Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 09. 08. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2015. 09. 08. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Szám: 21/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 8-án 10.40 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László           polgármester

Orbán Péter                   alpolgármester

Forintos Ervin                 képviselő

Kun István                      képviselő

Laposa Bence                Képviselő-testülete

Nagy Lajos                     képviselő

Nagy Miklós                   képviselő                                    (7 fő)

 

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Tamás Lászlóné             osztályvezető

Horváth Márta                osztályvezető

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                (4 fő)

Lakosság részéről megjelent: 1 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős Képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Laposa Bence képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

341/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. Lászlót a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

 

342/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015.09.08-i rendkívüli nyilvános ülésének meghívó szerinti napirendjét 10 napirendi ponttal elfogadja.

Napirendi pontok:

 1. 1. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

 1. 2. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének finanszírozási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

 1. 3. Badacsonytomaji Sportegyesület többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc

 1. 4. Happy New World Kft. többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Happy New World Kft. ügyvezetője

 1. 5. Badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közösség kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

 1. 6. A Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárása miatt felmerülő többletköltségekhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 7. LED-es közvilágítás korszerűsítés céljából kiírt közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 8. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Badacsonytomaj 44/1 hrsz-ú ingatlan járdaburkolattal érintett területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László

 1. 10. Badacsonytomaji strand elé tervezett gyalogátkelőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

1./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság a rendkívüli testületi ülés napirendjeit ma 8.00 órától megtárgyalta. Az ülésen a jelenlévő képviselők részt vettek, teljes körűen tájékozódtak. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy ismertesse a vonatkozó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1.  támogassa a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fűtéskorszerűsítése kapcsán egy erősebb rendszer megterveztetését, illetve az elkészült tervek aktualizálását az engedélyes terv tervezőjével.  Ha nem köti szerzői jogvédelem, akkor mód van másik tervező bevonására is a műszaki paraméterek vizsgálatára.

2.  Javasolja, hogy a kivitelezésre bruttó 4,5 millió forint keretösszeget biztosítson, egyelőre a tartalék terhére.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

343/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gázkazán csere

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. támogatja a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fűtéskorszerűsítése kapcsán egy erősebb rendszer megterveztetését, illetve az elkészült tervek aktualizálását az engedélyes terv tervezőjével.  Ha nem köti szerzői jogvédelem, akkor mód van másik tervező bevonására is, a műszaki paraméterek vizsgálatára.

2. javasolja, hogy a kivitelezésre bruttó 4,5 millió forint keretösszeget biztosítson, a tartalék terhére.

3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

2./ Napirendi pont

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének finanszírozási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolfné Tóth Melinda

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére 650 eFt bér + járulékai fedezetét biztosítsa az intézmény plusz finanszírozása tekintetében az önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő tartalék terhére. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és adóosztályát, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a következő negyedéves előirányzat módosításnál gondoskodjon.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgáltassa meg, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának szüksége van-e a Társulási Tanács működésére.

Krisztin N. László polgármester a jövőre nézve javasolja, hogy ilyen esetekben mindig vizsgáljuk meg, hogy az adott intézményvezető hogyan gazdálkodott az aktuális év költségvetési összegeivel. Pontos képet kell alkotni arról, hogy tervezési hiányosság vagy egyéb tényező okozta-e, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges forrás. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

344/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének finanszírozási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének kérelmére 650 eFt bér + járulékai fedezetét biztosítja az intézmény plusz finanszírozása tekintetében az önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő tartalék terhére.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési és adóosztályát, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a következő negyedéves előirányzat módosításnál gondoskodjon.
 3. elrendeli azt megvizsgáltatni, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának szüksége van-e a Társulási Tanács működésére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

Laposa Bence képviselő 10.46 órakor távozott a teremből

Szavazásra jogosult, jelenlévő képviselők száma: 6 fő

3./ Napirendi pont

Badacsonytomaji Sportegyesület többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lesz Ferenc

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a vonatkozó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. a Sportegyesület kérelmére további 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítson a 2015. évi tartalék terhére.
 2. A támogatott a többlettámogatással 2016. január 31-ig számoljon el.
 3. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződés elkészítésére és a támogatás kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Krisztin N. László polgármester támogatja az összeg folyósítását ebben az esetben, de javasolja a jövőre nézve többlet támogatási igények esetén előírni bizonyos saját erő felmutatását is, pld. szponzorok felkutatása kapcsán, stb. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

345/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji Sportegyesület többlettámogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Sportegyesület részére további 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2015. évi tartalék terhére.
 2. a támogatott a többlettámogatással 2016. január 31-ig elszámolási kötelezettséggel tartozik.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati ivatal KöltsKöltségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződés elkészítésére és a támogatás kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben 8 nap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető

 

4./ Napirendi pont

Happy New World Kft. többlettámogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Happy New World Kft. ügyvezetője

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a Happy New Wordl Kft. kérelmére a  Rózsakő Fesztivált a Dísztéren a borászatok által igénybevett pavilonok után és a sajtos pavilon után időarányosan befolyt összeg 50 %-ával megegyező összeggel támogassa.
 2. 2. A támogatott a többlettámogatással 1 hónapon belül számoljon el.
 3. 3. Kérje fel a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződés elkészítésére és a támogatás kifizetésére az intézkedést tegye meg.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Javasolja, hogy a Képviselő-testület az ősz folyamán értékelje az idei rendezvényeket. Ha szükséges, keressen új utakat a szervezésben. Ha úgy dönt, hogy külső szervezőt von be, az egyéb támogatási összegek bemutatása előzze meg az önkormányzati támogatás megítélését. Dolgozza ki, hogy ilyen esetben milyen mértékű támogatást biztosít. Javaslatként elhangzott, hogy ha egy vállalkozói kör pld. 2 millió forintot ad egy adott rendezvényhez, az önkormányzatnak ennek 50 %-át biztosítsa támogatásként. A testület jelentse ki, hogy a közterületeivel minden esetben saját maga kíván rendelkezni, beleértve a borházak és egyéb pavilonok alatti területeket is. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát az elhangzott kiegészítéssel együtt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

346/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Happy New World Kft. többlettámogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Happy New World Kft. kérelmére a Rózsakő Fesztivált a Dísztéren a borászatok által igénybevett pavilonok után és a sajtos pavilon után időarányosan befolyt összeg 50 %-ával megegyező összeggel támogatja.
 2. a támogatott a többlettámogatással 1 hónapon köteles elszámolni.
 3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és adóosztályát, hogy a támogatási szerződés elkészítésére és a támogatás kifizetésére az intézkedést tegye meg.
 4. elrendeli az ősz folyamán az idei rendezvények értékelését, ha szükséges, új utakat keresve a szervezésben.
 5. külső (rendezvény)szervező bevonása esetén az egyéb támogatási összegek bemutatása előzze meg az önkormányzati támogatás megítélését, melyhez felkéri a Hivatalt, hogy dolgozza ki a támogatás biztosításának feltételrendszerét.
 6. kijelenti, hogy a közterületeivel minden esetben saját maga kíván rendelkezni, beleértve a borházak és egyéb pavilonok alatti területeket is.

 

Határidő:          azonnal, egyebekben 8 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető

5./ Napirendi pont

Badacsonyörsi ivóvízhálózat tulajdonosi közösség kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Simonné Visi Erzsébet BÖÉE elnök

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a vonatkozó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz ellátása ügyében az érdek- és lakóközösség kérelmét támogassa, a badacsonyörsi kisörshegyi vízhálózathoz tartozó nyomásfokozó szivattyú javíttatásának költségét, bruttó 93.218,- Ft összeget az önkormányzat nevére szóló számla ellenében, a tartalék terhére biztosítsa.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a badacsonyörsi temetői csap megnyitását, ha az önkormányzat is megkapja a DRV-től azt a kódot, melynek birtokában a vízdíjat az alszámlára utalni tudja.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja erre a soros ülésen visszatérni. Kéri, hogy a Jegyző asszony terjessze elő ezt a témát. Egyelőre  bizonytalansági tényező a vízórák leolvasása, nincs aki leolvassa az órákat. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

347/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonyörsi érdek és lakóközösség kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyörs Kisörshegyi ivóvíz ellátása ügyében az érdek- és lakóközösség kérelmét támogatja, a badacsonyörsi kisörshegyi vízhálózathoz tartozó nyomásfokozó szivattyú javíttatásának költségét, bruttó 93.218,- Ft összeget az önkormányzat nevére szóló számla ellenében, a tartalék terhére biztosítja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal, egyebekben 3 munkapan

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

6./ Napirendi pont

A Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárása miatt felmerülő többletköltségekhez fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a vonatkozó határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás többlet költségeihez bruttó 650 eFt összeget biztosítson a tartalék terhére.
 2. 2. Kérje fel a Hivatal Költségvetési osztályát, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a következő negyedéves előirányzat módosításnál gondoskodjon.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

348/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

A Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárása miatt felmerülő többletköltségekhez fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a közvilágítás korszerűsítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás többlet költségeihez bruttó 650 eFt összeget biztosít a tartalék terhére.
 2. felkéri a Hivatal Költségvetési- s adóosztályát, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a következő negyedéves előirányzat módosításnál gondoskodjon

 

Határidő:          soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

7./ Napirendi pont

LED-es közvilágítás korszerűsítés céljából kiírt közbeszerzési eljárás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság határozati javaslatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében elfogadott 236/2015.(V.27.) és 263/2015.(VI.24.) számú határozatait vonja vissza.
 2. 2. Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében, ESCO típusú finanszírozására „Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása, és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” közbeszerzési eljárás kiírását hirdetmény közzétételével indított Uniós nyilt eljárásrend szerint, a Kbt. 83.§ (1) bekezdés alapján.
 3. 3. javasolja határozott időtartamra árubeszerzési szerződés megkötését a nyertes ajánlattevővel azzal, hogy a határozott időtartam lejártával a tulajdonjogot az önkormányzat megszerzi, és a bérleti valamint az üzemeltetési jogviszony is a határozott időtartam lejártával megszűnik.
 4. 4. 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.

 

…./2015.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat MELLÉKLETE

Badacsonytomaj város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosításáról

 

2015. évi – Módosított – Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:                          Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                  8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

beszerzés éve:           2015.

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

Badacsonyi strand bejárati épületegyüttes felújítása

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122.§

2015. IV. negyedév

Árubeszerzések

Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása, és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén

Hirdetmény közzétételével indított, uniós nyílt eljárásrend szerint Kbt. 83.§(1) bek.

2015.

III. negyedév

---

---

Szolgáltatás beszerzések

---

---

A 2015. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 63/2015.(II.25.) határozatával jóváhagyta, a 260/2015.(VI.24.) határozatával és …./2015.(IX.08.) határozatával módosította.

Laposa Bence képviselő 10.52 órakor érkezett vissza a terembe.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 7 fő

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

349/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

LED-es közvilágítás korszerűsítés céljából kiírt közbeszerzési eljárás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében elfogadott 236/2015.(V.27.) és 263/2015.(VI.24.) számú határozatait visszavonja.
 2. Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében, ESCO típusú finanszírozására „Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása, és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén” közbeszerzési eljárás kiírását hirdetmény közzétételével indított Uniós nyilt eljárásrend szerint, a Kbt. 83.§ (1) bekezdés alapján.
 3. javasolja határozott időtartamra árubeszerzési szerződés megkötését a nyertes ajánlattevővel azzal, hogy a határozott időtartam lejártával a tulajdonjogot az önkormányzat megszerzi, és a bérleti valamint az üzemeltetési jogviszony is a határozott időtartam lejártával megszűnik.
 4. 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

 

349/2015.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat MELLÉKLETE

Badacsonytomaj város Önkormányzata Közbeszerzési Tervének módosításáról

 

2015. évi – Módosított – Közbeszerzési terv

Ajánlatkérő neve:                          Badacsonytomaj Város Önkormányzata

székhelye:                  8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

beszerzés éve:                       2015.

 

A közbeszerzés tárgya

Tervezett eljárástípus

Eljárás tervezett megindítása

Építési beruházások

Badacsonyi strand bejárati épületegyüttes felújítása

Hirdetmény közzététele nélkül indított nemzeti eljárás Kbt. 122.§

2015. IV. negyedév

Árubeszerzések

Közvilágítási berendezések korszerűsítése, bérbeadása, és üzemeltetése Badacsonytomaj közigazgatási területén

Hirdetmény közzétételével indított, uniós nyílt eljárásrend szerint Kbt. 83.§(1) bek.

2015.

III. negyedév

 

---

---

Szolgáltatás beszerzések

 

---

---

 

A 2015. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 63/2015.(II.25.) határozatával jóváhagyta, a 260/2015.(VI.24.) határozatával és 349/2015.(IX.08.) határozatával módosította.

 

 

 

8./ Napirendi pont

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügy bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

A pályázatot 46 m3 mennyiségre nyújtsa be, és az ehhez szükséges önrészt a kemény lombos fafajtához 1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összegben, 59.000,- Ft erejéig a 2015. évi költségvetés települési támogatás kerete terhére biztosítsa.

Vállalja fel, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Kérje fel a Hivatal Költségvetési osztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen tett szállítási felajánlásokat megköszöni. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

350/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

A pályázatot 46 m3 mennyiségre nyújtja be, és az ehhez szükséges önrészt a kemény lombos fafajtához 1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA összegben, 59.000,- Ft erejéig a 2015. évi költségvetés települési támogatás kerete terhére biztosítja.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési osztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

9./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 44/1 hrsz-ú ingatlan járdaburkolattal érintett területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Krisztin N. László

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a Pénzügyi bizottság határozati javaslatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. Törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. §. (2) bekezdésének c./ pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezze és kérelmezze a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 44/1. helyrajzi számon felvett, kivett vasútállomás és udvar megnevezésű, 33811 m2 területű ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. 2. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2./ pontjában meghatározott településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében vegye tulajdonba és közút tartozékaként kiépítésre kerülő járda építésre használja fel.
 3. 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja fel a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
 4. 4. Az önkormányzat nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja fel az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. 5. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 44/1. 
  hrsz-ú ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV. Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. 6. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 44/1.
  hrsz-ú ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

351/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj 44/1 hrsz-ú ingatlan járdaburkolattal érintett területének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. Törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. §. (2) bekezdésének c./ pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésében lévő Badacsonytomaj, 44/1. helyrajzi számon felvett, kivett vasútállomás és udvar megnevezésű, 33811 m2 területű ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
 2. Az ingatlant az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 2./ pontjában meghatározott településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében tulajdonba veszi és közút tartozékaként kiépítésre kerülő járda építésre használja fel.
 3. Badacsonytomaj Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
 4. Az önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan természetvédelmi védettség alatt áll és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 44/1. hrsz-ú ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV. Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
 6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Badacsonytomaj 44/1.hrsz-ú ingatlan területéből 80 m2 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, megküldésre 5 munkanap

Felelős:   Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

 

10./ Napirendi pont

Badacsonytomaji strand elé tervezett gyalogátkelőhely ügye

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

 

Hozzászólások:

Krisztin N. László polgármester felkéri a Pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság határozati javaslatát.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. rendelje el a badacsonytomaji strandhoz - a 71-es számú főútra - gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges tervezést bruttó 317.500,- Ft értékben..
 2. 2. Kérje fel a műszaki osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. 3. A gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges munkákhoz szükséges forrást biztosítsa a tartalék terhére.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a testület egyelőre a tervezésről szavazzon. Javasolja megvizsgálni és a VN. Kft. beszámolója keretében keresni a megoldást bizonyos programok finanszírozására., pld. jegyárak emelésével. Változtatni kell azon a gyakorlaton, hogy ha valakinek valami gondolata van, annak megvalósítását az önkormányzat finanszírozza le. A nagy fejlesztések önerejét látja veszélyben, ha ilyen mértékben költekezik a testület.  Minden nem vállalható fel, ezért is javasolta a folyamatokat különböző alapokba sorolni. Megjegyzi, hogy pld. a közműalap tekintetében sem valósultak meg az elképzelések. Átütő bevétel többletek nem keletkeztek, többet kellene tenni pld. azért, hogy az iparűzési adóbevételek növelése érdekében az ismerősök hozzák ide a vállalkozásukat. Kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

352/2015. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaji strand elé tervezett gyalogátkelőhely ügye

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. elrendeli a badacsonytomaji strandhoz - a 71-es számú főútra - gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges tervezést bruttó 317.500,- Ft értékben.
 2. felkéri a műszaki osztályt a szükséges intézkedések megtételére.
 3. a gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges munkákhoz szükséges forrást a tartalék terhére biztosítja.
 4. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő:          elfogadásra azonnal,

a tervezésre 15 nap

engedélyezési eljárás lefolytatására 60 nap

Felelős:            Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a képviselők és a meghívottak munkáját, és az ülést 11.00 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                                       Lapos Bence

polgármester                                                                                      képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző