Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 07. 03. rendkívüli testületi jk
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2014. 07. 03. rendkívüli testületi jk

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 37/2014.

 

Készült: 2 példányban

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3-án 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Ranolder termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Orbán Péter                            alpolgármester

Dr. Magó Ágnes                     képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Simonné Visi Erzsébet           képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő                            (5 fő)

 

Távolmaradását bejelentette:

Krisztin N. László                    polgármester

Folly Péter                              képviselő                           (2 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás         jegyző

Horváth Márta                         osztályvezető

Tamás Lászlóné                      osztályvezető

Horváth Ferenc                       bizottsági kültag

Part Andrdásné                       jegyzőkönyvvezető            (5 fő)

 

Lakosság részéről jelen van: 0 fő

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Orbán Péter alpolgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat és a munkát segítő alkalmazottat. Megállapítja, hogy 5 fő jelen van, - Krisztin N. László polgármester és Folly Péter képviselők jelezték távolmaradásukat - az ülés határozatképes, azt megnyitja.  Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rajzó Ildikó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket megválasztani. Kéri, hogy aki egyetért a személyi javaslatokkal, kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

440/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

-                                    Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Orbán Péter alpolgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyv vezetőnek elfogadja, Rajzó és Simonné Visi Erzsébet képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kéri, hogy aki azok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

441/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Napirendi pont elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 03. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1./   Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

2./   Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

 

 

Rajzó Ildikó képviselő jelzi, hogy napirend előtt szólni kíván.

 

Orbán Péter alpolgármester megadja a szót részére.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a településen megkezdte rendelését az új fogorvos. A Napló egy évvel ezelőtt foglalkozott a település fogorvosi ellátásának témakörével. Javasolja sajtótájékoztatót tartani arról, hogy rendeződött a helyzet. A sajtótájékoztatóra kapjanak meghívást az érintett önkormányzatok polgármesterei, képviselői illetve Kalmár György a helyi televízió munkatársa is. Véleménye szerint az akkori nagyon negatív kampányt ellensúlyozni kell, erre szükség van. A sajtótájékoztatót július 7-én hétfőn 10.00 órára javasolja összehívni.

 

Forintos Ervin képviselő nem ért egyet a javaslattal. Ha bebizonyosodik, hogy az új fogorvos jól dolgozik, utána javasol írni erről a témáról.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki támogatja a sajtótájékoztató megtartását, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

442/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

-          sajtótájékoztató fogorvos kérdésben

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Napló szerkesztőjének meghívásával 2014. július 7-én (hétfő) 10.00 órai kezdettel sajtótájékoztatót tart arról, hogy az új fogorvos megkezdte rendelését. A sajtótájékoztatóra meghívást kapnak az érintett önkormányzatok polgármesterei, képviselői illetve Kalmár György a helyi televízió munkatársa is.

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

  1. I. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1./ Napirendi pont

Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása

Előterjesztő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Dr. Halmi Franciska 5000 Szolnok, Magyar u. 9. ügyvéd által képviselt Dr. Kovács Sándornak, mint Badacsonytomaj 15/2., 13., és 16. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának egyezségi ajánlatát az alábbi feltételek esetén támogassa:

- A kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlanok értékbecslésével kapcsolatosan az ügyben eljárt szakértő által megállapított értékeket elfogadja, azokat nem vitatja, kiterjedően a 15/2. hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db fa esetleges káraira is.

2./ Javasolja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben, ha a kialakítandó közút engedélyezési eljárása azt lehetővé teszi, a közút megvalósítására  illetve a kialakítandó közút 71-es útról nézve jobb oldalán lévő kerítés jelen műszaki tartalommal megegyező kialakítására a 2014. évi fejlesztési tartalék terhére 1 mFt-ot különítsen el.

Kérje fel a Jegyzőt az előirányzat módosítás átvezetésére illetve az elkészített rendelet tervezet soron következő testületi ülésre történő benyújtására.

 

Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság által megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

443/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Badacsonytomaj 15/2. hrsz-ú ingatlan kisajátítása

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1./ Dr. Halmi Franciska 5000 Szolnok, Magyar u. 9. ügyvéd által képviselt Dr. Kovács Sándornak, mint Badacsonytomaj 15/2., 13., és 16. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának egyezségi ajánlatát az alábbi feltételek esetén támogatja:

-  A kisajátítással érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlanok értékbecslésével, értékvesztésével kapcsolatosan az ügyben eljárt szakértő által megállapított kártalanítási értékeket elfogadja, azokat nem vitatja, kiterjedően a 15/2. hrsz-ú ingatlanon lévő 2 db fa esetleges káraira is.

2./  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben, ha a kialakítandó közút engedélyezési eljárása azt lehetővé teszi, a közút megvalósítására illetve a kialakítandó közút 71-es útról nézve jobb oldalán lévő kerítés jelen műszaki tartalommal megegyező kialakítására a 2014. évi fejlesztési tartalék terhére 1 mFt-ot elkülönít.

3./ Felkéri a Jegyzőt az előirányzat módosítás átvezetésére illetve az elkészített rendelet tervezet soron következő testületi ülésre történő benyújtására.

Határidő: 2014. július 17.

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Horváth Márta osztályvezető

2./ Napirendi pont

Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások:

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e valaki tenni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy Krisztin N. László polgármester úrral együtt vett részt a siófoki tárgyaláson. Dr. Balázs Árpád Siófok polgármestere nyilatkozott arról, hogy 2014. július 30-ig a még fennmaradó 90 %-ból 50 millió forintot kifizet. Javasolja ezzel a feltétellel elfogadni az adás-vételi szerződést.

 

Forintos Ervin képviselő név szerinti szavazást kezdeményez.

 

Orbán Péter alpolgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

444/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Név szerinti szavazás

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bahart részvények adás-vételi szerződésének elfogadásáról név szerinti szavazással dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Orbán Péter alpolgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Orbán Péter alpolgármester kéri a jegyzőkönyvben szerepeltetni azt a véleményét, hogy ha Badacsonytomaj Önkormányzata nem fogadja el ezt a szerződést, Siófok akkor is meg tudja vásárolni a számára szükséges részvénymennyiséget.

 

Rajzó Ildikó képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a testület a részvények eladásától eláll, azzal az önkormányzat működését is veszélyezteti.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a fejlesztések kerülnek veszélybe, azok nem valósulhatnak meg. Elsődlegesen a fejlesztésekre kell gondolni, ha lesz pénze az önkormányzatnak, akkor is megfontoltan kell gazdálkodni a működtetés területén is.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző hangsúlyozza, hogy a mai ülés napirendje a Bahart részvények adás-vételi szerződésének a megtárgyalása. Simonné Visi Erzsébet képviselő asszony részéről módosító indítvány hangzott el a fizetési feltételek vonatkozásában.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a szerződés módosítását nem javasolta, csak bele kell foglalni a határozatba, hogy 2014. július 30-ig a 10 %-on túl 50 millió forint megfizetését vállalta Siófok polgármestere.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a részvénycsomag eladásáról a testület már döntött, ellenértékét a Kisfaludy ház vásárlásának fedezeteként állította be.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az elhangzottak szerint kell a szerződés elfogadásáról szavazni, a korábbi döntésnek megfelelően név szerinti szavazással. Kéri a testület tagjait, hogy nevük elhangzása után válaszoljanak igennel, vagy nemmel.

 

Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy:

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete név szerinti szavazással

 

Forintos Ervin képviselő nem,

Dr. Magó Ágnes képviselő igen

Orbán Péter alpolgármester igen

Rajzó Ildikó képviselő igen

Simonné Visi Erzsébet képviselő igen

 

azaz 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

 

445/2014. (VII.03.) számú képviselő-testületi határozatot

Bahart részvények adás-vételi szerződésének megtárgyalása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

1./ BAHART részvények értékesítésére vonatkozó részvény adás-vételi szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A szerződés fizetési feltételekről szóló 4./ pontja alapján a szerződést kötő felek képviselőinek előzetes egyeztetése alapján a részvények vételárának második részletéből 50 mFt-ot 2014. július 30-ig Eladó részére a Vevő megfizet, a fennmaradó 89.320.720,- Ft összeget pedig 2014.09.20-ig átutalással teljesíti.

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza Krisztin N.  László polgármestert, hogy Dr. Balázs Árpád Siófok polgármesterével folytatott egyeztetés alapján a 2./ pontban foglaltakról írásba foglalt nyilatkozatát szerezze be.

4./ Felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert, hogy a részvény átruházási szerződést írja alá.

 

Határidő: elfogadásra azonnal,

nyilatkozat beszerzésére 10 nap

az összeg átutalására 2014. július 30. napjáig Siófok önkormányzata részéről

a szerződés aláírására 15 nap

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

 

Orbán Péter alpolgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nincs. A Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését 16.20 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László                                Orbán Péter                        dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                  alpolgármester                                    jegyző

polgármester távollétében

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő

Simonné Visi Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

képviselő