Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2015. évi jegyzőkönyvek 2015. 05. 27. soros testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2015. 05. 27. soros testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szám: 15/2015.

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 27-én 8.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről.

 

 

Jelen vannak: Krisztin N. László         polgármester

Orbán Péter                 alpolgármester

Forintos Ervin               képviselő    (8.05 órakor érkezett meg az ülésre)

Kun István                    képviselő

Laposa Bence              képviselő

Nagy Lajos                   képviselő                                       (6 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Nagy Miklós                 képviselő                                       (1 fő)

 

Meghívottak közül jelen vannak:

Wolf Viktória                  jegyző

Horváth Márta                műszaki osztályvezető

Tamás Lászlóné             pénzügyi osztályvezető

Bolla József                   VN. Kft. ügyvezető

Mórocz István                PEB elnök

Part Andrásné                jegyzőkönyvvezető                                      (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívottakat és a televízió nézőit. Megállapítja, hogy 7 képviselőből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja, hogy Nagy Miklós képviselő távolmaradását bejelentette, Forintos Ervin képviselő késik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy Lajos képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Part Andrásnét javasolja. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

215/2015. (V.29.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Nagy Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a meghívóban 16 napirendi pont szerepel.  Kérdezi, hogy van-e módosító javaslat.

 

Wolf Viktória jegyző sürgősségi indítványként javasolja megtárgyalni a „Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása” tárgyú napirendet. Megjegyzi, hogy a családgondozó asszony jelezte, hogy késni fog, ezért az első napirendként jelölt „Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről” tárgyú előterjesztést akkor kérné tárgyalni, ha a kolléganő megérkezett.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a sürgősségi indítvány tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

216/2015. (V.27.) határozat

Sürgősségi  indítvány felvétele

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2015. május 27-i soros ülésén a „Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása” tárgyú előterjesztést sürgősségi indítványként megtárgyalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 27-i soros, nyilvános ülésének módosított napirendjét 17 napirendi ponttal elfogadja az elhangzottak szerint, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

217/2015. (V.27.) határozat

Napirendek elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május
27-i soros ülésének - meghívó szerinti - napirendjéhez

1./  Sürgősségi indítványként az alábbi napirendet felveszi:

17. „Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása”

2./ Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 27-i soros, nyilvános ülésének módosított napirendjét 17 napirendi ponttal elfogadja.

 

Napirendi pontok:

 1. 1. MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 2. MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

 1. 3. VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Székely István könyvvizsgáló

 1. 4. Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

 1. 5. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 6. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Varga Lajosné családgondozó

 1. 7. 2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

 1. 8. Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 9. Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

10. Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzati általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

11. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

12. Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

13. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

14. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

15. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

16. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

17. Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása (sürgősségi  indítvány)

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Forintos Ervin képviselő 8.05 órakor érkezett meg a Képviselő-testület ülésére.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Menü Kft. ügyvezetője jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       A Menü Kft. 2014. évi üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

-       A Menü Kft. 2015. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait fogadja el.

-       Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

218/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója és tájékoztató a 2015. I. negyedévi gazdálkodás adatairól

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ A Menü Kft. 2014. évi üzleti évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Menü Kft. 2015. I. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató adatait elfogadja.

3./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné VN. Kft. ügyvezetője

 

2./ Napirendi pont

MENÜ Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Lukács Antalné MENÜ Kft. ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje a Menü Kft.-től 2015. szeptember 30-ig a kapacitásbővítést a jelenlegi 70 %-ról 90 %-ra megnövelni. Amennyiben ezt nem tudja szerződésekkel igazolni, akkor a támogatást ne biztosítsa a képviselő-testület, hanem vizsgálja felül az étkeztetés biztosítását a jövőre vonatkozóan.

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

219/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

MENÜ Kft. támogatási kérelme

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Menü Kft. támogatási kérelmét megtárgyalta és felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy 2015. szeptember 30-ig bővítse kapacitását a jelenlegi 70 %-ról 90 %-ra. Amennyiben előbbieket a Kft. a megadott határidő végéig nem tudja szerződésekkel igazolni, a kért támogatást a képviselő-testület nem biztosítja, hanem felülvizsgálja az étkeztetés jövőre vonatkozó biztosításának kérdését.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2015. szeptember 30.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető

Tamás Lászlóné osztályvezető

3./ Napirendi pont

VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

Székely István könyvvizsgáló

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját – Közhasznúsági jelentés 2014.01.01.- 2014.12.31.- jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Hatalmazza fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Krisztin N. László polgármester tájékoztatást ad arról, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén Székely István könyvvizsgáló jelen volt, a napirend részletes tárgyalásában részt vett. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy bár sok területen történt előrelépés, a település esztétikai állapota elfogadhatatlan. Ezért részben a VN. Kft. a felelős, de sok ingatlantulajdonos is elhanyagolja az ingatlanát. Nem teljesült a testületnek az elvárása, hogy rendezettebb, szebb településkép alakuljon ki az idegenforgalmi szezon kezdetére. A badacsonytomaji településközpont kivételével katasztrofális állapotok vannak, melyen sürgősen változtatni kell. A település vonzerejét csökkenti ez a helyzet, gyors intézkedésekre van szükség.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a VN. Kft-nél 10 fővel kevesebb közmunkás dolgozik a tavalyi évhez viszonyítva, mivel a Munkaügyi Központ nem tudott nagyobb létszámot adni. Mintegy két hetes késéssel dolgozik a Kft, ezért jelezte az ügyvezető felé, hogy vonjon be vállalkozókat. A problémák megoldásához szükség van testületi támogatására.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a kialakult helyzetnek több szereplője van, a felelősség osztott.  Ez a testület a VN. Kft. támogatási kérelmét mindig teljesítette. A Pénzügyi bizottság ülésén megfogalmazódott, hogy ha kell, adjunk több pénzt, biztosítsunk embereket és eszközöket a helyzet megváltoztatására.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

220/2015. (V.27.) határozat

VN. Kft. 2014. évi mérleg beszámolójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 1. 1. a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóját - Közhasznúsági jelentés 2014.01.01.- 2014.12.31. - jóváhagyólag, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Bolla József VN. Kft. ügyvezetője

 

 

Krisztin N. László polgármester mielőbbi fórum összehívását javasolja ebben a témában. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

221/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Fórum összehívása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település rendezettebbé tételével összefüggésben képviselői fórum összehívásáról dönt.

Határidő: elfogadásra azonnal, fórum megtartására 2015. május 31.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető VN. Kft.

 

4./ Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Bolla József VN. Kft. ügyvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-       az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatával a beérkezett árajánlatok alapján 2015. június 01. napjától 2019. szeptember 30-ig, 5 éves időtartamra a Székely Könyvvizsgáló Kft-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) bízza meg bruttó 360.000 Ft. + ÁFA/év díjazásért.

-       Hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére Bolla József ügyvezetőt.

-       Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Kiegészítésként javasolja, hogy a számlázás negyedévente történjen.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

222/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj VN. Kft. könyvvizsgálatára beérkezett árajánlatok értékelése

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., képviseli: Bolla József ügyvezető) könyvvizsgálatával 2015. június 01. napjától 2019. szeptember 30. napjáig a Székely Könyvvizsgáló Kft-t (8300 Tapolca, Bányász u. 21.) bízza meg bruttó 360.000 Ft + ÁFA/év díjazásért. Tudomásul veszi, hogy a számlázásra negyedévente kerül sor.
 2. felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére Bolla József ügyvezetőt.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 5 munkanap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Bolla József ügyvezető

5./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.
 2. 2. Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 3. 3. Kérje fel a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Berecz Nikolett intézményvezetőt.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Berecz Nikolett intézményvezető nem tud jelen lenni az ülésen. A testület gyorsan halad a napirendek tárgyalásával, mert a Pénzügyi bizottságnak minden képviselő tagja, illetve az a polgármester és alpolgármester is jelen van az ülésen. Ott történik az érdemi vita, a testület elé már letisztult állapotban kerülnek a témák. Ezt már régóta szerette volna elérni, most sikerült. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban.

 

Laposa Bence képviselő szerint az új intézményvezető irányításával jó irányba indult el az intézmény tevékenysége, sok program született. Előfordul, hogy a helyi lakosok részéről mérsékelt az érdeklődés egy-egy rendezvény iránt, de a jó hozzáállás meg fogja hozni a gyümölcsét.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy neki is ez a véleménye. Szeretné, ha az itt élők azzal segítenék az intézmény munkáját, hogy részt vesznek a rendezvényeken. A Városnapra szeretettel vár mindenkit. Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

223/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciójáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Kulturális Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.
 3. felkéri a koncepció végrehajtására és végrehajtásának megszervezésére Berecz Nikolett intézményvezetőt.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben koncepció szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

6./ Napirendi pont

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

Varga Lajosné családgondozó

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester köszönti Varga Lajosné családgondozót. Elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-    a Jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést fogadja el.

