.; képviseli: Lantay Adrienn ügyvezető) megrendeli nettó 400.000.- Ft + 27 % ÁFA (bruttó 508.000.- Ft) összegben, mely összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből a 2016. évi várható pénzmaradvány kerete terhére biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

2./ Napirendi pont

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tartalmának végleges előkészítése, engedélyes tervek megrendelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás keretében benyújtandó Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázattal kapcsolatban a tulajdonosi hozzájárulásokat megkérő levelet a mai napon megküldeni a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai részére, illetve a szükséges fejlesztések tárgyában a tervezői árajánlatok bekérését. A bizottság javasolja továbbá team felállítását a tervezővel történő egyeztetéshez, a következő tagokkal: Krisztin N. László polgármester, Forintos Ervin és Laposa Bence képviselők, Part Róbert helyi vállalkozó, Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző és az eseményekről a testület folyamatosan kapjon tájékoztatást.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a pályázat a Kisfaludy út és a Római út találkozásától a felső parkolóig terjedő területre vonatkozhat. Javasolja, hogy a parkolóra az önkormányzat tegyen vételi ajánlatot, a fejlesztéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat szerezze be, illetve kérjen be tervezői árajánlatokat. Kéri, hogy aki ezzel, illetve a bizottsági javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázat tartalmának végleges előkészítése, engedélyes tervek megrendelése

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszínek fejlesztése felhívás keretében benyújtandó Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése című pályázattal kapcsolatban elrendeli a tulajdonosi hozzájárulásokat megkérő levél mai napon történő megküldését a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai részére, illetve a szükséges fejlesztések tárgyában a tervezői árajánlatok bekérését.
 2. a tervezővel történő egyeztetésre felkéri Krisztin N. László polgármestert, Forintos Ervin és Laposa Bence képviselőket, Part Róbert helyi vállalkozót, Gerencsér Tamás pályázati ügyintézőt azzal, hogy az eseményekről a testület folyamatosan kapjon tájékoztatást.
 3. felkéri a hivatalt, hogy a tervezésre vonatkozó ajánlatokat kérje be.
 4. a parkoló vonatkozásában vételi ajánlat előkészítését elrendeli.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 munkanap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Forintos Ervin és Laposa Bence képviselők

Gerencsér Tamás pályázati-műszaki ügyintéző

 

3./ Napirendi pont

Szerződés teljesítéséről tájékoztatás - Strandfejlesztések építési terve

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Az első határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terv

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj, strandbejárat épületének felújítása, építési engedélyezési terv készítése tárgyában a Masszi Építész Iroda Kft-vel (székhelye: 7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 8., adószám: 23023851-2-02; Cégjegyzékszám: 02-09-076533; bankszámla: OTP 11731001-20691752; képviseli: Masszi Pál DLA építész vezető tervező, ügyvezető) megkötött tervezési szerződés keretében elkészült terveket jóváhagyja és javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester a teljesítés igazolást írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester a második határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Bányász strand fejlesztése építési tervdokumentáció

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a badacsonyi Bányász strand fejlesztése építési tervdokumentáció készítése tárgyában a Dencs Tiborral (8255 Balatonrendes, László Gyula u. 9.) megkötött tervezési szerződés keretében elkészült terveket jóváhagyja és javasolja, hogy Krisztin N. László polgármester a teljesítés igazolást írja alá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester,

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

4./ Napirendi pont

TOP és GINOP pályázatok előkészítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztési pályázat előkészítésébe, a Fő utca-Hősök tere rekonstrukciója céljából egyelőre ne vonjon be külső céget. Jelezze az MTÜ felé, hogy konzorciumi partnerként szeretne az önkormányzat a pályázaton elindulni.

-       a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztési pályázat témakörét a májusi soros ülésén tárgyalja újra.

-       a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat előkészítését rendelje el a badacsonyi központi park, a Halászkert parkoló és árok fejlesztése céljából, 50 millió forint projekt összköltséggel.

-       a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukció keretében ne nyújtson be pályázatot.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki egyetért a GINOP pályázatra vonatkozó javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

231/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

GINOP-7.1.9-17 pályázat előkészítéséről - Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztési pályázat előkészítésébe, a Fő utca-Hősök tere rekonstrukciója céljából egyelőre nem von be külső céget. Felkéri a polgármestert, hogy jelezze az MTÜ felé, hogy konzorciumi partnerként szeretne az önkormányzat a pályázaton elindulni.
 2. a GINOP-7.1.9-17 Turisztikailag frekventált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztési pályázat témakörét a májusi soros ülésén újratárgyalja.

 

Határidő: azonnal, egyebekben májusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a TOP-os pályázatok ismételt tárgyalását a májusi soros ülésen. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

232/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat és a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukciót újratárgyalja a testület májusi soros ülésén.

 

Határidő: azonnal, egyebekben májusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

5./ Napirendi pont

988/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Csűri Róbert (1031 Budapest, Nánási u. 5-7) szám alatti lakos Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatáról ne döntsön, azt a májusi soros ülésén tárgyalja újra.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

233/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

988/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csűri Róbert 1031 Budapest, Nánási u. 5-7. szám alatti lakos Badacsonytomaj 988/1. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatáról jelen ülésén döntést nem hoz, azt a májusi soros ülésén újra tárgyalja.

 

Határidő: azonnal, illetve májusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

6./ Napirendi pont

Vegyes ügyek

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Badacsony mólófejen 6 db árusítóhely bérbeadásával egyetért, javasolja a közterületek kiadását kürtöskalács, kerámia, ajándéktárgyak, dinnye árusítással foglalkozó vállalkozók részére, illetve Végh Tamás vállalkozó részére.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

234/2017. (V.12.) képviselő-testületi határozat

Badacsony Móló fejen árusító helyek bérbeadása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a hatáskör gyakorlója felé Badacsony mólófejen 6 db árusítóhely bérbeadását és javasolja a közterületek kiadását kürtöskalács, kerámia, ajándéktárgyak, dinnye árusítással foglalkozó vállalkozók részére, illetve Végh Tamás vállalkozó részére.

Határidő: azonnal, illetve májusi soros ülés

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Tomsics-Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 12.35 órakor bezárja.

K.m.f.

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

Kun István

képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző