Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2016. évi jegyzőkönyvek 2016.06.02 rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2016.06.02 rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 15/2016.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 2-án 13.40 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Orbán Péter                 alpolgármester

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő

Nagy Miklós                 képviselő                                          (5 fő)

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László        polgármester

Forintos Ervin              Képviselő-testülete                           (2 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Gerencsér Tamás          műszaki-pályázati ügyintéző

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                           (5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Orbán Péter alpolgármester, az ülés levezető elnöke köszönti a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester és Forintos Ervin képviselő jelezték távolmaradásukat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun István képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

246/2016. (VI.02.) Képviselő-testületi határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Kun István képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a meghívóban 1 napirendi pont szerepel. Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi bizottság megtárgyalta. Kéri, hogy aki a napirend tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

247/2016. (VI.02.) Képviselő-testületi határozat

Napirend elfogadására javaslat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 02-i rendkívüli ülésének napirendjét 1 nyílt napirendi ponttal elfogadja.

 

  1. 1. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - sportfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja Orbán Péter alpolgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására - sportfejlesztés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Felkéri a bizottság korelnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Nagy Lajos bizottság korelnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi bizottsága nem javasolja elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy ő megígérte, hogy támogatni fogja a pályázat benyújtását, ezért így fog szavazni. Tudomásul veszi a bizottság véleményét, de hangsúlyozza, hogy a székek elhelyezésére mindenképpen biztosítani kell 2,5 millió forintot, a 4,6 milliós pályázati önerővel a teljes fejlesztés megoldható lenne nyertes pályázat esetén.  Kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot – a módosított összegekkel, 18.326.083 Ft összköltséggel, 4.581.521 Ft önerővel és 13.744.562 Ft támogatással – elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot:

248/2016. (VI.02.) Képviselő-testületi határozat

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázati kiírásról

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1. a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a)pontok szerinti pályázat benyújtását elrendeli a kiírás és az alábbiak szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)” alcélra – a Badacsonytomaj 306/1. hrsz-ú sportpálya felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan

-       pályázat költségét összesen:                  18 326.083,- Ft-ban,

-       az önerő mértékét (25%):                         4 581.521,- Ft-ban,

-       az igényelt támogatás összegét (75%):  13 744.562,- Ft-ban

határozza meg.

Az önerő összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

  1. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Orbán Péter alpolgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, majd a nyilvános ülést 13.50 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

 

 

Krisztin N. László

polgármester

Orbán Péter

alpolgármester

Kun István

képviselő                          jegyzőkönyv hitelesítő

 

Wolf Viktória

jegyző