-       Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálata által készített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját fogadja el.

-       Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

-       Kérje fel Wolf Viktória jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére az értékelés 30 napon belül küldje meg.

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak az itt élő gyerekek érdekében végzett munkáját. Kéri, hogy a jövőben is ilyen tartalmas legyen az együttműködés. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Ismerteti, hogy a Társulási Tanács tegnapi ülésén foglalkozott az orvosi ügyelet kérdésével. A tapolcai kórház felmondta az együttműködési megállapodást. Az a javaslat született, hogy ebbe az intézménybe legyen beintegrálva az ügyeleti tevékenység. Mivel speciális területről van szó, a vezető szakember személyére pályázatot írnak ki. Az önkormányzatok felelőssége az ellátás biztosítása, ezt társulásban látják el, egyelőre nem kívánják külső személlyel megoldani. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

224/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves tevékenységről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
 2. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálata által készített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
 4. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére az értékelés 30 napon belül küldje meg.

Határidő:  elfogadásra azonnal

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldésre 30 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

7./ Napirendi pont

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása és Róza bál megrendezése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Berecz Nikolett intézményvezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a 2015. évi Róza Bál megrendezését támogassa a BVÖKI szervezésében és rendezésében, melyhez kapcsolódóan 2015. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére a rendezvény megvalósításához szükséges 1.750.000 Ft. összeget biztosítsa.

- rendelje el az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontjában javasolt, az előzőekben elfogadott és a bizottság 171/2015.(V.26.) határozatában javasolt összeg – előirányzat – átcsoportosítását BVÖKI költségvetésébe, melyhez kérje fel Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.

- járuljon hozzá a 2015. évi Badacsonyi Szüret –rendezvénytervben elfogadott- helyszínének módosításához és fogadja el a rendezvény helyszínéül a Badacsony Halászkert parkoló helyszínt.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban.

 

 

Kun István képviselő felveti, hogy ha a Halászkert parkoló lesz a rendezvény helyszíne, akkor parkolási díj kiesés jelentkezik.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez évek óta téma, de a parkoló régebben egy jól bevált rendezvényhelyszín volt. A VN. Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a nagyparkoló bizonyos részein van szabad kapacitás, illetve átmenetileg a 3 fenyő alatti területen is alakítható ki parkoló.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy a fák alatt elfér-e a rendezvénysátor.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kulturális intézményvezető tájékoztatása szerint elfér, lemérték a területet. Azonban figyelni kell arra, hogy a parkolón átjárási szolgalmi jog van, az érintett hozzájárulását be kell szerezni. Ezzel a feltétellel javasolja támogatni a rendezvény helyszínének módosítását.  Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

225/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi Badacsonyi Szüret helyszínéül a Badacsony Halászkert parkolót jelöli meg azzal a feltétellel, hogy az átjárási szolgalmi joggal rendelkező személy hozzájárulását előzetesen be kell szerezni.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszony tájékoztatását a pénzügyi előirányzat átcsoportosítással kapcsolatosan.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az előirányzat átcsoportosítása szükséges, a rendezvény megvalósításához szükséges összeg csak a pénzmaradvány terhére biztosítható.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a várossá avatás évében volt egy sikeres első városi bál. Most felmerült, hogy meg kellene szervezni ismét a bált, Szegedi Róza hagyományokra hivatkozva Róza napi bálként. Az elképzelést a testület többsége támogatta, viszont még nem tudható, hogy mekkora költséget igényelne. Lesz a bálnak bevételi oldala is, bár teljesen nullszaldós nem lehet. A bálra a helyi lakosokon, nyaralótulajdonosokon és Badacsonyt szerető embereken túl meghívást kapnának azok is, akik a nagypolitikában, a hatóságoknál segítik az önkormányzatot. Felmerült, hogy ha valakit meghívunk, a báli költséget nem szokás kifizettetni, az a testületet fogja terhelni. Úgy gondolja, hogy a befolyó bevétel feletti rendelkezési jogot a testületnek meg kell tartani.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mi lenne a bál helyszíne, mennyi és milyen áru belépő készülne. Kik lesznek az előadók, a zenei közreműködők. Az étkeztetésre beállított összeg az árajánlatok alapján történt-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy voltak előzetes megbeszélések. Színvonalasabb bált tervez a testület. Tárgyaltak a BonVino tulajdonosi körével, de nincs megfelelő méretű helyiségük. A Halászkert étterem alkalmas 200 fő feletti vendég fogadására. Az ételek árát is velük egyeztette. A kulturális intézmény vezetője folyamatosan egyeztetni fog a Képviselő-testülettel, a júniusi testületi ülésen előzetes tájékoztatást kaphat a testület.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a szüreti rendezvényt a parkolóba tervezik áthelyezni. Okozhat-e problémát, hogy a két rendezvény egymás mellett lesz.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nem, mert egymást követő héten kerülnek megrendezésre.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a helyszínnel egyet tud érteni, de a gasztronómiai kínálatot nem tartja megfelelőnek. Erre kiemelt figyelmet kell fordítani.

 

Krisztin N. László polgármester egyetért azzal, hogy szükség van egyfajta kontrollra. Ha a bált rendszeresen meg tudjuk tartani, annak marketing értéke is lehet. A költségek jelentősen csökkenthetők lennének a későbbiek során szponzorok felkutatásával. A júniusi testületi ülésre egy közel kész forgatókönyvet szeretne látni a testület a bállal kapcsolatosan, az összeg felhasználására vonatkozóan is. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság vonatkozó javaslatával az itt elhangzottak figyelembevételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

226/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

2015. évi Badacsonyi Szüret rendezvény helyszín módosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. A 2015. évi Róza Bál megrendezését támogatja a BVÖKI szervezésében és rendezésében az alábbiak figyelembevétele mellett:

a)     a bálra a helyi lakosokon, nyaralótulajdonosokon és Badacsonyt szerető embereken túl kapjanak meghívást azok a személyek is, akik az önkormányzat munkáját segítik. Utóbbi személyek esetében a költségeket az önkormányzat átvállalja.

b)     a befolyó bevételek feletti rendelkezési jogot a testület fenntartja magának.

c)     a rendezvény helyszíne a Halászkert étterem, mely alkalmas 150-200 vendég fogadására.

d)     a gasztronómiai kínálatra kiemelt figyelmet kell fordítani.

e)     javasolja a rendezvény szervezőjének szponzorok felkutatását és bevonását.

f)      A júniusi testületi ülésre egy közel kész forgatókönyvet kér a testület a bállal kapcsolatosan, mely tartalmazza a támogatás felhasználását is.

 1. 2015. évi költségvetéséből a pénzmaradvány terhére a rendezvény megvalósításához szükséges 1.750.000 Ft. összeget biztosítja.
 2. elrendeli az előterjesztés 2. pontjában javasolt, az előzőekben elfogadott összeg - előirányzat - átcsoportosítását a BVÖKI költségvetésébe.
 3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére és Krisztin N. László polgármestert a költségvetési rendelet módosításának előterjesztésére.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

Berecz Nikolett intézményvezető BVKI

 

 

8./ Napirendi pont

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter alpolgármester 8.43 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat 2005-ben elfogadott koncepcióval rendelkezik, de az már nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek. A rendőrség az elmúlt évek statisztikai adatait rendelkezésünkre bocsátotta az új koncepció elkészítéséhez. Egyre több olyan preventív jellegű pályázat jelenik meg, melyre csak naprakész koncepció birtokában lehet pályázatot benyújtani. Javasolja a beterjesztett anyag elfogadását.

 

 

Orbán Péter alpolgármester 8.45 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére..

Szavazásra jogosult képviselők száma: 6 fő

 

 

Mórocz István PEB elnök elmondja, hogy 2005-ben a Megyei Rendőr Főkapitányság kezdeményezte és segítette a koncepció elkészítését, mely mintaként szolgált a környező településeknek. A frissítését a változások tették indokolttá. Az okmány lehetőséget biztosít a jövőt illetően a pályázatokon való részvételre.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Megköszöni az anyag elkészítését. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

227/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Wolf Viktória jegyző

9./ Napirendi pont

Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

 1. 1. 2015. évben megszervezésre kerülő nyári napközihez járuljon hozzá, a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségét, max. 300 e. Ft-ot erejéig az általános tartalék terhére biztosítsa.
 2. 2. Hatalmazza fel a polgármestert, hogy a döntésről az iskola igazgatóját értesítse.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztés második része a táboroztatásra vonatkozott, ebben is feltétlenül határozatot kell hozni. Javasolja a két témát külön tárgyalni. Elmondja, hogy a nyári napközi szervezése önkormányzati feladat, ezzel a jövőben a költségvetésben számolni kell. Megjegyzi, hogy korábban volt olyan döntés, hogy a helyi iskolába járó, de nem helyi gyerekek is kapjanak kedvezményes strandbelépőt. A nyári napköziben jelentkező feladatokat vállaló nevelőkkel megbízási szerződés megkötését támogatja, mely alapján történhet a 300 eFt felhasználása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság ez irányú javaslatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

228/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Nyári Napközihez kapcsolódó fedezet biztosítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. 1. a 2015. évben megszervezésre kerülő nyári napközihez kapcsolódóam a felügyeletet biztosító pedagógus foglalkoztatásának költségeit maximum 300 eFt erejéig az általános tartalék terhére biztosítja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját értesítse, és a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: elfogadásra azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester az előterjesztés második részével kapcsolatosan elmondja, hogy a KLIK tankerületi vezetője úgy nyilatkozott, hogy a táborozásból származó bevétel rájuk eső részét az iskolának adják, de hosszú távon ezt nem tudják garantálni. Ezért jobb lenne, ha ez a lehetőség az önkormányzathoz kerülne át. Külön megállapodás megkötésére van szükség a KLIK-kel a közüzemi díjak és egyebek tekintetében, illetve a Badacsonytomajért Közalapítvánnyal, aki a feladatot bonyolítaná. Információi szerint sok jelentkező van a táborozásra, ebben most kell lépni.

 

Forintos Ervin képviselő felveti, hogy a befolyó összegből kellene a nyári napközit finanszírozni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy az iskola vezetése gyűjtse össze a kéréseit. Ha marad szabad bevétel a táboroztatásból, erre vissza lehet térni a későbbiekben.

 

Forintos Ervin képviselő elnézést kér azért, hogy az utolsó testületi ülésen a Tatay Sándor Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan tartózkodott. Úgy tudta, hogy a kérelem az üléssel egy időben érkezett, de ez nem így történt.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az alpolgármester úrral együtt akkor szembesültek először a kérelemmel, azt a tájékoztatást kapták, hogy az akkor érkezett.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a nyári táboroztatást a Badacsonytomajért Közalapítvány szervezze a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központtal történő külön megállapodást alapján, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

229/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Nyári táboroztatás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Tatay Sándor Általános Iskolában a nyári táboroztatást a Badacsonytomajért Közalapítvány szervezze a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központtal történő külön megállapodás alapján.

Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről a Tatay Sándor Általános Iskola igazgatóját és a Badacsonytomajért Közalapítvány kuratóriumi elnökét értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2015. június 15.

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

 

10./ Napirendi pont

Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzati általi megvételére

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek Sági Gyula (7435 Somogysárd, Árpád u. 15/b.) kérelmének támogatását.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Megjegyzi, hogy nem is utakról, hanem útként használt területekről van szó, melyek nem kapcsolódnak semmiféle önkormányzati programhoz. Ezért született meg a bizottság elutasító javaslata. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

230/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Sági Gyula kérelme a tulajdonában álló út ingatlanok önkormányzati általi megvételére

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sági Gyula (7435 Somogysárd, Árpád u. 15/b.) kérelmét nem támogatja, nem kívánja megvásárolni a Badacsonytomaj 067/19., 074/26., és 0109/4. hrsz-ú ingatlanokat.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 5 nap

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

11./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület minden évben április-május hónapban tárgyalja ezt a napirendet, most is, lezárva a 2014-es évet. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletét a Képviselő-testületnek.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen az anyag tárgyalásában részt vett a könyvvizsgáló úr, különösebb észrevétele nem volt, elfogadásra javasolja. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával, a rendelet megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelete

Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról

/A rendelet a jegyzőkönyv 11/A. számú melléklete/

12./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a BVÖKI szabad pénzmaradványát a Róza Bál megszervezésére fordítsa, illetve a Badacsonytomaj Város Önkormányzat szabad pénzmaradványát helyezze tartalékba.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy értelemszerűen az adott év értékelésekor derül ki, hogy pénzmaradvány vagy hiány van, az önkormányzatnak pedig a szükséges intézkedéseket meg kell tennie.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti, hogy az Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 231.746 eFt, kötelezettséggel terhelt 67.914 eFt, szabad pénzmaradvány 163.832 eFt. A Kulturális Intézmény tárgyévi pénzmaradványa 2.492 eFt, kötelezettséggel terhelt 710 eFt, szabad pénzmaradvány 1.782 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Elmondja, hogy arról született döntés, hogy a Kulturális Intézménynek a testület biztosítja a Róza bál megszervezéséhez szükséges összeget. A többi pénzmaradvány tekintetében a Pénzügyi bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

231/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradvány felosztása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)    az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tárgyévi pénzmaradvány:

- Önkormányzat                                                          231.746 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      2.492 eFt

- PM hivatal                                                            -          433 eFt

 

A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt

- Önkormányzat                                                                      67.914 eFt

- Kulturális Intézmény                                                       710 eFt

- PM hivatal                                                             -            0 eFt

Szabad pénzmaradvány

- Önkormányzat                                                         163.832 eFt

- Kulturális Intézmény                                                      1.782 eFt

- PM hivatal                                                             -            0 eFt

b)    az önkormányzat pénzmaradványából a kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, a lakás számlán szereplő 11.394 eFt összeget, valamint a Környezetvédelmi Alap számla összegét 1.319 eFt-ot elkülönített tartalékként tartja nyilván, a szabad pénzmaradványt az eredeti előirányzatként szereplő összeg figyelembevételével az önkormányzat általános tartalékába helyezi.

c)    Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye pénzmaradványából a kötelezettségekre a 710 eFt fedezetet biztosítja, az 1.782 eFt szabad pénzmaradványt az intézménynél hagyja azzal, hogy azt a 2015. évi rendezvényekre kell fordítani, melyből 1.750e Ft-ot a 2015. évi Róza bálra.

d)    felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet módosítását a döntésnek megfelelően a következő előirányzat módosításkor a Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, illetve következő soros ülés

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

13./ Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyújtson be pályázatot a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése pályázati kiírás alapján a belterületi utak, járdák felújítására az alábbiak szerint:

A bizottság javasolja:

 1. 1. a badacsonyi Hársfa Fogadótól a Kisfaludy út kereszteződéséig járda felújítását, vagy szilárd burkolattal való ellátását aszerint, hogy szükség van-e építési engedélyre és közútkezelői, vagy állami tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra,
 2. 2. József Attila úti járdafelújításra
 3. 3. nyújtson be pályázatot a Polgárőr Város cím elnyerése érdekében, hatalmazza fel ehhez a polgármestert támogató nyilatkozat aláírására.

Krisztin N. László polgármester köszönti a pályázati referenst. Kérdezi, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a bizottsági ülést követően felmérték a Római úti szakaszt. Pontos költségvetés még nem készült a felújításra, ezért a maximálisan igényelhető összeg szerepel a határozati javaslatban. Úgy gondolják, hogy útszélesítés lenne a célszerű ezen a szakaszon, mivel csak felújításra lehet pályázni. A József Attila utcai járdafelújítás költségének 75 %-a igényelhető le a pályázatból. A költségbecslés alapján a 20 millió forintba csak az egyik tétel fér bele.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a Neptun szállótól a Kisfaludy házhoz vezető útig a Római út felújítása mintegy 20 millió forintba kerülne. A járdafelújítás engedély köteles, terveztetni kell. Ha útszélesítésben gondolkodik a testület, az is hasonló nagyságrend, hiszen 500 méter hosszban kb. 4 ezer m2 aszfaltréteg készülne.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy csak útszélesítésről beszélünk, a földsáv aszfaltozását kell megoldani. Nem 4 ezer, inkább 400 m2-ről van szó.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Közútkezelővel folytatott tárgyaláson kérte, hogy aszfaltozzák le az út melletti földsávot a bástyákig. Az Országos Közútkezelő 200 m megújítására adott ígéretet ebben az évben, majd az elkövetkezendő időszakban szintén ilyen mérvű felújítást vállaltak. Véleménye szerint ez a felújítás beleillik a koncepcióba, de az alapproblémát nem oldja meg. Nem biztos, hogy az emberek járdaként fogják használni. Megjegyzi, hogy a pályázati kapcsolattartóval tisztázni kell, hogy új járdaszakasz megépítésére is lehet-e pályázni, vagy csak felújításra.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens megjegyzi, hogy tisztázni fogja, de az engedélyt szeptember 30-ig be kell szerezni.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a József Attila utca járda felújításához szükséges fedezetet a költségvetésbe a testület betervezte, viszont a pályázatban max. 15 millió forint van. A badacsonyi beruházást fontosnak tartja, ott járnak a legtöbben. Ebből kell ezt a részt teljes egészében felújítani.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy inkább a járda megoldást támogatná Badacsonyban abban az esetben, ha a József Attila utcai program sem lesz elfelejtve, más forrásból megoldható lesz.

 

Laposa Bence képviselő szerint a legoptimálisabban meg kell oldani mindkét feladatot. Kérdezi, hogy a járda engedélyeztetése mennyi ideig tartana.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy 2-3 hónapot vesz igénybe. Elmondja, hogy néhány helyen nagyon beszűkül a tér, az OTÉK által előírt minimális szélesség nem tartható. Ezért a badacsonyi járdakialakításhoz az engedély kiadása megkérdőjelezhető.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a kerítést ezen helyeken beljebb tenni. Forgalomtechnikai szempontból valóban a járda lenne a jobb megoldás, mert biztonságosabb, és a parkolás szempontjából is megszűnne a jelenlegi állapot.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a parkolás megszűntetésére tiltó táblákat helyeztettek ki.

 

Kun István képviselő javasolja a földsávos rész leaszfaltozását, és másutt is látható un. bütykös szerkezet beépítésével az út és járdarész elválasztását. Így nem kell a járdát terveztetni.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy inkább a József Attila utcai járda megépítése történjen pályázat keretében, a másik projekt pedig önerőből valósuljon meg.

 

Kun István képviselő szerint, ha nincs szükség engedélyeztetésre, akkor mehet együtt a két beruházás, és a rendelkezésre álló összegbe még bele is férhet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy mi a pályázat beadásának határideje.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy június 9-ig kell benyújtani a pályázatot.

 

Laposa Bence képviselő szerint a Közútkezelő 200 méteres vállalásával együtt az egész szakasz megvalósítható lenne, illetve a József Attila utcai járda is megoldható. Az erre adott 13.800 eFt-os ajánlatot túlzottnak tartja.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy ő is elkészítette a költségbecslést a rendelkezésére álló programmal, és magasabb összeget kapott.

 

Forintos Ervin képviselő szerint a legutolsó járdaépítésből kiindulva az ajánlat mintegy 2 millióval magasabb.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Fő utcai járdaépítést a vállalkozó referencia munkaként kezelte, bizonyítva, hogy ilyen munkákat el tud végezni.

 

Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a József Attila utcai járda esetében nagyrészt mindkét oldalon szegélyt kell elhelyezni, a kapubejáróknál pedig K szegélyt. Nem lehet a m2 árat alapul venni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint nagy valószínűséggel csak felújításra használható a pályázati forrás. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a József Attila utcai járdafelújítás készüljön el pályázati úton, majd a badacsonyi szakasz megújítása történjen meg annyi pénzzel, ami a 20 milliós pályázati összegből megmarad, kézfelemeléssel jelezze. Meg kell próbálni bevonni a beruházásba a Közútkezelőt is. Kéri, hogy a költségbecslés mielőbb készüljön el. Kéri a testület szavazatát.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

232/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztése pályázati kiírás alapján a belterületi utak, járdák, hidak felújítása célra, 20 millió forint összeghatárig.

A pályázat keretében a József Attila utcai járdafelújítást kívánja megvalósítani, melyhez az igényelt támogatás mértéke 75 %, az önerő mértéke pedig 25 %. A Képviselő-testület az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.

A pályázati támogatásból fennmaradó összeg terhére kívánja elvégeztetni a badacsonyi Hársfa Fogadótól a Kisfaludy út és Római út kereszteződéséig a földsávos rész szilárd burkolattal való ellátását, az út és a járdarész un. bütykös szerkezet beépítésével történő leválasztása mellett.

Felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Közútkezelő Kht-vel a badacsonyi beruházásban való részvételükről.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

Krisztin N. László polgármester kéri a pályázati referenst, hogy az óvoda energetikai korszerűsítésére benyújtható pályázatról adjon tájékoztatást.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy a pályázni csak a felújítás költségére lehet, mely 3 tételt - napelem, hőszigetelés és kondenzációs gázkazán cseréje - tartalmaz.

 

Kun István képviselő szerint a napelem és a gázkazán csere nem egyeztethető össze. Ha villamos fűtés lenne, akkor nem kell a gáz, ha viszont a gázra alapozunk, akkor hová használnánk a villamos energiát.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens elmondja, hogy ezt már a testület korábban megtárgyalta. Az óvoda tetején nem fér el a szükséges mennyiségű napelem, ezért született ez a döntés.

 

Kun István képviselő javasolja leválasztani az egészségház fűtését az óvodáról. Az orvosi rendelők feletti lakások fűtését saját hatáskörben oldják meg a lakók.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a testület korábbi döntése számításokkal lett alátámasztva, energetikai vizsgálat is készült.

 

Gerencsér Tamás pályázati referens megjegyzi, hogy jelenleg három kazán van, melyből kettő lesz lecserélve. A pályázat beadásának határideje június 9. Az óvodára nem lehet annyi napelemet feltenni, amennyire szükség lenne.

 

Mórocz István PEB elnök elmondja, hogy hasonló témában jelent megy egy cikk a Naplóban, mely a döntéshez segítséget adhatna. Javasolja áttanulmányozni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a pályázat beadását, már nincs idő átdolgozni a korábbi elképzelést. Kérdezi, hogy miért az óvodából fűtjük az egészségházat, amikor ott is van kazánház. Célszerű lenne áttenni a gázkazánt az egészségházba.

 

Forintos Ervin képviselő szerint jó lenne, ha nem jelentkezne a gázszámla a jövőben. Javasolja megbízni Kun István képviselőt, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, kézfelemeléssel jelezze. Javasolja emellett megbízni Kun István képviselőt, hogy vizsgálja meg az energetikai korszerűsítés lehetőségeit.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

233/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az óvoda energetikai pályázat benyújtásának elkészítését a pályázati kiírás és az alábbiak szerint:

a)           Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

ab)       70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása alcélra

 1. a PIPITÉR Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda energetikai korszerűsítése céljából.
 2. Pályázat költsége összesen: 35.714.826,- Ft
 3. Önerő mértéke: 5.714.826,- Ft
 4. Igényelt támogatás: 30.000.000,- Ft

 

A Képviselő-testület az önerő összegét a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy korábban egy cég már közreműködött, javasolja kihagyni őket a jövőre nézve. Elmondja, hogy a pályázati tanácsadó hívta, és megerősítette, hogy az önkormányzat közigazgatási területén, az önkormányzat tulajdonában lévő járda és út felújításra lehet pályázni.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a Római út érintett szakasza éppen az önkormányzat tulajdonában van.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy pályázatot szeretnénk benyújtani a Polgárőr Egyesülettel közösen a Polgárőr Város cím elnyerése érdekében, melynek határideje május 29.  A pályázat erkölcsi és anyagi támogatását nyilatkozattal kell megerősíteni.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázat benyújtását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

234/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Pályázatokról szóló tájékoztató

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőr Város cím elnyerésére benyújtandó pályázat beadását elrendeli és felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben  pályázati kiírás szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

 

 

Krisztin N. László polgármester 9.35 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 9.55 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazásra jogosult képviselő száma: 6 fő

 

 

14./ Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen olyan döntés született, hogy a badacsonyörsi kempinggel kapcsolatosan a Belügyminisztériumba levelet küldünk, illetve megkeressük a térség országgyűlési képviselőjét. Az ingatlan értékbecslésére az értékbecslő felkérést kapott. A kötbér miatt elküldtük a levelet a Megyei Vagyonkezelő Zrt-hez. A térség országgyűlési képviselőjét megkereste. A Belügyminisztériumba nem küldtük el a levelet, kéri ennek okát ismertetni.

 

Orbán Péter 9.57 órakor távozott a teremből.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha a Belügyminisztériumba írunk egy olyan levelet, melyben bizonyos célra forrást kérünk, akkor meg kell mondani, hogy mire és mennyit szeretnénk, célunk realitását be kell mutatni. Most már tisztázódott, hogy a badacsonyörsi strand lekerített jobb oldali részének egy darabjának a 65 %-a eladó. Meggondolandó, hogy egy út nélküli középső részt meg kell-e vásárolnunk. Az értékbecslést megkértük, mivel az önkormányzat értékbecslés nélkül semmit nem bonyolíthat. Ismeretei szerint időközben a bal oldali rész felszámolása zajlott, valaki megvette a területet. Úgy érezzük, hogy elővásárlási joga lett volna az önkormányzatnak, ezért levélben fordultunk a felszámolóhoz. A válasz megérkezett, miszerint elővásárlási joga kizárólag egyes területeknél a Nemzeti Parknak van. Megjegyzi, hogy sorban keresik meg az önkormányzatot különböző lehetséges vásárlók, illetve a bal oldali területrész tulajdonosának képviselői is együttműködési ajánlatot tettek. Kéri a képviselőket, hogy aki a befektető jelöltekkel tartandó megbeszélésen részt tud venni, tegye meg. Egyelőre nem tudja megírni a levelet, mert nem tudható, hogy mit akarunk venni és mennyiért. Ha valaki tud segíteni, megköszöni és szívesen veszi.

 

Laposa Bence képviselő kérdezi, hogy a badacsonyi strandbejárat kérdésében a főépítész véleményének kikérése megtörtént-e.

 

Krisztin N. László polgármester köszönti az éppen megérkező főépítész urat. Kéri, hogy foglalja össze válaszának lényegét.

 

Szabó Zoltán főépítész köszönti a jelenlévőket és a televízió nézőit. Elmondja, hogy nagyon értékes területről van szó, mert a vízfelületre való rálátás és vízhez jutás lehetősége korlátozottan áll rendelkezésre Badacsonyban. Fontos lenne a szezonon kívül a terület jobb kihasználtságának biztosítása. Egy másik bejárat kialakításával sétányként, parkként is működhetne a strand, ezzel nem csorbulna a főszezonban a strandi funkció.  A sétány a strandon meglévő burkolat járdafelület, ez földfelületet nem venne igénybe. Támogatja, hogy nem feltétlenül a mostani épületek átalakításával alakuljon ki a strandbejárat. A bejárati főépület kissé hátrébb húzását szakmailag jó gondolatnak tartja, így szabadabban megközelíthető közpark alakulna ki, természetesebbé válna a strandi bejárat. Ezzel összefüggésben a strandi épületek funkcióját, helyét is meg kell választani.

 

Nagy Lajos képviselő kérdezi, hogy ha beljebb kerül a strandbejárat, mennyivel csökken a strand befogadóképessége.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a strandi funkció szempontjából értékelhető zöldterület jelentősen nem csökkenne. Nem napozó pázsitról, hanem közlekedési területről beszélhetünk. Véleménye szerint max. 50 fővel csökkenne a strand befogadó képessége. Ha valahol néhány m2-rel csökken a pázsit felülete, másutt visszanövelhető a strand teljes területét nézve.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a testület korábbi döntése értelmében a strandolásra igénybe vehető terület, a strand befogadó képessége nem csökkenhet. Kérdezi, hogy a megtervezett épületre mikor kapjuk meg az engedélyt.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy folyamatban van. A telkeket össze kell vonni, mert a tervező az egész strand területére számította ki a beépítési százalékot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ezzel a tervezővel a jövőben ne dolgoztassunk. Most derül ki, hogy szakmai hiba miatt csúszik az engedélyeztetés. Elmondja, hogy a badacsonyi új strandbejárat a régi helyén került tervezésre, az A. variáció szerint. Néhány képviselő újabb javaslattal élt, mely megosztotta a lakosság véleményét is. Több egyeztetésre került sor. Beadtunk több projektötletet a Megyei Területfejlesztési Operatív Program keretében, így a Badacsony Városkapu elnevezésű projektet is, melynek még nem kellett részleteiben megfogalmazni a tartalmát. Ezért kértük a főépítész szakmai véleményét.

 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy az óvodai játszótér ügyében a rendkívüli ülésen elhangzottak ismeretében az óvodavezető asszony a testület részére megküldte az árajánlatot.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Játszótér 2006. Kft. ajánlata érvényes a fémjátékokra is, változatlan összeggel. Az ajánlatban szereplő játékok közül több fa és fém kombinációban készül, az Erika babaház az előírások miatt nem lehet fémből.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Társulási Tanács a 751 eFt szabad pénzmaradvány visszaadásáról döntött felújítási és felhalmozási célokra. Emellett vizsgálni kell a játszótéri eszközök cseréjét és felújítását, melyhez a műszaki osztály készítse el a tervet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a jövőre nézve a Társulási Tanács vagy a testület döntsön a pénzmaradványról. Ábrahámhegyről és Salföldről 1-1 óvodás gyerek jár ide. Előfordulhat, hogy meghiúsítanak fejlesztéseket, bár egyelőre erre nem volt példa. Megnyugtatóbb lenne, ha ezen lehetne változtatni. Azért került át a Tanács hatáskörébe, mert előtte gyakran együttes ülést kellett tartani az óvoda ügyeiben. Az óvodai játszótér felújítását támogatja, bár kicsit soknak érzi a 2015-ös vállalást, ezért javasolja szakaszolni a beruházást.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a fenntartói jogot a három képviselő-testület a Társulási Tanácsra bízta. Felhatalmazásuk értelmében a Társulási Tanács jogosult dönteni.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy bevonható-e a VN. Kft, mivel így a tetemes ÁFA visszaigényelhető lenne.

 

Rakics Anna üzemeltetési vezető elmondja, hogy karbantartásként kerülne könyvelésre, közhasznú feladatként jelentkezik a munka, ezért az ÁFA nem igényelhető vissza.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a játékok balesetveszélyesek, nem a felújításukat, hanem cseréjüket javasolja. A jelen állapotok figyelembevételével a 751 eFt kevés lesz.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 751 eFt-ot a Társulási Tanács nem az udvari játékokra szavazta meg, hanem a bejárati rész, terasz megújítására. A játékokra mintegy 2 millió forint kellene. Ezért vetette fel a szakaszolás lehetőségét, néhány játékot az idén, a többit a következő évben kellene lecserélni. Nem szakember, elfogadja mások véleményét is. Az óvodával szemben tavaly készült el a játszótér 6-7 millió forintért. Az óvodavezető meggyőzte, hogy nem vihetik át a gyerekeket állandó jelleggel oda, szükség van az óvodán belül is a játszótérre.

 

Nagy Lajos képviselő elmondja, hogy a játékok valóban rossz állapotban vannak. Kérdezi, hogy mit kellene feltétlenül ebben az évben kicserélni vagy megújítani.

 

Forintos Ervin képviselő szerint cserélni kell a mérleghintát, a Dani mászóvárat, a hintát két laphintával. Szükség van gyermek padra asztallal és felnőtt padra. A fészek hinta és a babaház beszerzésére később is sor kerülhetne.

 

Kun István képviselő kérdezi, hogy a VN. Kft. bevonható-e a játszótér megújításába.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a játszótéri eszközök átadásához minősítési eljárást kell lefolytatni, melyet az árajánlatok tartalmaznak. Ezt beszerezheti a Kft. is, de lehet, hogy többe kerül. Közhasznú feladat ellátásba tartozik, nem pedig a vállalkozási tevékenységhez, így nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére sem.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy összegszerűségében soknak érzi a játszótér megújítását, de az elvet el tudja fogadni.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a mérleghinta, a hinta, a Dani mászóvár és a gyermek pad asztallal beszerzését javasolja. Az ütéscsillapító talaj, a beton, az üzembe helyezés, szállítás és telepítés költsége is csökkenne, mintegy 1.180 eFt lenne első körben a költség.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy remélhetőleg az óvodai pályázat is sikeres lesz. Kéri, hogy aki Forintos Ervin képviselő által javasolt módon a játszótéri eszközök beszerzését támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

235/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Óvodai játszóeszközök cseréje

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodában az alábbi játszótéri eszközök beszerzéséhez, melyek lehetőség szerint fémből készüljenek:

-       mérleghinta

-       Dani mászóvár

-       hinta két laphintával

-       gyermek pad asztallal

A beérkezett ajánlatok közül a Játszótér 2006. Kft. ajánlatát fogadja el  1.180 eFt bruttó összegben, mely pénzeszköz átadását elrendeli az intézmény részére a pénzmaradvány keret terhére.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben szerződés szerint

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egyre több település újítja meg LED-es lámpákra a hagyományos lámpatesteket. Balatonszentgyörgyön megnézték a fejlesztést, és megállapították, hogy nem adják azt a fényt, mint a hagyományos lámpák. A szakemberek szerint a fejlesztés után az áram költsége mintegy 50 %-kal csökken. A képviselő-testületi ülésen szó volt ESCO típusú finanszírozási forma igénybevételéről. Így az előre elkészített munkát a megtakarításból kellene kifizetni. Vannak olyan cégek, akik nagy mennyiségű állami kedvezményes hitelt vesznek fel, elvégzik a munkát, az önkormányzatok pedig megadott futamidő alatt a megtakarításból fizetik ki a programot. A fejlesztés kb. 100 millió forintba kerülne. A testület úgy határozott, hogy meg kell vizsgálni, milyen egyéb lehetőségek vannak ezen kívül.  Személy szerint nem javasolja önerőből megvalósítani a fejlesztést, az önkormányzat megtakarítását pályázati források bevonására kellene felhasználni. A másik megoldás hitel felvétele lehet, de ehhez a Belügyminisztérium engedélye szükséges, hiszen nem régen az állam konszolidálta az önkormányzatokat. A Belügyminisztérium állásfoglalását kértük, de válasz nem érkezett. Ha az önkormányzat a közvilágítását fejleszteni kívánja, akkor az ESCO típusú finanszírozási formában tud gondolkodni. Ennek lényege, hogy éves szinten kb. 15 millió forintot kifizetünk rendszer használati díjra, villanyáramra és karbantartásra. Ahol megvalósult a fejlesztés, a villanyáram költsége valóban 50 %-ra csökkent. Az összköltség maradna a jelenlegi szinten a futamidő alatt, mert a fennmaradó részből kellene törleszteni a nyertes cég felé. Mielőbb meg kellene hozni a döntést, mert különben évekkel csúszhat a program. Pályázati segítőnk információja szerint nem kizárt, hogy lesz pályázati kiírás ebben a témában, de konkrétumot még nem tud.  Viszont ha európai uniós forrásainkat elaprózzuk, előfordulhat, hogy más terveinkre nem tudunk pályázni. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket.

 

Laposa Bence képviselő szerint sikerült olyan szintre csökkenteni a kockázatot, mely vállalható. A jövőre nézve logikusnak tűnik, hogy ebbe az irányba induljon el a testület.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem hangzott el, hogy a programba beletartozna két badacsonyörsi terület is.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szeretnénk, ha a közvilágítást fejlesztő cég ezeket a részben megtervezett területeket is bevonná. A Badacsonyörs és Badacsonytomaj közötti kerékpárút melletti közvilágítást megterveztettük, bármikor megépíthető.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy önkormányzatunkat kedvezőtlenül érintené, ha a közvilágításra megállapított normatívát lecsökkentenék, mert a települések jelentős része a fejlesztést megvalósítja.

 

Krisztin N. László polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse a márciusi soros ülésre beterjesztett javaslatot, melyet akkor a Képviselő-testület nem támogatott.

 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a határozati javaslatot, miszerint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében nyílt közbeszerzési eljárást ír ki ESCO finanszírozási formában történő megvalósításra.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a közbeszerzésnek lesz költsége. Javasolja a kiírásba belefoglalni, hogy a közbeszerzés eredménytelennek nyilvánítható.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közbeszerzési tervet módosítani kell, mert nem tartalmazza ezt a tételt.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri a jegyző asszonyt, hogy a közbeszerzés terv módosítását készítse elő, illetve kéri, hogy aki a felolvasott határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

236/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Közvilágítás korszerűsítése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj város közvilágításának korszerűsítése érdekében nyílt közbeszerzési eljárást ír ki ESCO finanszírozási formában történő megvalósításra.

 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 15 nap

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy megkereste Hoffmann György, aki élete nagy részét nagy projektekkel töltötte, így a Völgyhídnak is ő volt a projektmenedzsere. A komp és libegő elképzeléseinket támogatandónak találta, ebben segítene nekünk. Három hónapig térítésmentesen tevékenykedne az önkormányzatot segítve a projektek összeállításában, melyhez egy megbízást kér. Javasolja a felajánlását elfogadni.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy a testület adja meg felhatalmazását a megbízási szerződés megkötéséhez, hogy tanácsadói jogkörében eljárhasson Hoffmann úr. Ehhez a célokat meg kell határozni. A szerződés tervezetet a testületnek előzetesen megküldjük.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy fontos-e a mai ülésen a felhatalmazásról dönteni.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy igen. Ha valakitől várunk valamit, akkor a kapcsolódó formális részeket  is rendezni kell.

 

Krisztin N. László polgármester áthidaló megoldásként kéri a Jegyzőt, hogy a megbízási szerződés tervezetét állítsa össze és küldje meg a testületnek.

 

Wolf Viktória jegyző javasolja, hogy képviselői egyetértés esetén a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a virágágyások megújítását határozta el a Képviselő-testület. A FŐBER üdülő előtti területre és a Petőfi és Fő utca kereszteződésénél lévő területre a tervek a költségvetéssel együtt elkészültek. A fejlesztés első üteme a virággrupp lett volna, ezért felmerült, hogy a szezon előtt csak a FŐBER üdülőnél készüljön el a virágágyás teljes egészében.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság azt javasolja, hogy az Altinger Keresztnél lévő fejlesztésre beállított 450 eFt kerüljön át a FŐBERT üdülő előtti terület II. ütemének kivitelezésére. A munka június 15-ig készüljön el. Javasolja, hogy az Altinger Keresztnél lévő fejlesztést ezt követően kezdjék el, melyhez három verzióban adta meg ajánlatát a tervező asszony. Az ajánlatban szerepel az ott lévő kút feltárása, felújítása is, mintegy 250 eFt költséggel.

 

Laposa Bence képviselő támogatja az elképzeléseket, de úgy érzi, hogy Badacsonyörsön és Badacsonyban elmaradnak a fejlesztések. Badacsonyörsön a Fő út mellett iszaptenger van egy esőzést követően, Badacsonyban másfél méteres a gaz. Ezen változtatni kell.

 

Rakics Anna üzemeltetési vezető kéri, hogy ha lehet, az Altinger keresztnél tervezett projekt az őszi időszakra legyen átrakva.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy az érintett lakók elfogadják-e a virágágyás kialakítását.

 

Rakics Anna üzemeltetési vezető elmondja, hogy egyeztettek a lakókkal. Jelenleg a területet parkolóként használják, elképzelhető, hogy ebből a későbbiekben konfliktus lesz.

 

Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy 5 nagy ágyást terveztek, melyből Badacsonyban kettő, a központban szintén kettő, Badacsonyörsön pedig a Csigáskúti út és a 71-es út kereszteződésében lesz egy kialakítva.

 

Kun István képviselő szerint újra kell gondolni a városüzemeltetés problémakörét. Meg kell határozni, hogy a település üzemeltetése mennyi munkaórát igényel, hány emberre van szükség, milyen bérért lehet felvenni őket. Nem szabad megengedni, hogy a MÁV vagy az erdészet közmunkaprogrammal elvegye a munkaerőt. Ütőképes csapatot kell létrehozni, mely a testület elvárásait teljesíteni tudja, ennek költségvonzatát meg kell teremteni.

 

Rakics Anna településüzemeltetési vezető megjegyzi, hogy a programot ki lehet dolgozni. Javasolja, hogy a testület a virágágyások kialakítására most ne határozza meg a határidőt, arra a holnapi céggel kapcsolatos fórumon térjen vissza. Komoly létszámhiányuk van, pld. a fűnyírást csak 3 fő végezheti.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy elsőként a közfeladatokat kell ellátnia a Kft-nek. A virágágyást alvállalkozóval is meg lehet csináltatni.

 

Nagy Lajos képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy azonnali hatállyal le kell kaszálni a füvet a Neptun üdülőtől a Kisfaludy házhoz vezető útig.

 

Krisztin N. László polgármester szerint át kell gondolni, hogy van-e munkanélküliség a településen, úgy néz ki, hogy a helyieknek nincs igényük arra, hogy munkahelyük legyen. Nagyon belterjessé vált a Kft, alig van más településről dolgozója. Bár az is érthető, hogy kőműves végzettséggel szakmunkát közmunkás bérért nem szívesen végeznek el. Erre szolgálhat a célprémium. Megjegyzi, hogy nyári időszakban viszont sehol nem fejezik be a munkát délután két órakor.

 

Laposa Bence képviselő javasolja az A. variáció elfogadását az Altinger Kereszt körüli tér díszburkolására, 1.008.600 – 1.050.600 eFt-ért, illetve a kút helyreállítását mintegy 250 eFt-ért. Ha nincs rá kapacitás, akkor alvállalkozó végezze el a kivitelezést.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság is ezt javasolta, június 5-i határidővel. Kéri, hogy aki az A. variációt elfogadja azzal, hogy a határidő a holnapi fórumon lesz meghatározva, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

237/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Virágágyások kialakítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli

 1. 1. a FŐBER üdülő előtti virágágyás kialakítását 2015. június 15-i határidővel,
 2. 2. az Altinger kereszt körüli tér burkolásáról az „A” terv figyelembevételével, a FŐBER üdülőnél lévő tér befejezését követően,
 3. 3. az Altinger keresztnél lévő régi ásott kút helyreállítását 250 eFt összegben.

A képviselő-testület a fenti feladatok elvégzésével a VN Kft-t bízza meg.

 

Határidő:    elfogadásra azonnal, egyebekben határozat szerint

Felelős:       Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta műszaki osztályvezető

Bolla József ügyvezető

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

238/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

15./ Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.

Krisztin N. László polgármester megkérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

239/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

16./ Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e az anyaggal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

240/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős:  Krisztin N. László polgármester

17./ Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása (sürgősségi  indítvány)

Előterjesztő:  Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/

 

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális bizottság. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

 

Forintos Ervin bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottsága javasolja a HÉSZ módosítása, véleményezési szakasz lezárása tárgyában előkészített sürgősségi indítványt a képviselő-testület 05.27-i ülésén megtárgyalni.

Krisztin N. László polgármester köszönti Szabó Zoltán főépítész és Klie Zoltán tervező urakat, akik a HÉSZ-szel hosszú ideje foglalkoznak. Elmondja, hogy a bizottság nem tudott foglalkozni az anyaggal, mert az ülésen kapta azt kézhez.  Kéri a főépítész urat, hogy tegye meg szóbeli hozzászólását.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy hosszas egyeztetések után a HÉSZ véleményezése a záró szakaszba került. A zöldhatóságtól illetve Nemzeti Parktól 2014. decemberében érkezett észrevételek egyeztetése megtörtént, azok figyelembevételével az anyag átdolgozásra került. Ezt követően március – áprilisban zajlott a 2. véleményezési kör, ahol szintén érkeztek vélemények, de a tervezet átdolgozást nem igényelt. Az eltérő vélemények egyeztetése nem kötelező, de a polgármester azt megteheti. Bevállalták az egyeztető tárgyalások lefolytatását, külön egyeztetésre került sor a szakmai, jogi vonatkozások áttárgyalására. Most már minden felvetett kérdésre ismert a jóváhagyáshoz vezető megoldás. A véleményezési szakaszt a testület döntésével kell lezárni. Az előterjesztést úgy készítette el, hogy az tartalmazza a beérkezett véleményeket, az azokra adott válaszokat, illetve a tárgyalások anyagát. Kérdezi, hogy van-e a testületnek észrevétele.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy viszonylag későn kapták meg az anyagot. Kérdezi, hogy van-e olyan vélemény a feldolgozott anyagban, ami súlyos közösségi érdeket érint. Példaként említi, hogy egy nagy területet vizsgál a testület, ahol lakótelkek alakíthatók ki. Közben szembesülnek azzal, hogy egy piros vonallal út van kijelölve a majdani telkekhez. Ezzel rövid időn belül valamit csinálni kell, különben olyan költségei keletkezhetnek az önkormányzatnak, amit nem feltétlenül lát az anyag elfogadásakor. Kérdezi, hogy fejlesztési terveket érintően mire kell odafigyelni.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a módosítási programpontok zöme valaminek a lehetőségét teremti meg közérdekből vagy lakossági szempontok szerint. A településre nézve meg kell említeni például a libegő kérdését. Ezt a megfogalmazást a Nemzeti Park munkatársa nem fogadta el, ezért a jelenleg hatályos településrendezési eszközökben kötött pályás nyomvonal szerepel a Kisfaludy házhoz vezetően. A lehetőség így is megmaradt. A badacsonyi mólónál a gyalogos átvezetés külön szinten történő megoldására felüljárót javasoltak, a Nemzeti Park munkatársa az aluljárót részesíti előnyben. Ebben sem sikerült megegyezni, de a tervben külön szintű gyalogos átvezetés lehetősége szerepel. Badacsony és Badacsonytomaj között a 71-es út mellett a Balaton felőli oldalon egy sétány kialakítását szerették volna elfogadtatni, akár tanösvény jelleggel. A Nemzeti Park szerint ott őshonos növényzet dominál, ezért semmiféle beavatkozást nem tudnak elfogadni.  A tervezetben vizsgálandó gyalogos közlekedési nyomvonal lehetősége maradt meg. Nem sikerült leszűkíteni a megoldás módját, de így benne maradt. Az őrsi kempingnél a vízhez jutás lehetősége szerepel a rendezési tervben. Az álláspontunkat a gazdasági területfejlesztés terén nem tudtuk megvédeni, mert a kijelölt gazdasági terület növelése a Nemzeti Park szerint egy komoly természetes élőhelyet érintett volna.  Más területen említésre méltó kompromisszumra nem volt szükség, megfogalmazásbeli finomítások, illetve időben távolabbra tolódások történtek pld. a Nemzeti Park véleménye miatt.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a piros vonallal leszabályozott utakat nem kell a jövő évben kisajátítani. Arról van szó, hogy ha önszerveződéssel elindulna a területen a lakótelkek kialakítása, ezeket az útterületeket át kell adni. Az önkormányzat dönti el, hogy magánútként vagy önkormányzati útként használja-e. Megjegyzi, hogy a lakótelkek kialakításának nem sok realitása van, de szükséges a szerepeltetése, mert a Balaton törvény következő módosításánál az önkormányzat eleshet attól a lehetőségtől, hogy ott valaha is lakótelkek legyenek. Az állami főépítészi funkciót a Megyei Kormányhivatalokba szervezték át. Mészölyné Komcsák Ilona főépítésszel tárgyalt, álláspontja szerint a HÉSZ szerkezetét megtartva lehet csak a módosításokat beépíteni az újba. A Jegyző asszonynak is át kell nézni jogi szempontból, utána dolgozható be az anyag. Az állami főépítésszel megbeszélték, hogy a rendezési tervet június hónapban az önkormányzat jóvá kívánja hagyatni. A három személyes egyeztetésre azért volt szükség, hogy a záróvéleményt megkaphassuk.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a meglévőre hogyan lehet alkalmazni egy új szabályt. Az elfogadás előtt egy hónappal újra kellene kezdeni az egész folyamatot?

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy az új tartalmi részre építették rá a HÉSZ módosítását, melyet az előző főépítész minden esetben elfogadott. A mostani főépítész szerint a jelenlegi rendeletekkel módosítani kell, ez tartalmi változást nem jelent.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy szakmai problémáról van szó. Augusztusban újra változnak a rendeletek. Az új állami struktúrában nyilatkozó főépítész szerint azért nem működik, mert a mellékleteit is hatályba helyezzük a réginek.

 

Laposa Bence képviselő a libegővel kapcsolatosan kérdezi, hogy azt csak a jelenlegi módosításban berajzolt útvonalon lehet-e megépíteni, vagy szabadon megválasztható a nyomvonal.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a jelenlegi szabályzatban is van egy kötött pályás nyomvonal szerepeltetve. Miután a Nemzeti Parkon nem tudták átvinni az elképzelést, azt mondták, hogy maradjon a jelenlegi vonalon. A Nemzeti Park munkatársának a libegő látványával van problémája.

 

Szabó Zoltán főépítész szerint a jelenleg kiszabályozott nyomvonal közterületen halad, ettől eltérő nyomvonal biztosan magánterületeket érintene.  Egy közforgalmat bonyolító libegő magánterületen való megvalósítása a Nemzeti Parkkal egyetértve nehézkes, de jogi értelemben nem kizárt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy fel kell erősíteni a Nemzeti Parkból való kilépésre vonatkozó lépéseket. A lakosság megélhetéséről van szó, ezért nem fogja visszatartani az ezirányú kezdeményezéseket.

 

Kun István képviselő megjegyzi, hogy személyfüggő a Nemzeti Park hozzáállása. Tokajban nem akadályozzák a fejlődést.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy meg kell találni a megoldást, mert szomorúan tapasztalja, hogy a legfontosabb dolgokban nem sikerült előrelépni 10 millió forintért.

 

Laposa Bence képviselő elmondja, hogy a libegő és parti sétány a középtávú fejlesztés legfontosabb eleme. Nem tudja elfogadni, hogy egy tájba illő tanösvényhez a Nemzeti Park nem adja hozzájárulását, helyette a jelenlegi elvadult állapotoknak kell megmaradni.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy a lehetőség benne maradt a HÉSZ-ben, a rendezési terv tartalmazni fogja. A későbbiekben lehet erről vitatkozni a Nemzeti Parkkal.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy Badacsonyt érintő fejlesztési tervekből a rendezési terv semmit nem enged el.  Javasolja, hogy most csak módosításban gondolkodjunk, jövő év elején egy más jogi környezetben szemlélhetők a dolgok, az egyszerűsítést és lazítást szorgalmazzák a miniszterelnökség részéről.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a komp megépítésének a szabályozási tervben nincs akadálya, nem igényelne újabb HÉSZ módosítást.

 

Krisztin N. László polgármester a komp, a libegő és parti sétány ügyét tartja nagyon fontosnak a település jövője szempontjából. Nem érti, hogy a gazdasági területnövelést miért nem támogatják, hiszen az egész ország erről beszél, a pályázatok terén is kiemelten kezelendő. Elfogadhatatlan számára a HÉSZ módosításának lezárása fenti dolgok nélkül.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy 2015. december 31-ig történő jóváhagyás esetén van lehetőségük lezárni a folyamatot. Ebben az átmeneti időszakban a régi rendezési terv a régi jelkulccsal módosítható. Ezt követően csak új HÉSZ alkotható. A főépítészi záró vélemény megkérése 1 hónapot vesz igénybe. Amennyiben támogatja, a hatályba lépés időtartama szintén 30 nap. Alkalmazhatóságának időpontja 2-2,5 hónap. Ha módosítani szeretné a testület lényeges tartalmi elemeit, az időbeni visszalépést jelent, a véleményezési kört ismét le kell folytatni. Ha egy konkrét beruházáshoz rendezési tervmódosítás szükséges, azt jelen hatályos jogszabályok szerint összevont települési eljárásban lehet megoldani. Ez két körben bonyolódik. Az első kör a vélemények beszerzése, a második kör az építési engedélyezési eljárás. Az első körben adott vélemény köti a szakhatóságokat.

 

Krisztin N. László polgármester szerint meggondolandó, hogy a testület elfogadja-e a libegő tervezett nyomvonalát. Nem ért egyet azzal, hogy csak a kiszabályozott közterületen haladhat, így nem tudnak nekiállni a terveztetésnek, ilyen hozzáállással nincs értelme.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a véleményezési eljárásnak az a lényege, hogy a testület kinyilvánítja, hogy az eddig beérkezett vélemények közül mit fogad el és mit nem. A végső döntés az önkormányzaté, a rendeletmódosítást a testület fogadja el. Eredetileg a Balaton törvény és az építéssel összefüggő jogszabályok módosítását júliusra tervezték, ez valószínűleg csúszni fog. Ezt követően teljesen új helyzet áll elő.

 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nem lát előremozdulást, ez elbizonytalanítja a döntéshozókat. A szakmát azért kérte fel a testület a rendezési terv módosítására, hogy a felvázolt ismeretek birtokában készítse elő a fejlesztések lehetőségét. A szakmai javaslatokat meg lehet fogalmazni, a testület dönt az elfogadásról. Kéri, hogy a júniusi határidő ne csússzon tovább.

 

Klie Zoltán tervező szerint minden programpont el lett fogadva, a libegő kötött pályás közlekedés megfogalmazással maradt a tervezetben. A libegőről a Nemzeti Park képviselője hallani sem akart. Arról viszont most hallanak először arról, hogy másutt lenne a libegő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ez nem igaz, a múltkori egyeztetésen is elhangzott az új elképzelés. Kérdezi, hogy a Nemzeti Park felettes szervével van-e lehetőség a konzultációra.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy igen, de az állásfoglalásukat figyelembe veszik. A testület megteheti, hogy nem fogadja el a véleményt, az nem konkrét jogszabályra épül. Az állami főépítész döntheti el, hogy a vélemény megalapozott-e. A módosított szabályozási tervben szerepeltetve van, kötött pályás közlekedés megfogalmazással. Más nyomvonalat az anyag véleményezésre való kiküldéséig senki nem mondott.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az új testület hozta felszínre a javaslatot, mely olyan turisztikai attrakció, ami évtizedekre megalapozhatja a település jövőjét.

 

Szabó Zoltán főépítész szerint nem egyeztethető össze az ideális nyomvonalú libegő és a módosítás december 31-ig való jóváhagyása. Az anyagot újra kellene véleményeztetni, ez időben nem valósítható meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a HÉSZ elfogadása akadályozhatja-e a komp megépítését.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy az anyagban szerepel a komp helyszínrajza.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy tehát ez elfogadható. Kérdezi, hogy a sétányra is megteremti-e a lehetőséget a HÉSZ.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy a nyomvonal a 71-es út mellett szerepel, de szerették volna konkrétabban meghatározni. Ez nem sikerült.

 

Krisztin N. László polgármester a libegővel kapcsolatosan kérdezi, hogy milyen nyelvtani lehetősége van a testületnek arra, hogy ne lehessen visszamutogatni, hogy hiszen elfogadta a testület a másik nyomvonalat. Nem zárnak-e ki ezzel egy másik fontos elképzelést.

 

Laposa Bence képviselő javasolja a tervezetet azzal a kitétellel elfogadni, hogy a Nemzeti Park véleményével nem értünk egyet.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy ha egy jó tanulmánytervben megfogalmazásra kerül a nyomvonal, egyeztetés után bekerülhet a HÉSZ-be, az összevont eljárás lehetőséget ad erre.  Másik megoldás egy lokális HÉSZ készítése egy új jelkulccsal, az új szabályok szerint.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy ezt egyszerűsített eljárás keretében el tudja-e képzelni. Viszont ha lehetőség lenne egy pályázat benyújtására, rövid határidő áll rendelkezésre. Legtöbbször nyilatkozni kell, hogy a projekt a HÉSZ-szel összeegyeztethető.

 

Szabó Zoltán főépítész megjegyzi, hogy az egyszerűsített eljárással csak módosítást folytatható le, melyre december 31-ig van lehetőség.

 

Wolf Viktória jegyző kérdezi, hogy ebbe a libegő kérdése beleférhet-e.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy valószínűleg nem. Itt egy lokális HÉSZ módosítást tud elképzelni, mely teljes eljárással legalább fél év.

 

Klie Zoltán tervező elmondja, hogy a libegő közlekedési létesítmény, építési engedély nem kell rá. A közlekedési hatóság vizsgálja az engedély kiadhatóságát.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy ez a módosítás nemcsak a libegőről, kompról és a sétányról szól, hanem további mintegy 50 programpontról, melyek szintén fontosak.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e lehetőség a jelenlegi kötöttpályás nyomvonal törlésére, mert ezen a nyomvonalon biztosan nem fog megépülni a libegő.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy az anyagot a testület ezen programpont kivételével jóváhagyhatja. Bármi kiemelhető, de újabb elképzelést nem lehet betenni. A záró véleményezésre megküldhető úgy, hogy a testület lezárja a véleményezési szakaszt, a libegő kérdését törli a tervezési programból, marad a korábbi verzió szerint.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja, hogy maradjon a régi verzió, ne legyen kiemelve ez a tétel.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ha a testület a véleményezési szakaszt lezárja, még egyszer a testület elé kell-e hozni.

 

Szabó Zoltán főépítész elmondja, hogy megfogalmazható úgy, hogy mivel nem ért egyet a testület a Nemzeti Park ezzel kapcsolatos véleményével, törli a programból.

 

Wolf Viktória jegyző szerint nincs jelentősége, hogy a testület egyért vagy sem. Javasolja egyszerűen törölni. Az alap rendezési tervben kötöttpályás nyomvonalként szerepel. A jelenlegi módosítás ezen nem változtat, marad az eredeti állapot, amiből kiindultunk.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a határozatban milyen szövegszerű módosítást javasol a főépítész és a tervező.

 

Szabó Zoltán főépítész a határozati javaslat kiegészítését javasolja az alábbiak szerint: „Kéri a tervezőt a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 40. §. (1) bek. szerint a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció -  Kisfaludy házhoz vezető kötött pályás közlekedési módra vonatkozó módosítási igény kivételével -  összeállítására.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

241/2015. (V.27.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása, véleményezési szakasz lezárása (sürgősségi  indítvány)

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosított véleményezési anyagát, a két véleményezési körben beérkezett véleményeket, valamint az eltérő vélemények egyeztetésére összehívott tárgyalások dokumentumait megvitatta.

A véleményezési szakaszt a 3014/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 39.§ (2) szerint – valamennyi eltérő véleményre a tárgyalások során kialakított kompromisszumos megoldásokat elfogadva, valamint a környezeti vizsgálatok mielőbbi befejezését sürgetve – lezárja.

Kéri a tervezőt a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 40.§ (1) bek. szerint a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció – Kisfaludy házhoz vezető kötött pályás közlekedési módra vonatkozó módosítási igény kivételével történő – összeállítására.

Határidő:          a végső szakmai vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció összeállítására 2015. június 10.

a végső szakmai vélemény megkérésére 2015. június 15.

Felelős:             Krisztin N. László polgármester

Szabó Zoltán főépítész

Klie Zoltán településrendező vezető tervező

Horváth Márta osztályvezető

 

Krisztin N. László polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak és a meghívottaknak a munkáját, a televízió nézőinek figyelmét, majd a nyilvános ülést 12.30 órakor bezárja.

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                                  Nagy Lajos

polgármester                                                       képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Wolf Viktória

jegyző