Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2014. évi jegyzőkönyvek 2014. 01. 23. soros tetületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2014. 01. 23. soros tetületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 2/2014.


Készült: 2 példányban


J E G Y Z Ő K Ö N Y VKészült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 23-án 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott soros, nyilvános üléséről.


Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet          képviselő                           (7 fő)


Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Tamás Lászlóné                     költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          műszaki osztályvezető

Pásztor László                        ügyvezető

Krisztin N. Lászlóné                igazgató

Fodor József                           igazgató

Nagy Lászlóné                        óvodavezető

Lukács Antalné                       ügyvezető

Kurucz Szabolcs                    tervező

Rádai Attila                              vállalkozó

Tasner Mónika                        Tourinform Iroda vezetője

Békássy János                       Céh Turisztikai Egyesület képviseletében

Borbélyné Galambos Gabriella      Borászatok képviseletében

Flamis Mihály                          Nyugdíjas Egyesület részéről

Kárpáti Lajos                           T.E.T.T. Fórum Egyesület részéről

Lesz Ferenc                            BSE képviseletében

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető            (17 fő)


Lakosság részéről megjelent: 1 fő 1. I. NAPIRENDEK ELŐTTKrisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, a munkájukat segítő alkalmazottakat és a meghívott vendégeket és a Televízió nézőit.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Simonné Visi Erzsébet és Forintos Ervin képviselőtársait megválasztani.

Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


7/2014. (I.23.)  határozat

Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek, Simonné  Visi Erzsébet és Forintos Ervin képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester napirend előtt megadja a szót Forintos Ervin képviselőnek.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy régóta húzódó ügy mellé állt, mely a 8 év alatt a Képviselő-testület előtt már többször felvetődött, ez pedig a Fő utca rekonstrukciója. Ismerteti, hogy a Fő utcai járda és csapadékvíz elvezetés miatt a tisztelt lakosságot megszólította. Mintegy 30 évvel ezelőtt a volt Matáv vezeték miatt a Fő utcai járda felbontásra került, viszont a helyreállítás nem szakszerűen lett kivitelezve, a járda mára balesetveszélyessé vált. Rengeteg kritika érkezik a Fő utca infrastruktúráját illetően, mely méltatlan a település rangjához. A jelenlegi költségvetés megengedné a probléma kezelését, ezért kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy forintosítva szerepeltessék a költségvetésben a Fő utca teljes hosszában a járdafelújítást a Stimmel üzlet előtti minőségben, mozgáskorlátozott járművel, babakocsival való közlekedésre alkalmas lehajtókkal kiépítve, a járda melletti lefolyók és vízelnyelők létesítése mellett. A beruházás nem műszaki engedély köteles, a műszaki paraméterek ismeretében árajánlatokat bekérve a turisztikai szezon előtt a kivitelezés megoldható. Csatolta mintegy 250 ember aláírását, akik támogatják az elképzelést. A Képviselő-testületi ülések idevonatkozó részéről, a véleményekről a Badacsony Újságban illetve a televízióban folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot.  Megköszöni azok segítségét, akik az aláírásgyűjtésben részt vettek. Ezen túlmenően megkeresés érkezett hozzá a badacsonyi Egry sétány 1. számtól az Egry József Múzeumig terjedően az utca díszburkolattal való felújítására, melyhez árajánlatot is csatoltak. A költségek 25 %-át a beadványt benyújtók vállalják. Rajzó Ildikó képviselő előterjesztésével kapcsolatosan elmondja, hogy a Badacsonyi Dísztér nem megfelelő helyszín a Nagyboldogasszony szobor számára. Amikor Udvardi Erzsébet emlékére közterület elnevezésére érkezett kezdeményezés, a Humán bizottság a lakossági véleményeztetés fontosságát hangsúlyozta.  Javasolja, hogy a szoborállításról is történjen meg a lakosság megkérdezése. Személy szerint pályáztatási eljárást követően tudna ebben a témában állást foglalni. Megjegyzi, hogy az aláírásokat csak a Fő utcai járda megújítására gyűjtötte.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a téma részletes megvitatására a költségvetés keretében illetve külön napirend keretében lesz lehetőség. Elmondja, hogy a „Vagyonkezelési szerződés módosítása” és az „Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház” napirendek levételét javasolja a napirendek közül. Az „Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház” tárgyú előterjesztés rendkívüli ülés keretében került megtárgyalásra. Felkéri Orbán Péter alpolgármestert, Pénzügyi bizottság elnökét, hogy adjon rövid tájékoztatást a döntésről.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a Kisfaludy-ház elővásárlási jogával élni kíván, fedezetként a Bahart részvényeket jelölte meg.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a napirendi sorhoz kíván-e valaki javaslatot tenni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen a Forma Zrt. képviselője jelen volt, az Alsó bazársor és strandbejárat tervei külön kerültek megtárgyalásra. Kérdezi, hogy a testület a költségvetés keretében tárgyalja-e ezt a témakört.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt javasolná.


Dr. Magó Ágnes képviselő felveti, hogy a tervező azt ígérte, hogy személyesen fogja tájékoztatni a testületet is.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a tervező úr 10.00 órára kapott meghívást.


Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja meghallgatni, amint megérkezik.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a költségvetés későbbi napirend lesz, amint megérkeznek a tervezők, előre fogjuk venni az őket érintő napirendet. Kéri, hogy aki a kiegészítésekkel együtt a 21 napirendet elfogadja a nyilvános ülés alapjául, illetve a meghívó szerinti 1 napirendet a zárt ülés alapjául, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


8/2014. (I.23.)  határozat

-       Napirendek módosítására és elfogadására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a meghívó szerinti napirendek közül a 14. napirendet Vagyonkezelési szerződés módosítása” és a 20. napirendet „Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház” leveszi a napirendek közül. Az „Elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat Badacsony Kisfaludy-ház” tárgyú előterjesztés rendkívüli ülés keretében került megtárgyalásra.
 2. a módosított napirendet 21 napirendi ponttal elfogadja.


Napirendi pontok:

 1. 1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Czaun János elnök


 1. 2. Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Bíró és Társai Bt. tagjai és jogi képviselője


 1. 3. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Fodor József BVKI intézményvezető


 1. 4. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


 1. 5. Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


 1. 6. Menü Kft. 2014. évi Üzleti terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


 1. 7. Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:    Krisztin N. Lászlóné igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető


 1. 8. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014.   évi költségvetés

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Krisztin N. Lászlóné igazgató


 1. 9. Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Nagy Lászlóné óvodavezető


 1. 10. Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


 1. 11. Sportpálya hasznosítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


 1. 12. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


 1. 13. Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


 1. 14. Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése

Előterjesztő:   Rajzó Ildikó HüB elnök


 1. 15. Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester


 1. 16. Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:   Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft., Krisztin N. Lászlóné igazgató


 1. 17. Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő:   Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


 1. 18. DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester


 1. 19. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester


 1. 20. Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester


 1. 21. Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. Bush Jánosné végrehajtási ügye

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Bush Jánosné


 1. utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterKrisztin N. László polgármester a napirendek sorrendiségére kéri a jelenlévők javaslatait.


Lukács Antalné ügyvezető kéri a Menü Kft. üzleti tervének tárgyalását előrehozni, mert el kell mennie.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a Meghívó szerinti 7-8-9. napirendek előrehozatalát, mivel az érintettek az ülésen jelen vannak.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki az elhangzott javaslatok alapján a napirendek sorrendi módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Elsőként a jelzett 4 napirend kerül megtárgyalásra, majd azt követően a meghívó szerint haladna a munka.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

9/2014. (I.23.) határozat

-       Napirendek sorrendiségének módosítására javaslat –


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester napirendek sorrendiségének módosítására tett indítványát elfogadja és a módosított napirendet az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi pontok:

 1. Menü Kft. 2014. évi Üzleti terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


 1. Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:   Krisztin N. Lászlóné igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető


 1. A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014.   évi költségvetés

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Krisztin N. Lászlóné igazgató


 1. Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Nagy Lászlóné óvodavezető


 1. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Czaun János elnök


 1. Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Bíró és Társai Bt. tagjai és jogi képviselője


 1. Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Fodor József BVKI intézményvezető


 1. Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


 1. Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


10.  Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


11.  Sportpálya hasznosítása

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


12.  Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


13.  Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott:       Pásztor László ügyvezető VN Kft.


14.  Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése

Előterjesztő:   Rajzó Ildikó HüB elnök


15.  Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester


16.  Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:   Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft., Krisztin N. Lászlóné igazgató


17.  Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő:   Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


18.  DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester


19.  Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester


20.  Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester


21.  Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

ZÁRT ÜLÉS

 1. Bush Jánosné végrehajtási ügye

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívott: Busch Jánosné

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. 1. Napirendi pont

Menü Kft. 2014. évi Üzleti terve

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:          Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft.


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Menü Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadását. Javasolja felkérni az ügyvezetőt annak átdolgozására a februári soros ülésre annak érdekében, hogy az ne veszteséges legyen.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki kiegészítést tenni. Van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatának elfogadását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


10/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MENÜ Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. – 2014. évi Üzleti Tervét nem fogadja el.

Felkéri az ügyvezetőt annak átdolgozására a februári soros ülésre annak érdekében, hogy az ne veszteséges legyen.


Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Lukács Antalné ügyvezető MENÜ Kft. 1. 2. Napirendi pont

Iskolás tanulók és óvodás gyerekek szállítása

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:           Krisztin N. Lászlóné igazgató

Nagy Lászlóné óvodavezető


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága

 1. javasolja a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező Badacsonyörs és Badacsony településrészekről utaztatott tanulók után térítési díj fizetését. Javasolja továbbá egy hónapra levetítve kiszámítani a szállítási költséget és ennek függvényében meghatározni a tanulónként fizetendő összeget.
 2. 2014. január 6. napjától 2014. december 31. napjáig a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek részére biztosítani a Badacsonyörs és Badacsony településrészekről a gyermekek Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába történő utaztatását az iskolai tanítási napokon. A 2013/2014. tanévben 2014. június 13. napjáig, illetve a 2014/2015. tanévben 2014. december 31. napjáig.
 3. támogatni a szolgáltatás biztosítását az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-946 forgalmi rendszámú gépjárművel.
 4. a gyermekek szállításához kapcsolódó költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak terhére biztosítani.
 5. felkérni Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata két pontban tér el az elhangzottól.  A bizottság nem javasolja a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező Badacsonyörs és Badacsony településrészekről utaztatott tanulók után térítési díj fizetését illetve nem javasolja egy hónapra levetítve kiszámítani a szállítási költséget és ennek függvényében meghatározni a tanulónként fizetendő összeget.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kimutatás készítését azért javasolta a Humán bizottság, hogy legyen mit levetíteni a tanulókra. Az a véleménye, hogy ne kelljen térítést fizetni a szülőknek, de a költségek legyenek nevesítve az önkormányzati szabályok szerint. A szülők automatikusnak tekintik ezt a szolgáltatást, nem pedig önkormányzati támogatásnak fogják fel.  Ahhoz, hogy mindegyik fél pontosabb képet kapjon, szükséges a kimutatás elkészítése a költségekről.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy tudomása szerint az intézményfenntartó társulás a gyerekeknek buszbérletet fizet. Kérdezi, hogy ezeket az összegeket ki biztosítja.


Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy minden gyerek ingyenesen utazik, a tankerület fizeti a bérletet. Azoknak a gyerekeknek, akiket az önkormányzat szállít, nincs bérlete a Volán buszra. Furcsa lenne, ha a badacsonyi és örsi gyerekeknek nem lenne ingyenes az iskolába jutás, ha fizetni kell, a szülők nem fogják igényelni. Azokat a gyerekeket, akik nagyon messze laknak az iskolától, a szülők eddig behozták.  A Humán bizottság az óvodáskorú gyerekek szállítását támogatta. Egy busz szállítja az összes gyereket, melybe az iskolások is beférnek. Örsről 2, Badacsonyból 1 óvodás gyermek szállításáról van szó mindösszesen.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy közigazgatási területen belül nem kötelező feladat a gyerekek iskolába szállítása az önkormányzat részére. Ez a szülők kötelezettsége. Azért választotta külön a Humán bizottság az óvodás és iskolás gyerekek szállítását, mert az Óvoda fenntartója az önkormányzat, az Iskoláé viszont a KLIK. Az óvodások még kicsik ahhoz, hogy a hosszabb utat egyedül meg tudják tenni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja megkeresni a KLIK-et, hogy biztosítsa a település közigazgatási határán belül, de az iskolától távol lakó gyerekeknek is az iskolába jutás költségét, hiszen minden gyereknek van bérlete.


Krisztin N. Lászlóné igazgató elmondja, hogy Badacsonyörsről korábban azért vittek el két gyermeket másik iskolába, mert a szülők nem tudták az iskolába behozni őket.  Ha az óvodásokért elmegy az önkormányzat busza, akkor az iskoláskorú gyerekeket is el tudja hozni, a költségek nem változnak.  A Volán busz nem tud azokra a távoli településrészekre bemenni, ahonnan az önkormányzat szállítja a gyerekeket.


Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Először az első javaslatot teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a településrészekről utaztatott tanulók fizessenek szolgáltatási díjat, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 5 ellenszavazattal meghozza az alábbi:


11/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező Badacsonyörs és Badacsony településrészekről utaztatott tanulók a szolgáltatásért térítési díjat fizessenek.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterKrisztin N. László polgármester javasolja, hogy a döntéstől függetlenül kerüljön kimutatásra a gyerekek szállításának költsége annak érdekében, hogy a lakosság lássa, hogy ennek a szolgáltatásnak mennyi az értéke. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


12/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen kimutatást arról, hogy mennyibe kerül a gyermekek szállítása településrészekről az intézményekbe annak érdekében, hogy a lakosság felé bemutatásra kerüljön az önkormányzat által felvállalt szolgáltatás értéke.


Határidő:    elfogadásra azonnal

egyebekben: 30 nap

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki ezt a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekekre is javasolja kiterjeszteni, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


13/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy Badacsonyörs és Badacsony településrészekről utaztatott, a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek a szolgáltatásért térítési díjat fizessenek.


Határidő:    elfogadásra azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a szolgáltatást az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-946 forgalmi rendszámú gépjárművel oldjuk meg, a költségek pedig a Polgármesteri Hivatal működési költségei között szerepeljenek, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


14/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodába beíratott gyermekek és a Tatay Sándor Általános Iskolában igazolt tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók részére a szolgáltatást az önkormányzat tulajdonában álló Peugeot Expert típusú KKU-946 forgalmi rendszámú gépjárművel biztosítja.
 2. a gyermekek/tanulók szállításához kapcsolódó költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak terhére biztosítja.
 3. felkéri Krisztin N. László polgármester, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő:        azonnal

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Szedlák Bálint gépjárművezető


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a dátumok jók-e.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a költségvetési év miatt így szerencsés. 1. 3. Napirendi pont

A Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó 2014. évi költségvetés

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Krisztin N. Lászlóné igazgató


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi és Humán Bizottságénak együttes ülése  a

-        Képviselő-testület februári ülésére javasolja a Testnevelési és sportkoncepció felülvizsgálatát minden korosztályt érintő sportolási lehetőségek bemutatásával, mint például: jóga, edzőterem, kispályás futball, nyugdíjas torna stb. – és ezen sportágak beépítésének vizsgálata melletti átdolgozását.

-        javasolja a Képviselő-testületnek a 452/2013.(V.16.) határozatával jóváhagyott Testnevelési és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó és 2014. évre vonatkozó költségvetési terv tárgyalását és annak az előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását azzal, hogy a 2013/2014. tanév 2014. évi költségvetési évre eső edzői költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a működési kiadások terhére tervezze és biztosítsa 1.160 ezer Ft összegben.

-        A bizottság még javasolta, hogy a következő tanév előtt a rendszer kerüljön felülvizsgálatra, a szülők a térítési díj egy részét vállalják át.  A térítési díj megállapítására a júniusi ülésen vissza kell térni.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meglátása szerint nem fog gondot jelenteni, hogy a térítési díjakra a júniusi testületi ülésen térnek vissza a képviselők.

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy a Sportkoncepciónak nemcsak az iskolás gyerekekre kell kitérni. Fontos, hogy a sportreferens közreműködésével, a média bevonása mellett legyen felmérve a település lakosságának ez irányú igénye. Heinrich István felajánlotta segítségét asztalitenisz rendszeres oktatására, felügyeletére a felnőtt korosztály számára. Ez a lehetőség nem kapott megfelelő propagandát, kéri pótolni.  Hét végén a középiskolás, főiskolás fiatalok számára szintén fontos lenne, hogy kulturált körülmények között töltsék idejüket, akár sportolással is.  Többen járnak különböző térítéses sportfoglalkozásra a felnőttek közül. A testület feladata lehet számukra a megfelelő mozgási lehetőségek megszervezése.

Krisztin N. László polgármester javasolja ezen gondolatok beépítését a koncepcióba a februári testületi ülésre. Az asztalitenisz ügyben megvizsgálta a sportreferens, hogy a felajánlást tevő úr bekapcsolódhat-e a gyerekek asztali tenisz oktatásába.  Erre sajnos nincs lehetőség, mert a KLIK csak olyan edző bevonását támogatja, akinek az előírt végzettsége meg van. Csak iskolán kívül vállalhat szerepet a felajánló.

Krisztin N. Lászlóné igazgató ismerteti, hogy vasárnap délutánra ígérte 8-10 felnőtt, hogy jönnek asztaliteniszezni. A felajánlást tevő úr egyedül eljött, de sajnos a többiek nem.


Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy január 26-ra van meghirdetve a következő lehetőség. Talán azért nem tudott a múltkori esetben a lakosság róla, mert az újság nem lett időben kihordva.


Krisztin N. László polgármester a két bizottság egybehangzó javaslatát teszi fel szavazásra a Képviselő asszony által tett hozzászólással kiegészítve. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

15/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 452/2013.(V.16.) határozatával jóváhagyott Testnevelési- és Sportkoncepcióhoz igazodó sportágak működtetéséhez kapcsolódó és 2014. évre vonatkozó költségvetési tervet megtárgyalta és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a 2013/2014. tanév 2014. évi költségvetési évre eső edzői költségeket az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a működési kiadások terhére tervezi és biztosítja 1.160 ezer Ft összegben.
 2. felkéri a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatalt, hogy a februári soros ülésre a Testnevelési- és Sportkoncepciót dolgozza át, minden korosztályt érintő sportolási lehetőség beépítését vizsgálja meg, mint például: jóga, edzőterem, kispályás futball, nyugdíjas torna stb.
 3. elrendeli, hogy a következő tanév előtt a rendszer kerüljön felülvizsgálatra, a szülők a térítési díj egy részét vállalják át.  A térítési díj megállapítása a júniusi ülésen történjen.
 4. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a megbízási szerződések aláírására, felhatalmazza Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére.
 5. utasítja Tamás Lászlóné osztályvezetőt, hogy a szerződések előkészítéséről és kifizetések határidőben történő rendezéséről az államháztartási előírásokat megtartva gondoskodjon.


Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben előterjesztés szerint havi kifizetésekkel


Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Tamás Lászlóné osztályvezető

átdolgozásra: Berecz Nikolett referens 1. 4. Napirendi pont

Óvodai felvétel időpontjainak meghatározása

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Nagy Lászlóné óvodavezető


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Humán bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját, az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg:

2014. április 22.          8,00 – 11,00

2014. április 23.          8,00 – 11,00

2014. április 24.          12,00 – 15,00

Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Kérje fel Dr. Weller Jakus Tamás jegyzőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. A Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Simonné Visi Erzsébet képviselő kéri, hogy a határozat teljes terjedelmében legyen ismertetve a televízió nyilvánossága előtt egy olyan közérdeklődésre számot tartó témában, mint pld. az óvodai beiratkozás.


Krisztin N. László polgármester megköszöni az észrevételt. Ismerteti a határozati javaslatot. Kéri a testület szavazatát.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

16/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC: törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 14. – nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontját, az óvodavezető javaslatát figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg:


2014. április 22.          8,00 – 11,00

2014. április 23.          8,00 – 11,00

2014. április 24.          12,00 – 15,00


Kérje fel Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

Kérje fel Dr. Weller Jakus Tamás jegyzőt, hogy a közzétételről gondoskodjon.


Határidő: azonnal

közzétételre a helyben szokásos módon 2014. január 31.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Nagy Lászlóné óvodavezető

Társulási Tanács

3. pont vonatkozásában Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az előrehozott napirendek tárgyalása befejeződött. Megköszöni az intézményvezetők részvételét, segítségét. Elmondja, hogy a meghívó szerinti 1. napirend tárgyalása következik.


 1. 5. Napirendi pont

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:               Czaun János elnök


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Remondis Tapolca Kft. közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó 588/2013. (VII.31.) számú határozatát vonja vissza.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt év június végéig a jelenlegi szolgáltató, a Remondis Kft. a hatályos törvényeknek nem tudott eleget tenni, ezért az év végén az engedélye visszavonásra került.  Erre való tekintettel az önkormányzat a szolgáltatási szerződést felmondta. Az elmúlt időszakban a Remondis Kft-ben az állam többségi tulajdont szerzett, a hiányzó engedélyeket pótolták. Így továbbra is ez a cég fogja végezni a szolgáltatást, azonban a tulajdonviszonyokban jelentős átalakulás történt.  Ezért szükséges a Képviselő-testület 588/2013. számú határozatának visszavonása.


Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy a Magyar Energetikai Hivatalhoz fordult a testület 2013. év novemberében, mivel 2012. áprilishoz viszonyítva 10 %-ot kellett volna csökkennie a szemétszállítási díjaknak. A lakosság többet fizet, mint amit a rezsicsökkentéssel kellene. Kérdezi, hogy érkezett-e válasz.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy hivatalos választ nem kaptak a Magyar Energetikai Hivataltól. Amint megérkezik, a válaszról a lakosság értesülni fog.  A Hatóságnál érdeklődni fognak, mert mielőbb szeretnénk, ha a panaszbeadványra reagálnának.


Rajzó Ildikó képviselő kéri a Hivatal vezetőjét, hogy mielőbb keresse meg levélben a Remondis Kft-t, hogy a 2014. évi lomtalanítás időpontja ne karácsonyra essen.


Simonné Visi Erzsébet képviselő ismerteti, hogy a Képviselő-testület 731/2013. számú határozatában a lomtalanítás időpontját 2014. év tavaszára javasolja kitűzni. A testület azért fogadta el tavaly a decemberi időpontot, mert nem volt más lehetősége.


Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy a lakossági szelektív hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó pályázatra a pályázati referens kiemelten figyeljen, hiszen nagy segítséget jelentene. Több településen már megindult a szelektív gyűjtés és az edényzetek kihelyezése. Az anyagban szerepel, hogy a gyűjtőedényzet beszerzésére a konzorcium pályázott, de több szelektív gyűjtőre van szükség. Sajnos a lakosság nem megfelelően kezeli ezt a lehetőséget, erre vonatozóan sok kellemetlen tapasztalatot szereztünk.  A házaktól kell szelektíven elszállítani a jövőben a szemetet.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a tárgyalásokon kiderült, hogy nem ilyen céllal pályáztak, tehát érdemes az önkormányzatnak benyújtania a pályázatot.


Krisztin N. László polgármester szerint, amikor a Remondis KFT-vel tárgyaltak, azt a választ kapták, hogy az edényzet pályázat keretében beszerzésre került, jelenleg a járművek átalakítása folyik.  Kis csúszással tudják bevezetni a házaktól szelektív módon a szemétgyűjtést, úgy hogy az emberek megkapják az edényeket. Ehhez képest most más az információ.  Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy kételemű határozati javaslat elfogadására kerül sor. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

17/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a kialakult helyzet miatt, aki a közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó határozat visszavonását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

18/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással kötött közszolgáltatási szerződés felmondására vonatkozó 588/2013. (VII.31.) határozatát visszavonja.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.


Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármesterSimonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy volt egy korábbi javaslat lomtalanítás ügyében. Kéri ezt a határozatot aktualizálni. Javasolja megbízni a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást a lomtalanítás tavaszi elvégzésére.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy ez a javaslat szerepeljen a jegyzőkönyvben. 1. 6. Napirendi pont

Bíró és Társai Bt. 2557/2 hrsz-ú ingatlan kártérítési ügye

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:               Bíró és Társai Bt. tagjai és jogi képviselője


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy törekedjen peren kívüli egyezség megkötésére. A Kérelmező által megfizetett bérleti díjnak, mint tőkeösszegnek az 5 éves elévülési időn belüli részét tekintsék közösen okozott kárnak az előterjesztés I. sz. határozati javaslatában foglaltak szerint. Amennyiben perre kerül sor és abban elmarasztalják az Önkormányzatot, akkor az akkori polgármestert meg kell szólítani és rajta kell követelni ezt az összeget.


Krisztin N. László polgármester kéri a napirend kapcsán megjelenteket, hogy foglaljanak helyet az asztalnál.  Megjegyzi, hogy az üggyel kapcsolatosan a képviselők megkapták a levelezést.

Dr. Simon Sándor ügyvéd elmondja, hogy többször kihangsúlyozták, hogy a megbízói a korábbi üzleti kapcsolatokra való hivatkozással mindenképpen egyezséget, békét szeretnének. Természetesen végszükség esetében sor kerülhet perre is, de úgy látja, hogy arra nem lesz szükség. Véleménye szerint 1999-2000. évben, illetve azt követően is több jogsértés történt. A levelezésből kitűnik, hogy az önkormányzat apparátusa folyamatosan kezelte az akkor elkövetett jogsértést. Részleteiben ismerteti, dokumentumokkal alátámasztva az eseményeket.  Egy rossz bérleti szerződés folytán minden évben kiszámlázásra került a bérleti díj, melyet a megbízói folyamatosan befizettek.

Krisztin N. László polgármester szerint az önkormányzat oldaláról nézve lényeges, hogy az irattárban nincs nyoma olyan testületi határozatnak, mely megalapozná a földhasználati jogot. A földhasználati jogot jelző szerződés egy olyan 1996. évi testületi határozatra vonatkozik, mely a bérletről szól, illetve arról, hogy az akkori tulajdonos kérelemmel fordul az önkormányzathoz, hogy az előtetőt meg akarja építeni az épület körül. Ehhez kér engedélyt. Erről szól a jelzett határozat. A problémát az okozza, hogy a földhasználati szerződésnek az önkormányzat oldaláról nézve egyelőre nem találjuk a jogalapját.

Rajzó Ildikó képviselő javasolja egyeztető tárgyalás lefolytatását, de nem testületi ülés keretében. Megjegyzi, hogy az Alsó bazársor teljes megújítása is tervben van. Nem látja akadályát annak, hogy a megújult, teljesen más jellegű épületben helyet kapjanak. Erről lehetne beszélni, de nem most.

Dr. Simon Sándor ügyvéd megjegyzi, hogy megítélésük szerint 2000-től jogalap nélkül fizettek, ezt elévülési időn belül rendezni kell.  Erről a jogi problémáról elsődlegesen tárgyalt a Polgármester és Jegyző urakkal.  Megbízójának nehéz elfogadni, hogy létezik elévülési idő, hiszen évekig fizették a bérleti díjat, komoly szakmai hibák miatt.

Krisztin N. László polgármester javasolja a bizottság által megfogalmazott határozati javaslatot kiegészíteni a képviselő asszony által mondottakkal. Törekedni kell a peren kívüli egyezségre, a tárgyalás keretében az Alsó bazársorral összefüggő fejlesztési folyamatról is essen szó.

Dr. Simon Sándor ügyvéd kéri a határidő meghatározását. Elmondja, hogy a jogalap nélküli bérleti díjra igényt tartanak elévülési időn belül, kompenzálási lehetőséggel. A határidőt 2014. január 31-ben javasolja meghatározni.

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az Alsó bazársor tervezője 10.00 órára kapott meghívást. Ha szeretné megismerni az elképzeléseket, vegyen részt a tervek bemutatásán.

Dr. Simon Sándor ügyvéd elmondja, hogy nem kapott semmiféle felhatalmazást a nyilatkozattételre a tervek vonatkozásában, nincs megbízása arra, hogy a tervezővel tárgyaljon. Tudomást fog szerezni az önkormányzat terveiről, most nem tud maradni.

Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja, hogy a határozati javaslatban konkrét ígéretet ne fogalmazzanak meg. Kérdezi, hogy az egész kérdéskör hogyan került elő. A testület ebben a ciklusban is foglalkozott bérleti díj-mérséklési kérelemmel. Tehát a másik fél is úgy kezelte a kérdést, hogy bérleti díjat kell fizetnie. Közös tévedések sorozata áll fenn. Kéri, hogy az ügyvéd úr tolmácsolja a megbízója felé, hogy az önkormányzat maximálisan hajlandó kompromisszumot kötni, mert nem szeret a saját területén konfliktusokkal „birkózni”.

Dr. Simon Sándor ügyvéd elmondja, hogy sajnálatos módon 2000-ben egy automatizmuson alapuló fizetés alakult ki, a bérleti szerződés egy akkor már nem létező ingatlanra vonatkozóan került megkötésre.  Ez alapján minden évben kiszámlázták az esedékes bérleti díjat a 89 m2-re. A számlák pontosak, minden fontos elemet tartalmaznak. A testület csak azt vizsgálta, hogy a bérleti díj-csökkentési kérelem megalapozott-e, azzal soha nem foglalkozott, hogy a bérleti szerződés eredendően érvénytelen.

Forintos Ervin képviselő ismerteti az 1996. évi területbérleti szerződés 7. pontját, melynek tükrében nem érthető Rajzó Ildikó képviselő felvetése.

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az anyagot elolvasta.

Krisztin N. László polgármester az általa pontosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal, hogy a javaslatban szereplő határidő és felelősök megjelölése a határozat szerinti. Azt javasolta, hogy a bizottság által megfogalmazott határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy törekedni kell peren kívüli megegyezés megkötésére, mely tárgyalás keretében az Alsó bazársorral összefüggő fejlesztési feladatokról is essen szó.  A határidő 2014. január 31. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

19/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró és Társai Bt. (8300 Tapolca, Bányász u. 29.) szám alatti gazdasági társasággal peren kívüli egyezségre törekszik, ezért a kérelmező által évek alatt megfizetett bérleti díjaknak, mint tőkeösszegnek az 5 éves elévülési időn belüli részét – 5.469.000.- Ft – a szerződő felek által közösen okozott kárnak tekinti, ezért kármegosztást ajánl fel a következő képen:


 1. a 2009 – 2013. közötti 5 év alatt a kérelmező által kifizetett tőkeösszeg, mint kárösszeg felek között 50 – 50 %-os (2.734.500.- Ft) megosztásával keletkező összeget megtéríti kérelmező részére 15 napon belül azzal, hogy a keletkezett kárösszeg másik felét a kérelmező maga viselje.
 2. a tőkeösszegen túli további összeg megfizetését a képviselő – testület elutasítja, a kármegosztással egyébként keletkezett költségeit mindkét fél saját maga viseli.
 3. amennyiben perre kerül sor és abban elmarasztalják az Önkormányzatot, akkor az akkori polgármestert meg kell szólítani és rajta kell követelni ezt az összeget.
 4. a peren kívüli egyezség megkötésére irányuló tárgyalás keretében az Alsó bazársorral összefüggő fejlesztési feladatokról is essen szó.
 5. Badacsonytomaj Város önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú megállapodás aláírására.


Határidő:        2014. január 31.

Felelős:          Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller – Jakus Tamás jegyző 1. 7. Napirendi pont

Tájékoztató Badacsonytomaj város 2014. évben megtartandó rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról; a rendezvények részletes költségvetéséről; rendezvényterv elfogadásáról

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Fodor József BVKI intézményvezető


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

-      a Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyéb programjainak tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra a javasolt helyszínek és rendezői kör egyidejű jóváhagyása mellett.

-      nem javasolja a Jubileumi 10. Városnapi rendezvény műsor és költségvetési koncepcióját előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyásra 5.699.800 Ft összköltséggel és így nem javasolja ezen kiadási előirányzatot a BVKI 2014. évi költségvetésében biztosítani a nyertes pályázati források – 800.000 Ft bevétel – bevonása mellett (MVH 162512310).

-      a Jubileumi 50. Badacsonyi Szüreti Fesztivál rendezvény műsor és költségvetési koncepcióját előterjesztés szerinti tartalommal nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek 15.875.100 Ft összköltséggel és így nem javasolja a kiadási előirányzatot a BVKI 2014. évi költségvetésében biztosítani a nyertes pályázati források – 6.330.000 Ft bevétel – bevonása mellett (MVH 1625131803).

-      javasolja a 2014. évi jubileumi Városnap, 50. Szüreti Fesztivál és Kéknyelű Fesztivál szervezésének tanácsadó testületébe a főszervező BVKI által javasolt alábbi személyeket delegálni:

-           Krisztin N. László polgármester

-           Folly Péter képviselő

-           Berecz Nikolett ifjúsági és sportreferens

-           Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

-           Part Imre Céh Egyesület elnöke

-           Tasner Mónika TDM munkaszervezet vezetője

-           Dr. Májer János igazgató

-           Tóth János BVVB nagymestere

-           Fridrich György Bahart Fonyód-Badacsony kikötők parancsnoka

-           vállalkozók képviselője

-           Civil szervezetek vezetői


Rajzó Ildikó Humán Ügyek bizottságának elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

-        a Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyéb programjainak tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra a javasolt helyszínek és rendezői kör egyidejű jóváhagyása mellett azzal, hogy egy nívós gyerekkoncert kerüljön megtartásra a Város és Gyermeknapon, valamint és a Céh Turisztikai Egyesület javaslataival kiegészítve kerüljön átdolgozásra a programterv.

-        kerüljenek kimutatásra a turizmusból származó bevételek.

-        A Bizottsága nem hoz további döntéseket jelen napirend során, mivel egy kivizsgálásra vonatkozó döntés került elfogadásra.


Krisztin N. László polgármester kérdezi az előkészítőt, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a rendezvényterv fontos része az 50. Jubileumi Szüret és a 10. Városnap. Tegnap érkezett a vállalkozóktól és a borászatoktól az a javaslat, hogy komolyabban mellé tudnának állni az idei rendezvényekhez, ha a helyszín a badacsonytomaji strandra kerülne át.  A javaslattal foglalkozott, elvileg szóba jöhet, de technikailag még nem tudta megvizsgálni. A következő testületi ülésig komolyan körbe járja a felvetett lehetőséget.


Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az összegek kimaradtak a költségvetés szempontjából.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a település nem attól város, hogy nagy költséggel rendez ünnepségeket, hanem akkor lenne az, ha annak is látszana. Akkor kell ünnepelni, ha van mit. Sok kritika éri a testületet a rendezvények magas költsége miatt.


Krisztin N. László polgármester ezzel csak részben ért egyet, a programok méretéről érdemes vitatkozni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy már a bizottsági ülésen is felvetette, hogy az önkormányzatnak van egy 100 %-os tulajdonban lévő cége, akinek van rendezvénysátra. Miért idegentől kell bérelni a sátrat.  Ha nem lehet a pályázatban elszámolni, akkor vegyük ki belőle, és a pályázati pénzt költsük más célra. Furcsának tartja, hogy a testület csak most szerez tudomást arról, hogy mire vonatkozik a nyertes pályázat, amikor beadásra került, akkor nem látta. El kell gondolkodni a műsorok színvonaláról. 500 eFt-ért Demjén Ferenc 30 perces playback ad. A kisebb rendezvényekre beállított költséget sem tudja elfogadni, pl. a 220 eFt-os városi újévi köszöntőt. Véleménye szerint közel 30 millió tartalék van az intézmény költségvetésében. Fonyód Város ilyen célú költségvetése 36 millió forint. Az önkormányzat most egy kicsit jobb anyagi helyzetben van, de az egész költségvetés nagyon eltúlzott, ezt nem fogadja el. Valami hibádzik, ha egy pillanat alatt 20 milliót le lehet venni az intézmény költségvetéséből.


Forintos Ervin képviselő egyetért az elmondottakkal. Javasolja megnézni, hogy hasonló kaliberű településen mennyit költenek rendezvényekre, milyen pályázatokon indulnak. A fontossági sorrendet másként határozná meg a költségvetésben, úgy érzi, hogy a tervezet szerint nem lesz minőségi javulás.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Vecsési Káposztafesztiválon részt vett, ez a település saját ünnepe, társadalmi munkásokkal oldják meg.  El kell gondolkodnia a testületnek azon, hogyan lehetne a rendezvényekbe a város lakosságát bevonni, azokat saját ünneppé emelni. Nem arról kellene szólnia a programjainknak, hogy egy „eszem-iszom bulit” tartunk.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy az Őriszentpéteri Tökfesztiválon szintén társadalmi munkában történik a rendezvény szervezése, az odalátogató vendégektől autónként 500 Ft-ot kérnek, ez fedezi a költségeket.


Fodor József igazgató megjegyzi, hogy a következő ülésre a javaslatokat az intézmény költségvetésébe beépíti. Az említett két rendezvényen valóban sok a társadalmi munkás, ezt mélyebb oldalról kell vizsgálni. Viszont egyik településen sincsenek olyan hagyományok, mint itt, az 50 éves Badacsonyi Szüretnek. Úgy látja, hogy az idei év is bebizonyította, hogy a kulturális intézmény jó úton halad, minél szélesebb körű támogatottságot szerez a rendezvényekhez. A pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy azok beadásáról a testület is tudomást szerez, hozzájárulást ad.  Sok esetben csak néhány nap áll rendelkezésre, árajánlatokat kell beszerezni hozzá. A kiíró dönti el, hogy melyik árajánlatot fogadja el. Ebben a pályázatban saját önkormányzati cég nem szerepelhet, ez ellen nem lehet tenni. A fellépők személye változtatható a kiírt összegen belül. A bizottsági ülésen tett javaslatok alapján az árajánlatokat bekérte, a következő ülésre be fogja terjeszteni.


Folly Péter képviselő kéri az intézményvezetőt, hogy a vállalkozók által adott árajánlatokat küldje meg a képviselőknek. Elsősorban vízbevezetésre, villanyszerelésre, színpadépítésre, takarításra, egyéb bérleti díjakra gondol. Szeretné látni ezen költségek indokoltságát.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a pályázatban szereplő árajánlatokat tudja megküldeni, a többi javaslat. A képviselőket szeretné egy külön megbeszélésen tájékoztatni a részletekről.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a pályázatokról szóló rész 1. sz. mellékletében szerepel Demjén Ferenc, Irigy Hónaljmirigy és óriás csúszda üzemeltetése.  Kérdezi, hogy a saját, hozzáadott önrészről miért nem a testület mondhatja meg, hogy mire legyen fordítva.


Fodor József igazgató megjegyzi, hogy ez javaslatként került a testület elé, meg lehet vitatni. A műsorban lehet változtatni azon a határon belül, melyet a pályázat megenged. A 800 eFt-on belül lehet változtatni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő nem ért egyet azzal, hogy a 100 %-os önkormányzati cégtől, a VN. Kft-től nem vehető igénybe a sátor és nem főzhet a Menü Kft.


Fodor József igazgató megjegyzi, hogy az egyik pályázatban van sátorbérlet kiírva, a másikban nincs.


Rajzó Ildikó képviselő szerint ilyen mélységben nem kell belemenni. Nem érti, hogy a tavalyi 36 milliós költségvetés miért 66 millió az idén. Ez akkor is nagyon eltúlzott, ha jubileumi évről van szó. Arról kellene beszélni, hogy az eredeti 36 millióból mit lehet lefaragni. A költségvetésben szerepel plusz 1 fő teljes évi alkalmazása, ez hogyan történhetett.  Meg kell nézni, hogy milyen bevételeket hoz a turizmus, mennyit érdemes visszaforgatni. A testület szeretne fejlesztéseket, beruházásokat is végrehajtani.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a következő bizottsági ülésen külön napirend keretében az igazgató adjon konkrét választ arra, hogy mit tartalmazott a pályázat, mit nem muszáj végrehajtani belőle, mert az az önrész terhére készül.


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy több észrevétel nincs, a vitát lezárja. A két bizottság egybehangzó első javaslatát teszi fel szavazásra azzal, hogy a programterv kerüljön kiegészítésre egy nívós gyerekkoncerttel a Város és Gyermeknapon, valamint és a Céh Turisztikai Egyesület javaslataival. Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.


Orbán Péter alpolgármester 9.30 órakor távozott a teremből.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 6 fő

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

20/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város 2014. évre tervezett főbb kulturális, turisztikai és egyéb programjainak tervét elfogadja a javasolt helyszínek és rendezői kör egyidejű jóváhagyása mellett azzal, programterv kerüljön kiegészítésre egy nívós gyerekkoncerttel a Város és Gyermeknapon, valamint és a Céh Turisztikai Egyesület javaslataival.


Határidő: azonnal

Felelős: Fodor József BVKI intézményvezető


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Városnap és Szüreti rendezvény költségvetését ebben a formában nem fogadta el a testület. Kéri az intézmény vezetőjét, hogy a következő bizottsági ülésre készüljön fel olyan anyaggal, mely részletesen mutatja a költségeket, kitér a pályázati tartalmakra.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy nem csak a két főrendezvénynek, hanem az összes rendezvénynek a költségét túlzottnak tartja. Valamennyi rendezvény bekerülési költségét kéri alaposan kidolgozni, áttekinteni.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

21/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BVKI intézményvezetőjét, hogy a következő bizottsági illetve testületi ülésre olyan anyaggal készüljön, mely részletesen mutatja minden rendezvény bekerülési költségét és kitér a pályázati tartalmakra is.


Határidő: azonnal

Felelős: Fodor József BVKI intézményvezető


Orbán Péter alpolgármester 9.32 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

Az ülésen jelenlévő szavazók száma: 7 fő


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a turizmusból származó bevételek is kerüljenek kimunkálásra a következő ülésre, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

22/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BVKI intézményvezetőjét, hogy a következő bizottsági illetve testületi ülésre a turizmusból származó bevételekről készítsen kimutatást.


Határidő: azonnal

Felelős: Fodor József BVKI intézményvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a 2014. évi Jubileumi Városnap, 50. Szüreti Fesztivál és Kéknyelű Fesztivál szervezésének tanácsadó testületébe a főszervező BVKI által javasolt személyeket delegálásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

23/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi jubileumi városnap, 50. Szüreti Fesztivál és Kéknyelű Fesztivál szervezésének tanácsadó testületébe a főszervező BVKI által javasolt, következő személyeket delegálja:

a)     Krisztin N. László polgármester

b)     Folly Péter képviselő

c)     Berecz Nikoletta ifjúsági és sportreferens

d)     Gerencsér Tamás műszaki ügyintéző

e)     Part Imre elnök CÉH Egyesület

f)       Tasner Mónika TDM Munkaszervezet vezető

g)     Dr. Májer János igazgató

h)     Tóth János BVVB nagymestere

i)       Fridrich György BAHART Fonyód-Badacsony kikötők parancsnoka

j)       Vállalkozók képviselője

k)      Civil szervezetek vezetői


Határidő: azonnal, egyebekben rendezvényterv szerint

Felelős:            Krisztin N: László polgármester

Fodor József BVKI intézményvezető 1. 8. Napirendi pont

Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői keret-megállapodás

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága

-          javasolja kizárólagosan 2014. évben megbízni a CÉH Turisztikai Egyesületet – 8261 Badacsony, Park utca 14.; adószám: 18934401-1-19; képviseli: Part Imre elnök – a „Badacsonyi Bor7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával.

-          javasolja a 2014. évi „Badacsonyi Bor7” rendezvény szervezésére vonatkozó megállapodás 2.4. pontjának módosítását a 2013. évi szerződéshez hasonló tartalommal.

-          javasolja a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának módosítását azzal, hogy a képviselő-testület a CÉH Turisztikai Egyesületet kérje fel a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzat 2014. február 28. napjáig történő előkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.

-          javasolja a Képviselő-testületnek

 1. a CÉH Turisztikai Egyesületet – 8261 Badacsony, Park utca 14.; adószám: 18934401-1-19; képviseli: Part Imre elnök – a „Badacsonyi Bor7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával a 2014. évre megbízni, a rendezvény teljes szakmai felügyeletét a civil szervezet részére átadni.
 2. az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan rendezvényszervezői megállapodást megkötését az előterjesztés szerinti formában és tartalommal, melynek aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza, ellenjegyzésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt felkéri.
 3. A keretszerződés 2.6. pontjában foglalt 5.000.000 Ft támogatási összeget 2014. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52.§-a szerinti utólagos elszámolási kötelezettséggel.
 4. felkérni a CÉH Turisztikai Egyesületet a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatának 2014. február 28. napjáig történő elkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.
 5. a megállapodás 2.4. pontjának módosítását a 2013. évi szerződéshez hasonló tartalommal.
 6. felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy a 4. pontban rögzített szabályzatot a márciusi soros ülésre terjessze be.
 7. felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

-          nem javasolja kizárólagosan 2014. évben megbízni a CÉH Turisztikai Egyesületet – 8261 Badacsony, Park utca 14.; adószám: 18934401-1-19; képviseli: Part Imre elnök – a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával.

-          javasolja a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pont szerinti módosítását akként, hogy a közterületekre vonatkozó díjszabások a hatályos közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint kerüljenek megállapításra.

-          javasolja a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pont szerinti módosítását akként, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, amely díj nem lehet kevesebb az előző évi részvételi díj összegénél.

-          javasolja a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának módosítását azzal, hogy felkéri a képviselő-testület a CÉH Turisztikai Egyesületet kérje fel a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzat 2014. február 28. napjáig történő előkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.

-          javasolja a Képviselő-testületnek

 1. a CÉH Turisztikai Egyesületet – 8261 Badacsony, Park utca 14.; adószám: 18934401-1-19; képviseli: Part Imre elnök – a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával a 2014-2016. időszakban megbízza, a rendezvény teljes szakmai felügyeletét a civil szervezet részére átadja.
 2. az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódóan rendezvényszervezői megállapodást megkötését az előterjesztés szerinti formában és tartalommal, melynek aláírására Krisztin N. László polgármestert felhatalmazza, ellenjegyzésére Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt felkéri.
 3. a keretszerződés 2.6. pontjában foglalt 5.000.000 Ft támogatási összeget 2014. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52.§-a szerinti utólagos elszámolási kötelezettséggel.
 4. felkérni a CÉH Turisztikai Egyesületet a „Folyékony Szerelem” Badacsony i Bor7 Részvételi Szabályzatának 2014. február 28. napjáig történő elkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.
 5. a megállapodás 2.4. pontjának módosítását azzal, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, amely díj nem lehet kevesebb az előző évi részvételi díj összegénél.
 6. a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pont szerinti módosítását akként, hogy a közterületekre vonatkozó díjszabások a hatályos közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint kerüljenek megállapításra.
 7. felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy a 4. pontban rögzített szabályzatot a márciusi soros ülésre terjessze be.
 8. felkérni Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.Krisztin N. László polgármester köszönti a napirend keretében megjelent Céh Turisztikai Egyesület képviselőit. Kérdezi, hogy kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a szerződésbe belefoglalni, hogy ha az Egyesület az Önkormányzat által támogatott rendezvényre pályázatot nyer, akkor az önkormányzati támogatás mértéke a pályázaton elnyert összeggel csökken.


Békássy János két ponthoz szeretne hozzászólni. Kéri hatályban tartani a 3 éves szerződést, hiszen az Egyesület a borászokkal együtt közösen kidolgozott egy koncepciót, egy új arculati megjelenést, mely a tavalyi év szerint sikeres és elfogadott lehet. Ennek megvalósítása több éves folyamat, nem szerencsés minden évben újratárgyalni és változtatni. A képviselő asszony felvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy pont az a cél, hogy minőségi javulás történjen, ehhez minél több pénz bevonása szükséges. Az önkormányzatnak is a minőségi javulásra kell törekednie, ezért nem tartja logikusnak a javaslatot. Kéri, hogy ne legyen beépítve a szerződésbe, hogy a pályázati támogatással automatikusan csökken az önkormányzati hozzájárulás mértéke.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy az ősszel önkormányzati választások lesznek, nem szeretné, ha az új testületre olyan kötelezettségeket rónának, melyeket ők másként képzelnek el. Jelen helyzetben ezért csak egy éves szerződést javasol annak ellenére, hogy egyetért azzal, hogy hosszabb időre könnyebb tervezni.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy úgy látszott, hogy hosszú távon elfogadott lesz a rendezvények helye a központi parkban, de az események felgyorsultak, fejlesztések várhatók Badacsonyban. Színvonalasabb lenne Badacsony területe, ha funkciójának megfelelő központi park létesülne, és lenne egy rendezvények megtartására alkalmas helyszín. Badacsony megjelenésének áttekintése most van a testület előtt, ezért az 1 évet korrektebbnek tartja.


Folly Péter képviselő szerint a rendezvény helyszíne módosítható, ezt a szerződésbe bele lehet foglalni. Az Önkormányzatnak és az Egyesületnek is az az érdeke, hogy minél nagyobb mértékben vonjanak be pályázati pénzeket a rendezvényekbe.  Javasolja, hogy a pályázati támogatások 50 %-ával számoljanak el az önkormányzat felé, tehát a támogatás felével az önkormányzati támogatás csökkenjen, a másik felét pedig fordítsák a színvonal emelésére.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy tavaly a Céh Turisztikai Egyesület a Borhétre pályázati támogatást kapott. Pletyka szinten van információja arról, hogy ez hogyan zajlott. A rendezvény költségvetése az Önkormányzat támogatásával együtt elkészült. Fontos, hogy az Önkormányzat tisztán lássa, hogy a pluszban jelentkező elnyert összeget mire fordították.


Békássy János elmondja, hogy az adott év kérdése, hogy az Egyesület a Borhét szervezését hol és milyen technikai feltételek között teszi meg. A változó körülmények miatt változhat a támogatás mértéke és rendszere is. Azt viszont tisztázni kell, hogy az önkormányzat hosszabb távon gondolkodik-e az Egyesületben, mint rendezőben.  Ezért javasolta a 3 évet, hiszen ez a szerződés az esetleges megváltozott körülmények esetében sem korlátozza a jövő testületét.


Fodor József igazgató szerint is kedvezőbbek a feltételek egy hosszabb távú szerződés esetében. Felvetés hangzott el arra, hogy minél szélesebb körű társadalmi segítők vegyenek részt a programokban.  Ez a kezdeményezés megtörténik, véleménye szerint érdemes a Céh Egyesülettel együttgondolkodni ebben. Az időbeni megállapodás a bevont alvállalkozók, egyéb biztosítók vonatkozásában fontos, hogy ők is tudjanak előre gondolkodni.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a jövőre nézve nem szeretné az elnyert pályázati támogatást levonni az önkormányzati támogatásból, de ha az Egyesület számol pályázati lehetőséggel, akkor arról időben értesítse a testületet.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a szóban forgó pályázatot a BFT írta ki a szezon végén, visszamenőleges jelleggel. Erről akkor a testület és a bizottságok is kaptak tájékoztatást.


Tasner Mónika elmondja, hogy az utóbbi években nem volt több ilyen pályázati lehetőség, mint a tavaly szeptemberi, melyet a BFT hirdetett meg a már megvalósult programokra is. A pályázaton két millió forintot nyertek, melyről beszámoltak a testületnek. Az év első felében – mire a rendezvényszervezői szerződés aláírásra került –, lekésték a pályázati lehetőségeket.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy nem szeretné, ha a tér rendbehozatalára a programokat követően minden évben költeni kellene, mint pld. a strandi lidók esetében. Rugalmas megoldást kell keresni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy amikor a tervezési program kialakításra került, a testület elfogadta, hogy az alsó parkolóban lesz a rendezvények helyszíne. Az Alsó bazársor tervezése során kérte a testület a tervezőt, hogy a parkoló felé legyen egy fedett színpad és kiszolgáló létesítményei.


Tasner Mónika elmondja, hogy az ősz folyamán a megvalósult Borhét részletes költségvetését bemutatták a testületnek. A rendezvény 13 millió forintba került, 3 millió forint értékben vontak be szponzori pénzeket is.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy 2014-ben a Részvételi Szabályzatban kialakítható-e egy olyan hely, ahol kulturált körülmények között pld. 3 borász megjelenhet.


Borbélyné Galambos Gabriella elmondja, hogy ez az ötlet a testület részéről merült fel az elmúlt évben. Az Egyesület a felhívást kiküldte minden olyan termelőnek, aki Badacsony környékén él. Nem volt jelentkező, a kitelepülésnek nagyon kemény feltételei vannak, a szükséges engedélyeket be kell szerezni, a pénztárgépek terén nagy a káosz.  Próbálkoztak azzal is, hogy három kisebb borász kapjon helyet egy faházban. Ez sem oldható meg. A Turisztikai Egyesület az elmúlt évben megpróbált a fiatal borászokkal egy olyan koncepció felé elmenni, mely a minőségi borturizmust szolgálja. Nem biztos, hogy mindenkinek tetszett a program, de a borászatok szemével nézve rentábilis volt. Fontos lenne, hogy legalább 12 borász települjön ki, nem zárkóznak el attól, ha a testület a város koncepciója alapján másik helyszínt választ. Azonban kéri, hogy vonják be az előkészítésbe az egyesületet és a borászokat is. Most hall először a színpadról. Úgy gondolja, hogy a testülettől kapott 5 millió forintos támogatást akár pályázati önrészként is fel lehetne fogni, hiszen önrész nélkül nem lehet pályázni. A pályázattal előre nem lehet számolni, nem biztos, hogy nyertes lesz. A testület előtt tudomása szerint el kellett számolni.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a településfejlesztési koncepció vitája során a kereskedők és borászok részéről érkezett megkeresés a rendezvénytérrel kapcsolatosan, nem pedig a Képviselő-testület tette javaslatot. Az Egyesület több tagja is jelen volt a megbeszélésen, ahol a végleges helyszín kialakítását szorgalmazták. Konkrétan megfogalmazásra került az alsó parkoló. A VN. Kft. úgy nyilatkozott, hogy a parkolóból a rendezvények idejére igénybe veendő rész miatti bevételkiesést kezelni tudják. A testület befogadta a kezdeményezést.


Folly Péter képviselő kéri a Céh Turisztikai Egyesületet, hogy folyjanak bele az Alsó bazársor tervezési folyamatába annak érdekében, hogy a későbbi együttműködés gördülékenyebb legyen, ott olyan tér jöjjön létre, mely tökéletesen alkalmas a rendezvények megtartására is.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a két bizottság eltérő véleményt alkotott arról, hogy hány évre kerüljön megkötésre a megállapodás. Korábban 3 éves ciklusra történt döntés. A Humán bizottság módosító indítványát teszi fel szavazásra, miszerint a CÉH Turisztikai Egyesületet a „Badacsonyi Bor7” rendezvény szervezésével és lebonyolításával a 2014. évre javasolják megbízni, a rendezvény teljes szakmai felügyeletét a civil szervezet részére átadni.  Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 3 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

24/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésére és lebonyolítására csak 2014. évre kapjon megbízást.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester 10.04 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 10.30 órakor folytatódik.

A képviselő-testületi ülésen jelenlévő szavazók száma 7 fő.


Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a határozati javaslat alapján pontonként hozza meg döntéseit a Képviselő-testület. A módosító indítványt teszi fel szavazásra. Ismét abban kéri a testület véleményét, hogy a korábbi határozat visszavonása után egy évre kerüljön-e megkötésre a megállapodás. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 5 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

25/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a CÉH Turisztikai Egyesület a „Badacsonyi Borh7” rendezvény szervezésére és lebonyolítására csak 2014. évre kapjon megbízást.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármesterKrisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez azt jelenti, hogy az eredeti határozat marad érvényben, tehát a megállapodást 3 évre fogjuk megkötni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, lehet, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén tévesen hangzott el, de tavaly úgy támogattuk a rendezvényt, hogy 5 millió forintot adott az önkormányzat készpénzben.  Ezen felül támogatásként adtuk a pavilonok alatti terület bérleti díját, melyet az Egyesület szedett be. Egyébként az Önkormányzat adta ki a közterületeket azzal, hogy ha ügyesek vagyunk, akkor vissza tudjuk szerezni a támogatást, de ez nem sikerült teljes mértékben.  Most olyan kezdeményezés van, hogy a megkötendő szerződésben a közterületet a hatályos rendelet szerint kell alkalmazni, mely azt jelenti, hogy nem csúszik át az Egyesület feladatai közé.  Az Önkormányzat az 5 millió forintot átadja, illetve a közterületekkel a hatályos rendelet alapján az Önkormányzat gazdálkodik. Kérdezi, hogy ezt mindenki így érti-e. Megállapítja, hogy igen.

Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 5 millió forinttal támogassa az Egyesületet a 2014. évi Bor7 rendezvény kapcsán, illetve a közterületeket biztosítsa az önkormányzati rendeletnek megfelelően, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

26/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a keretszerződés 2.6. pontjában foglalt 5.000.000 Ft támogatási összeget 2014. évi költségvetésében a támogatási keret terhére biztosítja, a 2015. és 2016. évre vonatkozó kötelezettségvállalás terhe mellett, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52.§-a szerinti utólagos elszámolási kötelezettséggel.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a bizottságok részéről javaslat született arra, hogy a testület kérje fel a CÉH Turisztikai Egyesületet a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzatának 2014. február 28. napjáig történő elkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására, a szabályzat márciusi ülésre történő beterjesztésére. Kéri, hogy aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

27/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodását módosítja azzal, hogy a képviselő-testület a CÉH Turisztikai Egyesületet kéri fel a „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Bor7 Részvételi Szabályzat 2014. február 28. napjáig történő előkészítésére és a szükséges egyeztetések lefolytatására.
 2. felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy a szabályzatot a márciusi soros ülésre terjessze be.


Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy javaslat érkezett arra, hogy ha az Egyesület pályázati forráshoz jut a Borhetek témájában, akkor a támogatás 50 %-áról kell elszámolnia.


Békássy János megjegyzi, hogy ezt úgy értelmezte és úgy hangzott el, hogy 50 %-kal csökkenteni kívánja a támogatást az Önkormányzat.


Folly Péter képviselő szerint az Önkormányzatnak az az érdeke, hogy minél színvonalasabb legyen a rendezvény. Elszámolás mellett a testület hozzájárulhat, hogy náluk maradjon az összeg. A „B” verzió az, hogy a testület 50 %-kal csökkenti a támogatást.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ha a CÉH Turisztikai Egyesület pályázati forráshoz jut, azt használja fel belátása szerint a rendezvények színvonalának emeléséhez, de számoljon be a Képviselő-testületnek a támogatás felhasználásáról és arról, hogy az milyen minőségi javulást eredményezett, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

28/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az esetben, ha a CÉH Turisztikai Egyesület pályázati forráshoz jut, azt használja fel belátása szerint a rendezvények színvonalának emeléséhez, azonban számoljon be - az Egyesület és az Önkormányzat között megkötött megállapodásban szereplő módon - a támogatás felhasználásáról és arról, hogy az milyen minőségi javulást eredményezett.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy arról még nem történt szavazás, hogy a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pontja akként módosul, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, amely díj nem lehet kevesebb az előző évi részvételi díj összegénél.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erről valóban nem történt szavazás. Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

29/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonyi Bor7 rendezvényszervezői megállapodásának 2.4. pontját akként módosítja, hogy a részvételi díj mértékét a rendezvényszervező határozza meg, amely díj nem lehet kevesebb az előző évi részvételi díj összegénél.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a héten a Badacsony kártyával kapcsolatosan egyeztetés volt. A kártya hatékonyságának segítésére és a rendszer pontosítására vonatkozó írásos javaslatokat az Egyesület meg fogja küldeni, mely alapján a módosító indítványok a következő ülésre előkészíthetők. Fontosnak tartja, hogy ez a költségvetés elfogadásával egy időben a testület elé kerüljön.


Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja megkérdezni az Egyesület jelenlévő képviselőit, hogy van-e annyi idejük, hogy napirendjük előtt  Kurucz Szabolcs tervező urat meghallgassa a testület a strandbejáró és az Alsó bazársori épület vonatkozásában.


Tasner Mónika elmondja, hogy igen.


Krisztin N. László polgármester befogadja a javaslatot. Kurucz Szabolcs tervezőnek megadja a szót.


Kurucz Szabolcs tervező ismerteti, hogy a két projekt párhuzamosan fut. Az egyik a strandi épületek témaköre, a másik az Alsó bazársor és környéke. Korábban olyan javaslat is volt, hogy a Balaton-parti területre készüljön 1:500 léptékű terület felhasználási vázlat, mely ezeket a különálló projekteket egységbe foglalja. Azt tartaná a legjobbnak, ha a strand Badacsonytomaj felé eső végétől a MOL kút mögötti területig, a kompkikötő figyelembevételével készülne 1-2 változatban terület felhasználási koncepció, mely biztosítaná, hogy a két projekt a helyére kerüljön. Ismerteti, hogy egyelőre a halétteremre vonatkozóan két változat született. A strandi beruházással kapcsolatosan újabb gondolatok merültek fel az üzemeltető és a bérlők illetve a lakosság részéről.  Építészként azt javasolja, hogy a strandi épületek kapcsán koncepció-módosítással menjen tovább a projekt. A jelen elképzelés szerint a bejárathoz közel kapnak helyet a büfék.  Az épület belmagassága 2.07 méter, a jogszabály szerint büfé kialakításához ez nem felel meg. Ezért javasolja a funkciók átcsoportosítását. Másik lehetőség a használhatatlan épületrész lebontása. Ha a bejárathoz akarja a testület tenni a pavilonokat, akkor ott két pavilon helyezhető el, fedett, nyitott fogyasztótérrel, ezen felül a jelenlegi Platán büfében lehet gondolkodni.  Ez a három büfé alakítható ki, mely egyfajta ételkínálattal rendelkezhet.  Másik lehetőséget is javasolja megvizsgálni, miszerint a lidónál létesülne két olyan étterem, mely nem egy strandi büfé csökkentett ételkínálatával bírna, hanem olyan konyhát tartalmazna, mely mindent tud.  Ott közvetlenebb kapcsolat lehetne a gyerekekkel is. Az a tapasztalata, hogy úgy kell elhelyezni a vendéglátó részeket, hogy a gyerekekre rá lehessen látni. Most véglegesíteni kellene a tervezési programot, hogy az ütemezés tartható legyen. A konzultáció alapján szó volt arról, hogy ha nem elől lesznek a büfék, akkor ott fodrász, kozmetika kaphat helyet. Nem javasolja, hogy épületsor készüljön, egy-két koncentrált épületet kellene létrehozni a jelenlegi büfék helyén. Bemutatja erre a projektre vonatkozó alaprajzokat is.  Ismerteti, hogy az alsó bazársori épületre vonatkozóan két változat készült, az építészeti megoldásokban van különbség. Mindkét szárnyat le kell bontani, mivel nagyon rossz állapotban van az épület. A leendő üzemeltetővel folytatott egyeztetés szerint a parkoló felől kapna helyet a konyha, az út, a parkoló és a tér felé lenne a fogyasztótér.  A halpiac a konyhára fűzve létesülhetne, a parkoló és a tér felől is lenne bejárata. Az épületrész tartalmazná a nyilvános WC-t, illetve a rendezvényekhez kapcsolódó funkciókat, öltözőket és a vizesblokkot. Kompkikötő esetében a pénztár is megoldható az épületben, illetve a tetőtérben apartmanok helyezhetők el. A két projektet összekötve a majdani forgalommal, mozgással együtt kell kezelni, csak az egész tér egyben való vizsgálatával oldható meg tartósan látvány és funkció tekintetében is.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a területen lévő jelenlegi üzlet tulajdonosok kaphatnának-e helyet valahol.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat kiválasztotta azt a partnerét, aki az épületet a megadott paraméterek szerint hasznosítani fogja. A kérdést felé kell feltenni.


Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy az építésről még nem született döntés.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vállalkozó vállalt bizonyos dolgokat, melyek a tervek függvényében még változhatnak. Az önkormányzat pedig vállalta, hogy megvizsgálja, hogy tud-e önkormányzati pénzt mozgósítani annak érdekében, hogy a partner költségeit csökkentse.


Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy egy elvi megállapodás született december végén, de a tervek messze túlszárnyalják az elképzelését.  Először felújításról volt szó. A korábbi terveket elfogadta, mert belátta, hogy legalább 25 évre meghatározza Badacsony arculatát az építkezés, nem teheti meg, hogy pld. kimeszelje a jelenlegi épületet, mely valóban alkalmatlan a mai kor igényeihez. Rajzó Ildikó képviselő asszony megjegyzésén felbátorodva készült egy olyan terv, mely gyakorlatilag 50 millió forint nettó összegbe kerül az ő részéről. A nyilvános WC, a vizesblokk és öltözők az önkormányzat költségvetéséből készülnének. Szeretné, ha a megajánlott bérleti díjat nem kellene fizetnie, hiszen most már 50 millió nettó összegről van szó, a korábbi 25 millió helyett. Az önkormányzat tulajdonában marad gyakorlatilag a létesítmény.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az elmondottakon a testület el fog gondolkodni és állást foglal. Kéri a jelenlévőket, hogy most a bemutatott tervekre koncentráljon.  Kéri a véleményeket, javaslatokat. A testület elhatározta már, hogy a 71-es úttal párhuzamos részt lebontja, a merőleges részt felújítja. Az épületrész elfordításának gondolatával nem tud mit kezdeni.


Forintos Ervin képviselő szerint, ha az épület elfordítására születne döntés, akkor a vállalkozó a téli időszakban jobban számíthatna az épület kihasználtságára. A strandi épületek vonatkozásában a bérlő részéről felmerült, hogy a 8 favázas épületet el kell dózerolni és ott szabad helyet kell biztosítani. Javasolja, hogy a strandbejárónál maradjon meg a három büfé.


Krisztin N. László polgármester kéri a felmerült kérdésekre koncentrálni, most egyébről ne folyjon vita, esetleg egy fórum keretében lehet erről beszélni. Mindenkinek volt lehetősége a strand esetében a véleményének kinyilvánítására, a helyszínt megnézte a testület, átbeszélték a lehetőségeket. Ha most megváltoznak az igények, akkor nem fog történni semmi szeptemberig.


Rajzó Ildikó képviselő szerint tervezési szinten vagyunk, hosszú távra kell megoldani a terület rendezését, közös gondolkodásra hívja fel a figyelmet. Ez a testület megtisztította Badacsony alsó területét a bazár jellegtől, viszont helyet kell biztosítani az ott működő üzleteknek. Ez csak egy kulturált épületrész biztosításával oldható meg, így juthat bérleti díjhoz az önkormányzat. A korábbi beépítettséghez képest 30 %-os beépítettségre van lehetőség, ez a jelenlegi kb. 10 %-ot jelent.  A terveket akár ütemekre bontva is meg lehetne valósítani.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint a testületi ülés nem az a fórum, ahol ilyen alapvető dolgokat el kell dönteni. Javasolja nagyobb kör bevonását, az első alkalommal megfogalmazott igényekhez továbbra is ragaszkodna. A testület úgy döntött, hogy a mólón ne legyen bazár, nem azért jönnek ide az emberek, hogy törölközőt, stb. vegyenek. Ez tönkreteszi Badacsony arculatát, az igényes turistákat elveszítjük. Méltó, igényes vendéglátóhelyeket kell létrehozni. Az épület elhelyezésével kapcsolatosan aggályosnak tartja, hogy a nyilvános WC legyen a tér közepén.


Rádai Attila vállalkozó elmondja, hogy az épület sarkától 5 méterre van egy szennyvízátemelő, ezért ide lett tervezve az illemhely. Az éttermet mindenképpen a felső részre szeretné, hiszen a 71-es úton éves szinten járnak az emberek, illetve az átemelő bűze ott már nem érezhető annyira.


Krisztin N. László polgármester javasolja a részleteket egy fórum keretében átbeszélni.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a testület 2-3 hónapja meghatározott egy irányt, mely alapján a tervező kidolgozta a koncepciót. Ezen lehet apróbb módosításokat végrehajtani, az elképzeléseket beépíteni.  A többit el kell felejteni.


Békássy János szerint hiányzik a terület koncepcionális elrendezése, annak a komp ügyével összhangban kell lennie. Ha a komp megvalósul, a gyalogosforgalom súlypontja megváltozik. A nagy móló jelenlegi funkciója megszűnik, ott más funkciók is elhelyezhetők lesznek.  Ha a rendezvényteret a jelenlegi parkoló helyére gondolja a testület, az érinteni fogja a komp területét. Az épület elhelyezkedése adott. Ha az útra merőleges rész mögé kerülne a rendezvénytér, akkor valóban egy fórumon kell az alapkérdéseket rendezni, hiszen ez a kérdés ki van ragadva a környezetéből, ez a továbbiakban komoly gondokat okozhat. A strandi elképzelést most látta először. A hátsó részen sok vendég van, megérdemelné ez a terület, hogy ott valamilyen szolgáltatás legyen. Az ott lévő, de már nem funkcionáló öltözőépület felhasználható lenne büfének. A strand középső részén is szükség lenne büfére a jelenlegi épületek helyén, illetve a jelenlegi épületet kiegészítve a raktárrészre. Meg kell gondolni, hogy miről határoz a testület, ez is egy fórum része lehetne.


Krisztin N. László polgármester egy közeli időpontban javasolja a fórumok megtartását.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző felveti, hogy elhangzott, hogy a tervező jelenleg szóbeli felkérés alapján dolgozik. Megjegyzi, hogy a munkára testületi határozat van érvényben. Szeretné, ha a tervező mielőbb megküldené a tervezési szerződést.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy ajánlatot küldtek, de ezt szerződés formájában is meg fogják tenni.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen megígérte a tervező, hogy január 20-21-re megküldi, de még nem érkezett meg az anyag.


Dr. Magó Ágnes képviselő kéri meghatározni a fórum időpontját.


Krisztin N. László polgármester február 3-4. napját javasolja, illetve még a jövő hét jöhet szóba.


Folly Péter képviselő szerint nyílt fórumot érdemes tartani.


Krisztin N. László polgármester kéri a televízió nézőit, hogy a honlapon figyeljék az ezzel kapcsolatosan megjelenő anyagokat, megkéri Horváth Márta osztályvezetőt, hogy intézkedjen a tervek feltételére. Kéri a fórum időpontjának meghatározását, javasolja a Céh Turisztikai Egyesület elnökségét is meghívni. Időpontként 2014. január 29-án szerdán 17.00 órát javasolja. Megköszöni a tervező munkáját és kérdezi, hogy megfelel-e számára a fórum időpontja.


Kurucz Szabolcs tervező elmondja, hogy a meghatározott időpont számára megfelelő. 1. 9. Napirendi pont

Céh Turisztikai Egyesület 2013. évi kiegészítő támogatás iránti kérelme

Előterjesztő:          Krisztin N. László polgármester

Meghívott:   Part Imre elnök CÉH Turisztikai Egyesület


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek

-          a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött és 2010. augusztus 31. napján módosított szerződés felülvizsgálatát és aktualizálását azzal, hogy a támogató tegye érdekeltté az Egyesületet.

-          nem javasolja a Képviselő-testületnek – figyelembe véve a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött, majd 2010. augusztus 31. napján módosított hosszú távú megállapodás I.1. pontjában foglaltakat – az Egyesület részére a 2013. évi pénzmaradvány terhére további 15e Ft működési támogatás megállapítását.

-          nem javasolja a Képviselő-testületnek – figyelembe véve a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött, majd 2010. augusztus 31. napján módosított hosszú távú megállapodás I.1. pontjában foglaltakat –, hogy a 2013. évi támogatási összeg mértékét 11.550.000 Ft-ban állapítsa meg. Az Egyesület részére a 2013. évi pénzmaradvány terhére egyszeri 815e Ft működési támogatás megállapítását és a megállapodás I.1. pontjának módosítását.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek – figyelembe véve a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött, majd 2010. augusztus 31. napján módosított hosszú távú megállapodás I.1. pontjában foglaltakat – az Egyesület részére a 2013. évi pénzmaradvány terhére további 15e Ft működési támogatás megállapítását.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kinek van kérdése, ki kíván hozzászólni.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy jogilag mi a tiszta helyzet. Ezt tudniuk kell, hiszen közpénzekkel gazdálkodnak.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben szerepel az idevonatkozó szerződés, melyet be kell tartani mindkét félnek. A héten megérkezett az ügyben a szigligeti polgármester nyilatkozata, miszerint 900 eFt támogatást nyújt, illetve átadja az ott lévő tagirodában dogozó 1 fő munkabérét céltámogatásként. Ismerteti a Szigligettel kötött szerződés II/1. pontját. Elmondja, hogy ez a tagiroda része annak a pályázatnak, melyben a négy önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy összefogja, finanszírozza a tagirodával együtt a pályázatot, melyre pénzt is nyertek. Kérdezi az Egyesülettől, hogy az ott dolgozó személy kinek az alkalmazásában áll. Megállapodás van érvényben arról, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata maximum 65 %-ban, de legfeljebb 13 millió forinttal járul hozzá a költségekhez. Ha az Egyesület alkalmazottja, akkor az Egyesület működési költségeiről van szó. Szigliget ehhez járul hozzá, nem módosították a megállapodást. Jogilag két lehetőség van, melyet az előterjesztés tartalmaz.  Egyik, hogy még 15 eFt-ot utal át Badacsonytomaj önkormányzata a jelenleg hatályos megállapodás szerint, mert ennyi hiányzik a 2013. évi hozzájárulásból, vagy módosítja a jelenleg hatályban lévő megállapodást a II. határozati javaslat szerint, így 815 eFt fizethető ki az Egyesület számára.  Megjegyzi, hogy nem négy különálló megállapodást kellett volna kötni, hanem egyeztetve, egy szerződésben rögzíteni a dolgokat. Nem igazságos a jelenlegi helyzet, hiszen ha a többi önkormányzat 1 Ft-tal járul hozzá a költségekhez, a többit Badacsonytomajnak kell megfinanszíroznia.


Simonné Visi Erzsébet képviselő a tavaly január 24-én tartott együttes ülésre utalva javasolja minden év januárjában egy tárgyalás keretében megpróbálni együttgondolkodni. Elhangzott, hogy vendégéjszaka arányosan lenne igazságos az elszámolás, melyet a többi önkormányzat nem fogadott el. Javasolja ismét összehívni az együttes ülést, hiszen az óvoda költségvetésében is együttes ülésre lesz szükség.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy két társönkormányzat addig támogatta az elképzelést, amíg nem szembesült azzal, hogy mennyivel kell hozzájárulnia a közös költségekhez.


Forintos Ervin képviselő szerint Badacsonytomajnak még 15 eFt fizetési kötelezettsége van. A korábbi egyeztetésen a többi önkormányzat nem vállalta, hogy többet fizet. Úgy érzi, hogy megint így fog történni.


Békássy János szerint a két dolog összekeveredett. Badacsonytomaj azért kezdeményezte az együttes ülést, mert mindenáron csökkenteni akarta a hozzájárulását.  Ezért javasolta, hogy vendégéjszakák után legyen elosztva a támogatás összege, de ezt a társönkormányzatok nem fogadták el.  Elhangzott Szigliget polgármesterétől, hogy ők 800 eFt extra összeggel támogatják az Egyesületet, mellyel az iroda alkalmazottjának bérét finanszírozzák meg, aki szigligeti lakos. Ez adta az ötletet Badacsonytomajnak, hogy a támogatásukat 800 eFt-tal csökkentsék. A tárgyalások nem hoztak eredményt, az idő eltelt. Év végén a 800 eFt pénzügyi támogatás továbbra is függőben maradt. Nem tartja jónak az előterjesztés címét, hiszen nem kiegészítő támogatási kérelemről van szó, hanem a szerződés szerinti támogatás csökkentéséről és annak visszapótlásáról. A pályázatnak része volt a tagiroda kialakítása, de a bérjellegű kiadásokat a pályázat nem finanszírozta meg.  Az iroda 2011-ben valósult meg, tehát az Egyesület a költségvetéséből ekkortól tudja szerepeltetni a tételt.  A Szigliget által adott bérfinanszírozás az Egyesületnél növekményt jelentett a költségvetésben, a badacsonytomaji testületi határozat a 800 eFt visszavonásáról mínuszt jelent. Az érvényes szerződés értelmében kéri a testületet, hogy pótolja vissza ezt az összeget.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy a megállapodás módosítására 2010-ben került sor. Amit a szerződés tartalmaz, a feleknek azt kell betartani. A változást át kellett volna vezetni és azt kellett volna mondani, hogy a minimális működési költség nem 13 millió forint, hanem 13,8 millió forint, mivel Szigligeten megnyílt a tagiroda. Mivel ez elmaradt, Badacsonytomaj kötelezettsége 13 millió forintig terjed, melyből a társönkormányzatok hozzájárulását le kell számítani. Az előterjesztés két variációt tartalmaz, melyből a testület meghozhatja a döntését.


Simonné Visi Erzsébet képviselő azt támogatja, hogy a többi önkormányzat is adjon arányában több hozzájárulást.  Ha van egy összköltségvetése a Céh Egyesületnek, akkor arányában mindenkinek többet kellett volna fizetnie 2011-től.


Békássy János elmondja, hogy a költségük 13.800 eFt, ebből 900 eFt-ot és a 800 eFt bérköltséget adja Szigliget Önkormányzata. Badacsonytomaj viszont 800 eFt-ot elvont, jogilag rendezni kell a szerződést.


Forintos Ervin képviselő szerint neki nincs köze a szigligeti iroda működéséhez és finanszírozásához, Badacsonytomaj a szerződés szerint járt el. Többszörösét fizetjük, mint amit kellene, ha reálisan nézzük az egész ügyet, mert nem lett átgondolva a szerződéskötéskor a helyzet.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy különálló megállapodások vannak, ha gondolják a települések egy forintot fizetnek. A többit viszont Badacsonytomajnak kell hozzátenni. Amikor megnyílt a tagiroda, ezt tisztázni kellett volna, de elmaradt a szerződésmódosítás.


Békássy János szerint határozatba kell foglalni a szerződés jogi rendezését. Az hogy hány szerződés van, a fenntartó problémája. Az önkormányzatok egymás között állapodjanak meg a finanszírozásról. Azért kéri az Egyesület a 800 eFt visszahelyezését, mert ez nem plusz pénz, a 2014. évi költségvetésükben csökkentett összeg van betervezve. Ezért kéri az eredeti állapot visszaállítását.


Krisztin N. László polgármester a vitát lezárja. Kéri, hogy aki a bizottsági javaslatok 1. pontjának elfogadását támogatja azzal kiegészítve, hogy a módosított szerződés felülvizsgálatát és aktualizálását kezdeményezzük együttes ülés keretében a költségvetés elfogadásáig, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

30/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. január 16. napján kötött és 2010. augusztus 31. napján módosított szerződés felülvizsgálatát és aktualizálását kezdeményezi együttes ülés keretében a költségvetés elfogadásáig.


Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben a 2014. évi költségvetés elfogadásáig

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a pénzmaradvány terhére 15.000 Ft támogatást biztosítson az önkormányzat elmaradt támogatásként a Céh Turisztikai Egyesület részére, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

31/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a CÉH Turisztikai Egyesülettel 2007. április 16. napján kötött, majd 2010. augusztus 31. napján módosított hosszú távú megállapodás I.1. pontjában foglaltakat – az Egyesület részére a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány terhére további 15 eFt működési támogatást állapít meg.


A képviselő – testület felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a fenti tartalmú támogatási szerződés aláírására.

Határidő:   2014. január 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki azzal ért egyet, hogy 815 eFt működési támogatást állapítson meg az önkormányzat a pénzmaradvány terhére, kézfelemeléssel jelezze.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy 800 eFt támogatásról van szó.


Krisztin N. László polgármester helyesbíti a feltett kérdést. Kéri, hogy aki a 800 eFt-os támogatással ért egyet, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

32/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a Céh Turisztikai Egyesület részére a 2013. évi költségvetési pénzmaradvány terhére további – egyszeri – 800 eFt működési támogatás kerüljön megállapításra.

Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármesterKrisztin N. László polgármester átadja az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármesternek. 1. 10. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. támogatási kérelme

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester

Meghívott:          Pásztor László ügyvezető VN Kft.


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja, hogy

-        a hótoláshoz kapcsolódó rendelkezésre állási díj kerüljön felülvizsgálatra és készüljön likviditási terv havi lebontással az év végéig a VN Kft. pénzügyi helyzetéről.

-        javasolja a Badacsonytomaj VN KFT támogatási kérelmét elfogadásra 5.000.000 Ft fejlesztési támogatás összegben 2014. január hónapra.


Orbán Péter alpolgármester, Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Badacsonytomaj VN KFT támogatási kérelmét elfogadásra 5.000.000 Ft fejlesztési támogatás összegben 2014. január hónapra. Kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy azért van a Kft-nek szüksége a támogatásra, mert kiadásaik jóval előbb keletkeznek, mint a bevételeik. Januárban meg kell kezdeniük az éves előkészületeket, a gépek karbantartását, javítását, gondoskodniuk kell a hóeltakarításról szükség szerint. Az üzleti terv tartalmazza a kiadások alakulását, viszont bevételek csak júniustól keletkeznek. Az eddigi folyószámlahitel igénybevételének lehetősége megoldotta a problémákat, soha nem herdálták el a pénzt, fel sem használták teljes mértékben. Tavaly 9 millió forint folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre a szezon kezdetéig, a kölcsön visszafizetésének 160-180 eFt-os költsége volt.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a döntés értelmében a testület ezt a lehetőséget nem támogatta, most arról kell beszélni, hogy a VN. Kft-nek szüksége van 5 millió forint támogatásra.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy működésük időjárásfüggő, előre nem látható dolgok jelentkezhetnek.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy mikor készül el a likvidítási terv. Reméli, nem gondolja senki, hogy most átutalásra kerül az 5 millió forint.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy korábban az a javaslat született, hogy a célok megjelölése mellett ezen időszak áthidalására a kért összeget a Kft. megkapja.


Forintos Ervin képviselő szerint felül kell vizsgálni, hogy a Kft-nek átadott önkormányzati vagyontárgyak, pld. strandok esetében a bérleti díjak hogyan folynak be.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy a kért összegre szükségük van a jelenlegi működésükhöz. A hóeltakarítással kapcsolatosan megkérdezte a vállalkozókat. Ha nem kapják meg a rendelkezésre állási díjat, senki nem vállalja a feladatot, azonnali hatállyal felmondják a szerződést.  A kifizetett készenléti díj összege 140 – 140 eFt + ÁFA.


Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy a likviditási tervvel kapcsolatban az a döntés született a bizottsági ülésen, hogy januárban megkapják a kért összeget, majd a következő időszakban, amíg konkrét bevételek nem képződnek, az előre tudható költségek alapján, a likvidítási tervnek megfelelően a testülethez fordulhatnak segítségért.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy ha a testület nem biztosítja az 5 millió forint támogatást, mi történik.


Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy jelenleg 2.317 eFt készpénzük van, a munkabérek kifizetése is problémát fog jelenteni.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy januárban keletkeznek a tavaszi munkák megkezdéséhez kapcsolódó költségek, trágyázás, földterítés, strandok, focipálya előkészítése, stb., melyeket most kell megcsinálni. A kerékpárút is komoly felújításra szorul, a közlekedési táblák tragikus állapotban vannak. Pénz nélkül nem tudnak semmit megkezdeni.


Folly Péter képviselő kérdezi, hogy az optimális munkaerő gazdálkodás vonatozásában milyen lépések történtek. A közterületeken nem dolgoznak az emberek, bár a bérük kiadásként jelentkezik. Hat hónapot számolva ez az összeg megfelel a támogatásként kért összegnek. Javasolta korábban a strandi pénztárakhoz kamera felszerelését, melynek költsége bruttó 2-300 eFt. Nem látja az erőfeszítést arra, hogy a Kft. megpróbál a kiadási oldalon valamiféle önkorlátozást. Nem lehet arra várni, hogy az emberek majd havat fognak lapátolni.


Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy új struktúra kialakítása van folyamatban, melyben minden területnek lesz felelős vezetője. Egy településrészen egyfajta munkát fog végezni egy időben minden dolgozó. Nem fogadja el, hogy az emberek nem dolgoznak. Mindenkiről pontosan vezetve van, hogy mit csinál. A hatékonysággal kapcsolatosan elmondja, hogy ezek az emberek 7 évvel ezelőtt 30 ezer forinttal többet vittek haza, mint most. Szó nélkül bejönnek dolgozni hétvégén, hajnalban, nagyon alacsony fizetésért. A hatékonyságon szeretne változtatni, így elfogadja a kritikát, hiszen mindig van mit javítani. Viszont visszautasítja, hogy nem tesznek semmiféle erőfeszítést és nem csinálnak semmit. Hetente 16-18 autó levelet gyűjtenek össze. Mindenkitől kér annyi jó szándékot, hogy ha valami problémát lát, akkor jelezze felé.


Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy azt mondta, hogy nem látja az erőfeszítést, nem pedig azt, hogy nincs. Az irodában 6 fő ül egymás mellett, ez nem indokolt, ezt is végig kell gondolni. A strandi beléptetés problémái megoldhatók egy kamerával. Beszélt három település polgármesterével, ahol ez jól működik. Nem fordulhat elő, hogy a strandi büfések bárkit is beengednek a strand területére. Ahol pénzkezelés folyik, azt a helyiséget is be kell kamerázni, a testület ehhez, ha kell, biztosítani fogja a szükséges fedezetet.


Orbán Péter alpolgármester azzal kapcsolatosan kéri a véleményeket, hogy a kért támogatást átadja-e a testület.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megérti, hogy szükség van a pénzre, de hatékonyabb ellenőrzést kér és hatékonyabb munkamorált. Nem fordulhat elő, hogy négyből csak egy ember dolgozik.  Már kérte többször is, hogy minden munkafolyamatnak legyen meg a normaideje, ennek meghatározásához akár vállalkozóktól is lehet segítséget kérni. Alapvető probléma, hogy ilyen irányban nem történt változás.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy azt várja el, hogy az 5 millió forint ellenében milyen fejlesztési elképzelései vannak a Kft-nek. Egy vállalkozónak megéri a napozóstéget működtetni, akkor a Kft-nek miért nem. Nem lehet csak az önkormányzati támogatást várni.  Szeretné látni azokat a lépéseket, melyek azt irányozzák elő, hogy a jövőben ne 5 milliós likviditási probléma legyen, hanem jóval kevesebb.


Pásztor László ügyvezető megjegyzi, hogy most nem fejlesztésről van szó, hanem a működési költségekről, víz, villany, stb. Most a számlákra kérik a pénzt.  A napozóágyak kiadására gondoltak, az elképzelés megvalósítása folyamatban van.


Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kérelemből kiderül, hogy közhasznú feladatok elvégzéséhez kéri a Kft. a támogatást, működési célra, illetve ha szükség lesz rá, a testülethez fordulnak. Ez így nehezen fogadható el, hiszen a költségvetés elfogadása előtt állunk. El kell dönteni, hogy a közhasznú feladatok ellátásához az idén hozzájárul-e a testület. Különben a költségvetés teljesülésénél bajban lehetünk.


Orbán Péter alpolgármester szavazásra teszi fel a Humán bizottság javaslatát, miszerint a hótoláshoz kapcsolódó rendelkezésre állási díj kerüljön felülvizsgálatra és készüljön likviditási terv havi lebontással az év végéig a VN. Kft. pénzügyi helyzetéről.


Rajzó Ildikó képviselő kéri, hogy csak a javaslat második részéről történjen szavazás, mivel a hótolással kapcsolatosan az ügyvezető úr válaszolt.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy az 5 millió forintos összeg úgy merült fel, hogy ne vegyen fel folyószámlahitelt a Kft. a banktól, hiszen az önkormányzat lekötött pénze után nem kap annyi kamatot, mint amit a hitelre fizetne.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy éves szinten a folyószámlahitelük 160-180 ezer forint plusz költséget jelentett számukra, hiszen 2 %-os kamatra kaptak hitelt. Ha ezen múlik, akkor egy havi jövedelmét felajánlja és megoldódik a dolog.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint miután pénzügyi dolgokban a Képviselő-testület nem biztos, hogy a megfelelő szavakat használja, ezért kell a pénzügyi vezetőnek meghatározni, hogy milyen szövegezéssel szóljon egy határozati javaslat. Elfogadja, hogy szükség van a működés finanszírozására, de el kell dönteni, hogy mire használja fel az 5 millió forintot. Ha odaadjuk a közfeladatok ellátására, akkor vigyázni kell, mert ez költségvetési tétel.


Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a testület korábban úgy döntött, hogy nem vehet fel likvid hitelt a Kft. Ha gondolja, vissza lehet ezt vonni.  Az hangzott el, hogy a Kft. jelölje meg azokat a fejlesztési célokat, melyeket ebből az összegből majd a későbbiekben végrehajt.


Székely István könyvvizsgáló elmondja, hogy a bevételek jelentkezéséig minden évben szükség volt közel 10 millió forintra. A testület a Kft-t támogatja most 5 millió forinttal és egy meghatározott összeggel, mely szintén érinti a költségvetést. Ez lehet alapítói kölcsön, melyet visszafizet. Tehát az 5 millió forintot támogatásként a Kft. megkapja, majd ha a bevételi tervei teljesülnek, akkor fejlesztésre fordítja.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy a korábbi ügyvezető idejében is többször elhangzott, hogy ha jó a szezon, akkor milyen fejlesztések lesznek. De soha nem történt olyan látványos előrelépés, mint például Szigligeten. Elfogadja a fejlesztésre vonatkozó javaslatot.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy a Kft. mikor jelölje meg a fejlesztési célokat.


Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy konkrét bevételeik júliusban vannak először.  Ha a testület fenn akarja tartani a Kft-t, akkor szükségük van a támogatásra. 2013-ban is nagyon odafigyelve gazdálkodtak, január második feléig voltak tartalékaik. Minden cég egy évre tervez. Véleménye szerint nem megoldható, hogy 3 hónap alatt a teljes évre szükséges összeget be tudják hajtani.


Orbán Péter levezető elnök kéri, hogy aki az elmondottakkal kiegészített határozati javaslatot el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

33/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. kérelmét megtárgyalta, és 2014. január hónapra 5 millió Ft támogatást biztosít a gazdasági társasággal megkötött közhasznú feladatellátási szerződésben meghatározott feladatok finanszírozása érdekében  azzal, hogy ha a Kft-nek a bevételei teljesülnek, akkor ezen összeg erejéig fejlesztési célokat határoz meg a július havi soros ülésén.


Határidő:   azonnal, egyebekben 2014. június 30.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.


Orbán Péter levezető elnök kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő testületi ülésre készüljön likviditási terv a pénzügyi helyzetről, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

34/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Badacsonytomaj VN. KFT. ügyvezetőjét, hogy a februári soros ülésre készítse el havi bontásban a pénzügyi helyzetet mutató likviditási tervet.


Határidő:   azonnal, egyebekben 2014. január 28.

Felelős:     Pásztor László ügyvezető VN Kft. 1. 11. Napirendi pont

Sportpálya hasznosítása

Előterjesztő:         Krisztin N. László polgármester

Meghívott:             Pásztor László ügyvezető VN Kft.


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a Humán bizottság határozati javaslatát.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek bizottságának elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága

-      nem javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. üzleti tervében a sportpálya hasznosításának bevételéhez összeget feltüntetni.

Humán Ügyek Bizottsága javasolja:

-      kútfúrás lehetőségét és annak költségkihatását felmérni a VN. Kft. költségvetésében (üzleti tervében),

-      pályázatok felkutatását fejlesztési lehetőségekre,

-      MLSZ által kiírt pályázattal kapcsolatban a Sportegyesület vezetőjének megkeresését. A pályázat elkészítéséhez a pályázati referens közreműködését.

-      az Angol ház turista szálláshely jellegű kialakítására a Műszaki Osztály készítsen felmérési tervet, szakaszos felújítási tervvel


Orbán Péter Pénzügyi Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága

-       nem javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. üzleti tervében a sportpálya hasznosításának bevételéhez összeget feltüntetni.

Pénzügyi Bizottság javasolja:

 1. kútfúrás lehetőségét és annak költségkihatását felmérni a VN. Kft. költségvetésében (üzleti tervében),
 2. pályázatok felkutatását fejlesztési lehetőségekre,
 3. MLSZ által kiírt pályázattal kapcsolatban a Sportegyesület vezetőjének megkeresését. A pályázat elkészítéséhez a pályázati referens közreműködését.
 4. az Angol ház turista szálláshely jellegű kialakítására a Műszaki Osztály készítsen felmérési tervet, szakaszos felújítási tervvel.

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a sportpályán nagy mennyiségű víz fogy, a beruházás egy év alatt megtérülne.


Vargáné Szőke Judit könyvelő elmondja, hogy az árajánlatok bekérése megtörtént, a következő ülésre az üzleti tervhez beterjesztik.


Forintos Ervin képviselő egyetért azzal, hogy a vendég sportegyesületek nem fogják igénybe venni a pályát, ebből bevételi forrás nem várható. Az edzőtáborozáshoz nagyobb kaliberű beruházásokra lenne szükség, ez a létesítmény komolyabb csapatot nem tud fogadni. Egy műfüves pálya esetleg segítene ezen a helyzeten. A kútfúrást és az automata öntözőrendszert támogatja.


Lesz Ferenc elmondja, hogy a beállított 500 eFt-ot nem lehet beszedni. Hiányoznak a szükséges eszközök, a pálya sem alkalmas, 7-8 éve nem volt igazán felújítva. Így senki nem fogja bérbe venni. A környező településeknek is van pályájuk, anyagi eszközeik pedig nincsenek a bérletre. Esetleg az aszfaltos részen lehet valamiféle kezdeményezést elképzelni, mely bevételt hozhat. Komolyabb szakosztályok nem fognak idejönni. A kútfúrással kapcsolatosan megjegyzi, hogy 11 kútgyűrű vagy letéve, melyből szivattyúval hozzák fel a vizet. Szükség lenne a mélyítésre és kitisztításra.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy most másról van szó. Olyan mély kút fúrását tervezi a testület, melyből megoldható a locsolás. 1,5 millió Ft-ba kerülne a kút, ez megegyezik egy évi locsolási költséggel.


Lesz Ferenc kéri, hogy amennyiben a műfüves pályára lesz pályázat, támogassa a testület a beadását. Nem kellene feltétlenül azokat a munkálatokat elvégezni, melyeket a szakma előír. Az aszfaltra ráteríthető, a reflektorok is átfordíthatók, így esetleg lehetne bevételt teremteni. Szigligeten a csapat 2 hónapra 170 eFt-ot fizetett ki, amikor még átjártak.


Orbán Péter alpolgármester összegezi, hogy a Bizottságok nem támogatták a Sportpálya bérbeadásával kapcsolatos bevétel beállítását. Kéri, hogy aki az egybecsengő javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

35/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN Kft. üzleti tervébe a jelenlegi körülmények ismeretében a sportpálya hasznosítás bevételéhez összeg feltüntetését elutasítja.


Határidő:   azonnal

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN Kft.Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök 12.30 órakor szünetet rendel el.

A Képviselő-testület ülése 13.25 órakor folytatódik.

Jelenlévő szavazók száma 7 fő.Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök átadja a szót Fodor József igazgatónak.


Fodor József igazgató a Művelődési Központ nevében megköszöni a működésükhöz nyújtott lakossági segítséget. Több civil szervezet, egyesület és magánszemély nem kapott emléklapot, ezt a városnapi rendezvényen pótolni fogja. Tisztelettel meghív mindenkit a Tatay Sándor Általános Iskolában a Magyar Kultúra Napja alkalmából tartandó irodalmi estre. 1. 12. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási terve

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:            Pásztor László ügyvezető VN Kft.


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester levezető elnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri a Humán bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek bizottságának elnöke ismerteti, Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a VN. Kft. karbantartási tervét azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljenek felmérésre a karbantartási alapban szerepeltetett zöldfelületek, a kerékpárút felmérésével egyidejűleg.


Orbán Péter alpolgármester Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság javaslata megegyezik a Humán bizottság által elfogadottal.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs.


Simonné Visi Erzsébet képviselő 13.30 órakor távozott a teremből.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő.


Orbán Péter alpolgármester levezető elnök szavazásra teszi fel a két bizottság egybehangzó javaslatát. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

36/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi karbantartási tervét elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljenek felmérésre a karbantartási alapban szerepeltetett zöldfelületek, a kerékpárút felmérésével egyidejűleg.

Határidő:   azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN. Kft.


Simonné Visi Erzsébet képviselő 13.32 órakor érkezett vissza a Képviselő-testületi ülésre.

A jelenlévő szavazók száma 7 fő.


 1. 13. Napirendi pont

Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti terve

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

Meghívott:            Pásztor László ügyvezető VN Kft.


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester levezető elnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügy és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. készítsen nullszaldós üzleti tervet,
 2. kerüljön felülvizsgálatra a karbantartási terv, az egyes munkavállalók munkaköre és azok hatékonyság vizsgálata,
 3. tagi kölcsön helyett alapító kamatmentes kölcsön illetve támogatást biztosításon, ha és amennyiben szükséges a 2014. évben.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának javaslata megegyezik a Humán bizottság által hozott határozati javaslattal.


Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök kérdezi, hogy szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás van-e.


Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy a dologi kiadások között szerepeltetett 80 liter üzemanyag mire fogy el pld. júniusban.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy fűnyírásra, úthengerezésre, egyéb szállítási költségekre.


Orbán Péter alpolgármester levezető elnök kéri, hogy aki a bizottságok által javasoltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

37/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj VN. Kft. 2014. évi üzleti tervét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. készítsen nullszaldós üzleti tervet,
 2. kerüljön felülvizsgálatra a 2014. évi karbantartási terv, az egyes munkavállalók munkaköre és azok hatékonyság vizsgálata,
 3. a képviselő-testület tagi kölcsön helyett alapítói kamatmentes kölcsön illetve támogatást biztosítson, ha és amennyiben szükséges a 2014. évben.


Határidő:   azonnal, egyebekben 2014. január 31.

Felelős:     Krisztin N. László polgármester

Pásztor László ügyvezető VN. Kft. 1. 14. Napirendi pont

Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezése

Előterjesztő:        Rajzó Ildikó HüB elnök


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete/


Hozzászólások


Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Bizottsága javasolja a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezését és felavatását 2014. augusztus 15. napjára.

Javasolja a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezéséhez kapcsolódóan a Nemzeti Kulturális Alapból lehetőség szerint pályázati források igénybevételét.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a Magyar Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezését és felavatását 2014. augusztus 15. napjára.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi az előkészítőt, kíván-e kiegészítést tenni.


Rajzó Ildikó képviselő szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a bizottsági üléseken illetve az ülés előtt kiosztott megkeresésben elhangzottak olyan javaslatok, melyeket el tud fogadni. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a szobor helyszínének tekintetében később hozzon döntést.  Az alkotás elkészítésére Raffay Dávid művészt javasolná. Ha a testület ezzel egyetért, kéri, hogy a szerződéskötés és egyéb jogi intézkedések történjenek meg.


Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy aláírásgyűjtés közben is felmerült, hogy széleskörű társadalmi egyeztetésre lenne szükség, az egyház, a civil szervezetek, turisztikai szakemberek bevonásával. A településnek bányászati és borászati múltja van. Ennek megfelelően javasolná kiválasztani a szobor témáját, majd pályáztatás után kiválasztani, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Ezt követően lehetne arról beszélni, hogy mikor tervezzük az emlékhely avatását. Elmondja, hogy beszélt Földi atyával, aki ebben a formában nem támogatja az előterjesztést, ezt a Képviselő asszonynak is elmondta. Javasolja a Képviselő asszonynak, hogy gyűjtsön össze 2-300 aláírást a társadalmi támogatottság bizonyítására.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy ha a szobornak méltó helyet találnak, akkor nem zárkózik el a megvalósítástól. Az a véleménye, hogy a dísztérre nem való a tervezett szobor.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen azt ígérte, hogy a megfelelő helyszín megtalálásához újságcikkben fordul Badacsonytomaj lakosságához. Ezt meg is fogja tenni.


Forintos Ervin képviselő szeretné, ha az egész témáról tájékoztatást kapna a lakosság, majd ezt követően legyen döntés a beérkezett vélemények alapján a szoborról, emlékhelyről, a pályázat kiírásáról, árajánlatok bekéréséről, stb.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy most nem egy kerítés építéséről van szó, ha ilyen felhívást tennénk közzé, nagyon sokféle elképzelés érkezne. Ez nem vezet eredményre. Javasolja, hogy maradjanak abban, hogy valakiben felmerült egy ilyen kulturális igény. Elhelyezése esetlegesen a kialakulóban lévő téren, a felsőkolóniai megépítése után is megvalósítható.  Előfordulhat, hogy uniós pályázat vagy egyéb pályázat jelenik meg zarándokutak vonatkozásában, vagy városképet meghatározó dolgokra, ilyen jellegű beruházásokra. Az eredetileg javasolt helyszínt nem tartja megfelelőnek. Egy tér, utca átnevezése esetén az ott élőket mindig meg kell kérdezni, ez felmerült Udvardi Erzsébet esetében is.


Forintos Ervin képviselő javasolja a szobor képét a Badacsony újságban véleményeztetésre megjelentetni.  Olyan negatív kritikát hallott egyházi vonalon is, melyet most nem ismertet.


Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy szakmai véleményt nem szeretne mondani egy művészeti alkotásról. Ehhez egy szakmai testületet kell felkérni. Azzal nem ért egyet, hogy a lakosság véleményezze a szobrot, hiszen ezek a vélemények szubjektívek lehetnek.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a szobor elkészítése hosszú időt vesz igénybe, nem kisméretű alkotásról van szó. Szeretné, ha most döntés születne.


Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy várhatóan február végén írnak ki szoborállítással összefüggésben pályázatot.


Krisztin N. László polgármester elmondja, ha úgy vetődik fel a kérdés, hogy szükség van-e arra, hogy köztereink arculatának része legyen egy szobor, az a válasza, hogy igen. Most viszont kicsit úgy érzi, hogy egy szobornak keresünk helyet a településen 8 millió forintért. Magát a kezdeményezést jónak tartja, pályázattal megvalósítva különösen.  Feltette azt a kérdést is, hogy mi az az összeg, amit ez a település évente a kultúrára fordíthat.  Ebben az évben reményeink szerint teljesülni fog a kápolna megépítése, ehhez a támogatást most fogjuk átadni.  Attól tart, hogy a berendezés során egyéb kéréssel fognak fordulni az önkormányzathoz. Ebben az évben lesz két jubileumi rendezvényünk. A járda és a köztéri szobor esetében aláírásgyűjtésre is sor került.  Úgy gondolja, hogy ha pályázati forrást lehet találni és megismerheti a testület, hogy egyáltalán mi mellé teszi le a voksát, akkor lehet erre visszatérni. Partner lenne abban, ha megfelelő a pályázat támogatottsága, hogy egy ilyen típusú köztéri alkotásra az önkormányzat pályázatot nyújtson be.


Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy az elmondottak szerint nem kapta meg a polgármester úr a szobor A4-es méretű kidolgozottabb vázlatát.


Krisztin N. László polgármester fenntartja az elmondottakat, ahhoz, hogy 8 millió forint erejéig elkötelezze magát, még néhány pontot meg kell vizsgálni.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy miért ilyen sürgős a döntés. Ha a pályázati pénz rendelkezésre állna, könnyebben lehetne dönteni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat lekötött pénzének közel fele kötelezettséggel terhelt.  Ha azt akarjuk, hogy kézzelfogható fejlesztés legyen, akkor járda és egyéb felújítások kellenének. Fontossági sorrendet kell felállítani, ha fáj és nem is hangzik jól, de a prioritási sorba meg kell találni a helyét a szobornak.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a költségvetés tervezése előtt állunk, szigorú költségvetést fogunk összeállítani ebben az évben is, mert minden megtakarítást a városra szeretnénk visszaforgatni. Törekvésünk nem öncélú, nem vádolható a testület, hogy bármire elszórta volna a pénzt.  A költségvetés minden érintettjének meg kell érteni, hogy nem öncélú a testületnek azon elvárása, hogy minden a tényleges bekerülési költségén legyen megvalósítva. Maximálisan támogatja, hogy legyen megújítva a Fő utca, akkor tarthatunk egy városi ünnepséget. Akkor lesz méltó helye. A vonatkozó költségvetést nem fogja megszavazni úgy, hogy abban 6 millió forint tartalék van.


Rajzó Ildikó képviselő esetleg egy olyan megoldást javasol, - ha a testület támogatja a szobor létjogosultságát - hogy megegyezés szerint a mester kezdje meg a munkát, majd a testület adja be a pályázatot.


Orbán Péter alpolgármester ezt megérti, de ha nem lesz nyertes pályázat, nem mondhatja a testület, hogy tartsa meg a művész a szobrát. Javasolja megvárni, amíg a pályázatról döntés születik.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pályázat beadásának a határideje február, májusnál előbb nem várható, hogy lesz eredménye.


Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy hány hónap alatt készül el a szobor.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy reálisan számolva 6-8 hónapra van szükség. Felhívja a figyelmet a szobor üzenetére, turisztikai vonzerejére. A Borhét kapcsán – mely 10 napos rendezvény – 10 millió forint támogatásról döntött a testület. A szobor is egy program lehet, mely Badacsony palettáját színesíti, egy életre szól. Ezt kéri figyelembe venni. Ez a testület igazán kézzel foghatót nem tudott felmutatni. Igaz, hogy a járda néhol megújult, de ez a szobor kézzelfogható, ha pályázaton nyerünk, akkor jóval kevesebbe kerül. Ennyi befektetést a kultúráért véleménye szerint meg kell tenni.


Forintos Ervin képviselő hangsúlyozza, hogy egyházi szereplők is kritikusan nyilatkoztak a szoborról, de nem jönnek el elmondani a véleményüket. Akkor támogatná, ha egy szakmai zsűri pozitív véleményt adna. Ez Rajzó Ildikó képviselő vágyálma, a pályázat sorsa bizonytalan, egyéni kezdeményezésnek tudja csak felfogni. Földi atya nem támogatja.


Folly Péter képviselő a célt jónak tartja. Véleménye szerint nem történik semmi probléma, ha nem tudjuk augusztusban átadni a szobrot. A szakmai egyeztetést le lehet bonyolítani, ha megfelelő a támogatottsága, nem feltétlenül kell a pályázatot kiírni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy mit vár a szakmai grémium véleményétől. Kik vehetnek ebben részt.


Folly Péter képviselő elmondja, hogy a helyszínnel kapcsolatosan véleményeket vár, illetve másik művészt is javasol megkeresni. A finanszírozással kapcsolatosan újra kell dönteni, ha nincs pályázati forrás.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a legfontosabb ellenérv a helyszínben fogalmazódott meg. A Dísztér nem egy szakrális hely, ott nincsenek ilyen hagyományok. Szobrot lehet ott elhelyezni, de más téma megjelenítésével.  Javasolja felmérni azokat a helyeket, ahová a testület el tudja képzelni egy szobor felállítását, majd egy építész bevonásával dönteni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a bizottsági ülésen elhangzott az a javaslat, hogy a szobor a Szent István kápolna környezetében legyen elhelyezve.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy Földi atya ezt nem támogatja.


Simonné Visi Erzsébet képviselő hangsúlyozza, hogy a Szent István kápolna ügyét az önkormányzat felkarolta, támogatást adott, önkormányzati tulajdonú területről van szó.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a terület 99 évre bérbe van adva.


Folly Péter képviselő szerint akkora a szobor mérete, hogy ahhoz szinte egy teret kellene építeni. Javasolja ismételten tárgyalni az atyával, hátha megváltoztatja a véleményét.


Forintos Ervin képviselő szerint, ha a katolikus egyház képviselői nem látnák szívesen ezt a szobrot, akkor képviselőként nem dönthet mellette.  A megalapozatlan döntést nem támogatja.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy Nagyboldogasszony napja augusztus 15-e, ezért lenne fontos akkor megtartani a szoboravató ünnepséget. Ő is egyeztetett az atyával, aki felé nem mutatta ki, hogy ellenezné a szobrot. Arról is beszéltek, hogy a megjelenő elemek nem a Római Katolikus Egyháznak a szimbólumai, hanem mélyebbre nyúlnak vissza.  Az atya megfogalmazta, hogy Makovecz irányvonalat lehet felfedezni az alkotásban.  A Humán bizottság egyik kültagja is járatos a művészetekben rajta kívül.  A művészetet nem kell megérteni, véleményt mondani róla. Azt az érzést kell megérteni, amit kivált az adott alkotás. Ez a téma megmozgatta az embereket, ezáltal az egység fogalmazódik meg, melyre vágyunk Badacsonytomajon.


Folly Péter képviselő módosító indítványként javasolja, hogy amennyiben február végéig az önrész csökkentésére irányuló pályázat megjelenik, akkor arra kell pályázni.  Ha nem lesz ilyen, akkor újra javasolja napirendre tűzni ezt a témát.  Ez idő alatt egyeztetést javasol Földi atyával, meghatározva a szobor helyét is.  Sok részkérdésben jelenleg még nincs konszenzus, így nehéz dönteni.


Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök megjegyzi, hogy ha a testület nagyobb része javasolja a szobor felállítását, akkor nincs miről beszélni. Először Folly Péter képviselő módosító indítványát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással meghozza az alábbi:

38/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarok Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezésével kapcsolatosan nem támogatja Folly Péter képviselő módosító indítványát, miszerint az előreláthatóan 2014. február végén megjelenő Nemzeti Kulturális Alapból lehetőség szerint az önrész csökkentésére pályázati forrásokat vegyen az önkormányzat igénybe, a fennmaradó időben egyeztetést kezdeményezve Földi atyával, meghatározva a szobor helyét is.  Nem támogatja továbbá, hogy amennyiben a pályázat nem lesz eredményes, ismét napirendre tűzze ezt a témát.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester


Orbán Péter alpolgármester, levezető elnök kéri, hogy aki a Humán bizottság javaslatával ért egyet, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással meghozza az alábbi:

39/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Magyarok Nagyboldogasszony szobrának köztéri elhelyezést és 2014. augusztus 15. napján történő felavatását azzal, hogy a szobor köztéri elhelyezéséhez kapcsolódóan a Nemzeti Kulturális Alapból lehetőség szerint pályázati forrásokat vesz igénybe.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N: László polgármester


Krisztin N. László polgármester visszaveszi az ülés vezetését.


 1. 15. Napirendi pont

Pályázatokról szóló tájékoztató

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását azzal, hogy a Műszaki Osztály és a pályázati referens a szükséges egyeztetéseket folytassa le a közszolgáltatóval, hogy nyújtott-e be pályázatot a lakossági szelektív edényzet beszerzése tárgyában, amennyiben nem, készítse elő a pályázat beadását.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság határozati javaslata megegyezik a Humán bizottság javaslatával.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a közszolgáltatót megkereste. Ismerteti a tőlük kapott levelet. Megjegyzi, hogy közben a pályázatot felfüggesztették.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Norvég pályázattal kapcsolatosan van-e információ.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy semmilyen információval nem rendelkeznek.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy Papp Ildikóval váltott egy sms-t. Kormányváltás történt, ők sem tudnak semmit.


Dr. Magó Ágnes képviselő kéri a polgármester urat, hogy a lakosság felé adjon tájékoztatást azokról a projektekről, adatlapokról, melyeket a testület a megyei területfejlesztési programhoz benyújtott. Fontos, hogy látszódjanak a testület erőfeszítései a település előre vitelére. Ezzel válasz adható az aláírásgyűjtésre is.


Folly Péter képviselő 14.13 órakor távozott a teremből.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy készül Veszprém megye területfejlesztési programja, mely része lesz a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési programnak. A Megyei Önkormányzat is európai uniós pénzből készíti a tervet, melynek több egyeztetési fordulója van. Az anyagot a képviselők megkapták. Azt várják az önkormányzatoktól, vállalkozóktól és civil szervezetektől, hogy projekt adatlapokkal segítség a munkájukat. Aki most nem ad be adatlapot, a rosszabb feltételekkel vagy egyáltalán nem pályázhat a későbbiekben. Ez nem jelent elkötelezettséget, ezért a korábban a megye felé eljuttatott anyagból 5 főbb prioritást a kollégák egyetértésével kiválasztottak, melyre az adatlap elkészült. Ezek a testület elfogadása után kerülnének benyújtásra. Ismerteti, hogy adatlap készült a Badacsony és Fonyód között komp ügyében. Ez nem volt benne a prioritási sorban, de Tapolca Város tervében nevesítve szerepel. Meglátása szerint ennek országos programnak kellene lennie, ha megyei szintre tevődik, akkor előfordulhat, hogy a településeknek kell pályázni önerőt biztosítva. Így veszélyben lehet ez a terv. Adatlap készült a Művelődési ház megújulására, a Badacsonyörsi strand kialakítására és fejlesztésére, a Fő utca rekonstrukciójára, város rehabilitációs programra, a kerékpárút hiányzó szakaszának megépítésére és a meglévő szakasz felújítására. Ezen kívül érkezett Dr. Magó Ágnes képviselő részéről javaslat a helyi értékekkel kapcsolatosan.  Így 6 projekt adatlapot adnának be.


Folly Péter képviselő 14.17 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 7 fő.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy egy mikrotérségi egyeztetés is elindult a megyei területfejlesztés kapcsán, melynek keretében Tapolca és környékére 2 milliárd forint jut. Ha ezt kistelepülésekre lebontjuk, akkor egy-egy településre kevés támogatás kerülhet.  Célszerű lehet a környező polgármesterekkel egy közös adatlapot benyújtani valamilyen projektre. Az egyeztetések során a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem és energia témaköre került hangsúlyozásra, erre készült egy projekt adatlap. Minden településen sok fahulladék keletkezik, ezekből aprítógéppel ledarálva fabrikett készíthető. Pályázat igénybevételével minden település egy kazánt szerezne be, egy adott épület fűtését ezzel a fabrikettel megoldva. Egy komposztálási rész is tartozna hozzá. Felmerült virágkertészet, gyógynövény feldolgozás ötlete, de ezek értékesítése bizonytalan. Ha a testület egyetért az adatlap benyújtásával, ezt a többi település is meg fogja tenni. Az adatlapokat legkésőbb 27-én be kell adni.


Rajzó Ildikó képviselő szerint a szakrális útvonalak is érdekesek lehetnek, illetve a Kisfaludy-ház szintén beilleszthető lehet.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tegnap született döntés a Kisfaludy-házzal kapcsolatosan. Tapolca Város programjában a Szegedy Róza ház nevesítve van, a Kisfaludy-ház is beemelhető. Mikrotérségi szinten a szakrális út témája nem nyert támogatottságot. A Pálos vonalat lehetne említeni, de a társtelepülések nem találják a szerepüket ebben a célban.  Ha valaki konkrétumot tud megfogalmazni, akkor várja a hozzászólását. Mindenképpen egy útról lehet szó.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy szakrális vonalon említhető a Ranolder-kereszt, a Klastrom kút, a kolostorrom feltárása illetve a most épülő Szent István kápolna összekapcsolása. A hegyen kaphatna a Nagyboldogasszony szobor is helyet.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a megyei tervből inkább jelentősebb utakat olvasott ki. Ha olyan döntés születik, hogy a javaslat kerüljön vizsgálatra, akkor megpróbálhatunk erre is egy adatlapot benyújtani. A bor-utak is támogathatók, de a pályázat csak a különböző településeken lévő bor-utak összekötését támogatja.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint össze lehetne kapcsolni a szakrális utat az örsi hegy szívében lévő pálos kolostorral is, mely valójában Salföldhöz tartozik, de Badacsonyörs felől is megközelíthető.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a 6 helyi javaslathoz a Kisfaludy-házra is kitölthető még egy adatlap. Badacsonytomaj területén lévő egyházi utakra akkor lehet gondolni, ha a megyénél ezzel egyetértenek. Ezen felül egy mikro társulási lap állítható ki.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy ebben kell-e a testületnek prioritást felállítani.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy még nem tudható, hogy milyen pályázatokat írnak ki, ez fogja meghatározni a prioritást.  Előfordulhat, hogy az adatlapoknak az a szerepe, hogy az érintettek lássák, hogy jók-e az elképzeléseik.  Kérdezi, hogy a Kisfaludy-házzal megerősített 6 adatlap benyújtását támogatja-e a Képviselő-testület.  Kéri, hogy aki egyetért az elmondott javaslatokkal, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

40/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához a következő célok megvalósítására nyújt be projekt adatlapot:

 1. Badacsony-Fonyód közötti kompjárat,
 2. Művelődés Ház megújítása,
 3. Badacsonyörsi strand kialakítása, fejlesztése,
 4. Fő utca rekonstrukciója, város-rehabilitációs program,
 5. kerékpárutak, a hiányzó szakasz megépítése és a meglévő felújítása,
 6. helyi értékek gyűjtése, megőrzése tárgyában.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a helyi egyházi út hetedikként történő felvételével – amennyiben ez a cél támogatható –,  kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

41/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódóan a helyi egyházi út kialakítására adatlap benyújtását határozza el.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a mikro térségi együttműködésben is lát fantáziát, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

42/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veszprém Megye Területfejlesztési Programjához kapcsolódóan a mikrotérségi együttműködésre adatlap benyújtását határozza el.


Határidő: azonnal

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a pályázatokról szóló beszámolót elfogadja a bizottsági javaslatokkal együtt, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

43/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja azzal, hogy a Műszaki Osztály és a pályázati referens a szükséges egyeztetéseket folytassa le a közszolgáltatóval, hogy nyújtott-e be pályázatot a lakossági szelektív edényzet beszerzése tárgyában. Ha és  amennyiben a közszolgáltató e tárgyban nem nyújtott be pályázatot, akkor határidőben készítse elő a pályázat beadását.


Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető 1. 16. Napirendi pont

Badacsonytomaj város önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése I. forduló

Előterjesztő:   Krisztin N. László polgármester

Meghívottak:    Fodor József BVKI intézményvezető, Nagy Lászlóné óvodavezető, Pásztor László ügyvezető VN Kft., Krisztin N. Lászlóné igazgató


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        az intézmények vonatkozásában készüljön kiegészítés a 2013. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés vonatkozásában.

-        kerüljön kimutatásra a kultúrára fordítandó összeg.

-        a kötelező rendezvények előirányzat összege kerüljön felülvizsgálatra az elfogadott programok ismeretében.

-        a településüzemeltetési költségek kerüljenek átdolgozásra a könyvvizsgáló által előadott javaslatok szerint.

-        értékbecslés készíttetését a VN. Kft. új telephely vásárlására számításba vehető ingatlanok vonatkozásában. (ún. „Sári” és ún. „Czakó” féle ingatlanok)

-        a Káptalantóti úti – önkormányzati jelzáloggal terhelt – ingatlan tulajdonosának megkeresését értékesítési szándék vonatkozásában. Amennyiben a tulajdonos válasza igen, javasolja értékbecslés elkészíttetését.

-        a közterület-felügyelet kerüljön megerősítésre 1 fővel 6 hónap időtartamban a nyári szezonban.

-        a reprezentációs költségek előirányzatát a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva emelni.

-        fedett buszmegálló kerüljön tervezésre a 71. sz. főközlekedési út mellett, a badacsonytomaji vasútállomással szembeni oldalra.

-        a Műszaki Osztállyal kéressen be az iskola klímájára vonatkozó árajánlatokat.

-        a település közvilágítási beruházásaihoz pályázati forrásokat kell keresni.

-        a településtervezést érintő programpontok vonatkozásában a főépítészi javaslat a testületi tagok részére kerüljön megküldésre, a főépítész kerüljön meghívásra a hosszú távú fejlesztésekhez kapcsolódó napirendekhez.

Nem javasolja a Képviselő-testületnek a testvérvárosi kapcsolatok előirányzatának emelését 1,7 millió Ft-ra.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        az intézmények vonatkozásában készüljön kiegészítés a 2013. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés vonatkozásában

-        kerüljön kimutatásra a kultúrára fordítandó összeg.

-        a kötelező rendezvények előirányzat összege kerüljön felülvizsgálatra az elfogadott programok ismeretében.

-        a településüzemeltetési költségek kerüljenek átdolgozásra a könyvvizsgáló által előadott javaslatok szerint.

-        értékbecslés készíttetését a VN. Kft. új telephely vásárlására számításba vehető ingatlanok vonatkozásában. (ún. „Sári” és ún. „Czakó” féle ingatlanok)

-        a Káptalantóti úti – önkormányzati jelzáloggal terhelt – ingatlan tulajdonosának megkeresését értékesítési szándék vonatkozásában. Amennyiben a tulajdonos válasza igen, javasolja értékbecslés elkészíttetését.

-        a közterület-felügyelet kerüljön megerősítésre 1 fővel 6 hónap időtartamban a nyári szezonban.

-        a testvérvárosi kapcsolatok előirányzatának emelését 1,7 millió Ft-ra.

-        a reprezentációs költségek előirányzatát a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva emelni.

-        a Műszaki Osztállyal kéressen be az iskola klímájára vonatkozó árajánlatokat.

-        a település közvilágítási beruházásaihoz pályázati forrásokat kell keresni.

-        a településtervezést érintő programpontok vonatkozásában a főépítészi javaslat a testületi tagok részére kerüljön megküldésre, a főépítész kerüljön meghívásra a hosszú távú fejlesztésekhez kapcsolódó napirendekhez.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a közvilágítással kapcsolatosan egy komplex anyagot fog kapni a testület a lámpatestek lecseréléséről, ledes világítás kialakításáról, mellyel harmadára csökkenne az önkormányzat számlája. Az ajánlatot adó cég venné fel a hitelt, melyet a megtakarításból kellene az önkormányzatnak megfizetnie egy adott időszak alatt.


Rajzó Ildikó képviselő továbbra is a takarékos gazdálkodást támogatja. Beruházások elé nézünk, igaz, hogy csak ősszel kerülhet sor rájuk.  A kötelezettségvállalások kapcsán javasolja kidolgozni a fontossági sorrendet, mire kerüljön sor feltétlenül ebben az évben, és mely feladatok halaszthatók.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a VN. Kft. új telephelyének kialakítása mintegy 20 millió forint lenne, a Káptalantóti úton lévő ingatlant a jelenlegi tulajdonos 50 millió forintért vásárolta meg tőlünk, ez összesen 70 millió. A fedett buszmegállókra 10 millió forintot kellene félretenni.


Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a bizottságok a buszmegállók vonatkozásában a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldást javasolták.


Krisztin N. László polgármester szerint a közvilágítás kapcsán megint 10 milliós nagyságrendről beszélhetünk.  Nincs annyi pénze az önkormányzatnak, mint amennyi feladatot megszabott.  Induló állapotban 50 millió forint körüli szabad pénzeszköz állt rendelkezésre fejlesztésekre.   Ehhez számolható a Bahart részvények ellenértéke, mely a Kisfaludy-ház témájával összefügg.  Ennyi elképzelést nem lehet megvalósítani.


Forintos Ervin képviselő javasolja a VN. Kft. telephelyéül a Meilinger-család ingatlana melletti MÁV területet, melyet korábban béreltünk. A bérleti díjról a MÁV-val lehet egyeztetni. Ott egy könnyűszerkezetes épület kb. 8 milliós tétellel felépíthető, a Kft. telephelye oda áttehető. A volt szolgáltató üzemnél lévő épületek rossz állapotban vannak, osztatlan közös tulajdonban. Ezt a megoldást nem támogatja.


Pásztor László ügyvezető ismerteti, hogy tegnap kapott információja szerint hivatalos megosztás nem várható, az engedély lejárt. A MÁV mellett a fél hektáros terület bérelhető, 100 eFt/hó összegben. Érdeklődésére a MÁV úgy nyilatkozott, hogy kisebb kompromisszumra is hajlandók, ez megítélése szerint 75 eFt/hó bérleti díjat is jelenthet.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Bindics-féle beruházás is azért szűnt meg, mert nem volt távlata, attól tart, hogy a csarnok sem építhető ott meg, mert építési engedélyköteles tevékenységnek minősül.


Dr. Magó Ágnes képviselő kéri, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg, hogy a csarnok elhelyezhető-e a területen. A MÁV-nak van egy elhanyagolt területrésze, ha ezt a VN. Kft. rendben tartja, ennek ellenértéke a bérleti díjba beszámítható. Erről is érdemes lenne tárgyalni. A Kft. irodája maradhat a jelenlegi helyén. Felveti, hogy a badacsonyörsi kempingnél egyik oldalon sincs buszmegálló. Oda ízléses, átlátható buszmegállók elhelyezését tudja támogatni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy már jelezte korábban, hogy Badacsonytomajon a Keszthely felé közlekedő buszokat a vasútállomáshoz be kellene vezetni. Kéri, hogy erről a Polgármester úr a Volánnal és a MÁV-val egyeztessen. Ott fűtött váróterem van, nem kellene külön buszvárót építeni.


Forintos Ervin képviselő szerint a Fő utcai járda felújítására – melyet sokan sürgetnek- nem biztos, hogy pályázati forrás lesz. Ennek ellenére a szezon előtt a kivitelezést meg kell oldani. Már 10 évvel ezelőtt is elhangzott erre vonatkozó ígéret, az aláírások megerősítették, hogy a kivitelezés esedékes. Ha ez a kezdeményezése kudarcot vall, biztosan nem fog indulni a következő választáson.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a járdaépítés erősen összefügg a Fő utca rekonstrukciójával. Konkrétan olyan tekintetben is, hogy a Tájház udvartól a Húsboltig tartó szakaszon a rekonstrukció nem képzelhető el a forgalmi rend változtatása nélkül, itt egy-irányúsításra van szükség. A rekonstrukció alapja, hogy a járda melletti sövények eltűnnek. Amikor ez felvetődött, sokan azonnal írásban fejezték ki tiltakozásukat. A járda felújítás akár a körforgalomig elképzelhető lenne. Kérte Czigler urat, hogy a Közút részéről biztosítson keretet az aszfaltozás minőségi javítására. Legszívesebben azt kérné, hogy az egész utcát aszfaltozzák le újra. De előfordulhat, hogy más lesz a koncepció. Amíg az alapkérdésekben nem lesz végleges döntés, addig a járdaprogram sem valósulhat meg.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy felvállalta, hogy ebben a témában valamilyen döntés születik, fontos, hogy előrelépés történjen. Úgy érzi, hogy megint tolódni fog az ügy. A település központja szégyenleges, itt az ideje a felújításnak.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy 2012. őszén felvetette ezeket a problémákat, a testületnek is megküldte az anyagot. A projekt adatlapon is szerepelnek ezek a feladatok. A dolgok összefüggnek egymással, de ki lehet ragadni belőle a járdát. Nem mondja, hogy nem támogatja az ötletet.  Egyik pillanatban 8 millióért szoborállításra, utána telephely értékbecslésére érkezik javaslat. Ilyen ötlet lehet még pld. Szabó Károlyék előtti kis tér szebbé tétele, a FŐBER üdülő előtti járdasziget rendezése, stb.


Folly Péter képviselő egyetért a járdafelújítással, de a problémát az jelenti, hogy a Fő utcai kérdéskört összefüggésében kell megoldani. Ha legalább 30 évig nem lenne lehetőség a rekonstrukcióra, akkor támogatható a járdafelújítás, de így nem lehet dönteni. Jobb lenne, ha az egyik oldalon lenne járdasziget, padok, egyirányú közlekedés, forgalom lassítók. Az lenne a jobb döntés, ha a testület ehhez teremtené meg a lehetőséget, pályázatokat keresne a megvalósításhoz. Ha erre egyáltalán nincs esély, akkor fogadható el a másik javaslat.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy támogatja a javaslatot, de a hegyen lakó emberek közvilágítást kérnek, és nem kapják meg. Sok helyen nincs megfelelő ivóvízellátás. Ezek fontosabb feladatok, mint hogy a Fő utcai járda kőburkolatot kapjon.


Rajzó Ildikó képviselő 14.50 órakor távozott a teremből.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezeknek az embereknek biztos nem az a fő problémájuk, hogy szobor legyen.  De elhatározás kérdése a fejlesztés. Tapolcát hozza fel példaként, ahol szintén nem volt egységes a Fő utca felújításának támogatottsága.  Most viszont mindenki örül a megújult központnak. Nehéz igazságot tenni, de álmokban ringatjuk magunkat. Ha úgy dönt a testület, akkor neki lehet állni a Fő utca rekonstrukciójának, a járda felújításának.


Rajzó Ildikó képviselő 14.53 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 7 fő.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint nincs értelme az összehasonlítgatásoknak. Azt kellene kidolgozni, hogy mit lehet megvalósítani. A Fő utcán a házakat nem lehet elmozdítani, a járda és az út szélessége adott. Ha elhatározzuk, hogy a járda megújul, akkor ki kell számolni, ennek mennyi a költsége. Nincs remény arra, hogy a teljes rekonstrukció a közeljövőben megoldható lesz. A villanyhálózat, csapadékvíz elvezetés is tervezendő feladat. Az esővíz megáll az utcán, ezen változtatni kell. A sövénykivágás elleni kezdeményezést ő is aláírta.  Legalább egy költségvetés készüljön ezekről a feladatokról. Nem támogatja értékbecslés készítését arra a területre, melyet az önkormányzat biztosan nem fog megvásárolni a VN. Kft. telephelyéül.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az értékbecslést jó szándékú megközelítésnek fogta fel.


Folly Péter képviselő hangsúlyozza, hogy a hosszú távú településfejlesztési koncepcióban foglaltakra oda kell figyelni. Tapolca esetében látszik, hogy nem volt megfelelő a koncepciójuk, a központban a térkövezés is ezt tükrözi. A Fő utcának előbb-utóbb meg kell újulnia, ehhez terv és költségbecslés szükséges, talán 20 éves távlatban megvalósul. A közműveket föld alá kell tenni. Minden azon múlik, hogy a képviselők hogyan gondolkodnak erről.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Norvég Alapos pályázatban szerepel az integrált városfejlesztési stratégia elkészítése, amennyiben sikeres lesz, ez fedezetet biztosít a Fő utcai rekonstrukció teljes tervezésére. Általában közbejön mindig olyan váratlan szituáció, mely mindent überel. Kérdezi Forintos Ervin képviselőt, hogy vállalja-e, hogy a járdák vonatkozásában valamiféle költséget meghatároz. Így nem tudható, hogy miről szavaz a testület, 10 vagy akár 50 millióról. A szegélykövekre is gondolni kell.


Forintos Ervin képviselő kéri, hogy a munkában segítsen Orbán Péter alpolgármester és Folly Péter képviselő is, akik jobban kompetensek ebben a témában.


Simonné Visi Erzsébet képviselő a Kulturális Intézményre rátérve megjegyzi, hogy a közalkalmazottak alapilletményénél 3 főt lát beépítve, jelenleg két fő dolgozik. Kéri rögzíteni, hogy a kulturális rendezvények tételeit kéri lebontani. Nem érti, hogy például a március 15-i rendezvény miért kerül 150 eFt-ba. Az összegek nagyon fel vannak tupírozva. Az igazgató elküldte a módosított táblázatot, de nem tett mellé költségvetést.


Fodor József igazgató elmondja, hogy a 3. személy a takarító. Az intézmény telephelyeinek száma nőtt, az alkalmazott a munkát 6 órában tudja elvégezni. Az idei év jubileumi év lesz, az összes rendezvény ezt tükrözi. Március 15.-én is komolyabb rendezvényt tervezett, de ha a testület úgy dönt, a tavalyihoz igazítja. El kell dönteni, hogy a testület akar-e színvonalasabb rendezvényeket, műsorokat a jubileumi év alkalmából.


Forintos Ervin képviselő és Orbán Péter alpolgármester 15.08 órakor távozott a teremből.

A jelenlévő szavazók száma 5 fő.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizottságok sok feladatot adtak az anyag átdolgozásához, itt is elhangzottak kiegészítések és javaslatok. Kérdezi, hogy a bizottsági javaslatokat egyesével megszavaztassa-e. Jelen ülésen érkezett javaslat a fedett buszmegállókra, a Fő utcai járda felújítására, illetve a testvérvárosi előirányzat még a vitatott kérdés.


Rajzó Ildikó képviselő javasolja a bizottsági üléseken illetve az itt elhangzott javaslatok alapján a költségvetés átdolgozását a takarékos gazdálkodás jegyében. Javasolja továbbá fontossági sorrend felállítását, súlyozva a most elvégzendő feladatokat. Ha ez támogatást nyer, akkor nem szükséges egyesével szavazni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a vita során már felülírtak egy javaslatot, a VN. Kft. telephelyével összefüggésben. Kéri az egészet ilyen szemmel végignézni.


Rajzó Ildikó képviselő felveti, hogy a Kisfaludy-házra nem tértek ki, ezt be kell építeni a költségvetésbe.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy szavazásokra kerül sor. A testvérvárosi kapcsolatok előirányzatának emelését a Humán bizottság nem támogatta, a Pénzügyi bizottság pedig igen. Kéri, hogy aki nem javasolja az előterjesztésben szereplő mértékben növelni a testvérvárosi kapcsolatok előirányzatát, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

44/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testvérvárosi kapcsolatos előirányzatát nem növeli az előterjesztésben foglalt mértékben.


Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a VN. Kft. telephelyre vonatkozó rész ebben a formában kerüljön ki, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

45/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VN. Kft. telephelyre vonatkozó rész az előterjesztés szerinti formában kerüljön ki a költségvetési javaslatból.


Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezetőKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért a Kempingnél fedett buszmegálló építésével illetve a MÁV-val tárgyalás kezdeményezésével a buszok vasútállomáshoz való bevezetésére, - így megoldva, hogy a Keszthely felé utazók is fedett, meleg helyen várakozhassanak - kézfelemeléssel jelezze.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, ha esetleg a MÁV nem partner az önkormányzat kérésében, akkor is meg kell oldani a fedett buszvárót az állomással szemben.


Krisztin N. László polgármester kéri a testületet, hogy szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

46/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kempingnél fedett buszmegálló építéséről határoz, illetve a MÁV-val a buszok vasútállomáshoz való bevezetésére irányuló tárgyalás kezdeményezéséről dönt, így megoldva, hogy a Keszthely felé utazók is fedett, meleg helyen várakozhassanak. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a vasútállomással szemben is fedett buszmegállót kell kialakítani.


Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Fő utcai járdával foglalkozni kell, erre vonatkozóan Forintos Ervin képviselőt kérje fel a testület – hozzáértő képviselők bevonásával – hogy tegyen le a következő ülésre egy számszaki javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

47/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Forintos Ervin képviselőt, hogy a Fő utcai járda felújítására vonatkozóan – hozzáértő képviselők bevonásával – a következő ülésre egy számszaki javaslatot állítson össze.

Határidő:    azonnal

Felelős:      Forintos Ervin képviselőKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a bizottságok által támogatott többi javaslatot be tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

48/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése (I. forduló) tárgyú előterjesztést megtárgyalta, a bizottságok által tett javaslatok beépítésével azt elfogadja.

 1. az intézmények vonatkozásában készüljön kiegészítés a 2013. évi eredeti előirányzat és várható teljesítés vonatkozásában.
  1. kerüljön kimutatásra a kultúrára fordítandó összeg.
  2. a kötelező rendezvények előirányzat összege kerüljön felülvizsgálatra az elfogadott programok ismeretében.
  3. a településüzemeltetési költségek kerüljenek átdolgozásra a könyvvizsgáló által előadott javaslatok szerint.
  4. a közterület-felügyelet kerüljön megerősítésre 1 fővel 6 hónap időtartamban a nyári szezonban.
  5. a reprezentációs költségek előirányzatát a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva emelni.
  6. fedett buszmegálló kerüljön tervezésre a 71. sz. főközlekedési út mellett, a badacsonytomaji vasútállomással szembeni oldalra.
   1. a Műszaki Osztállyal kéressen be az iskola klímájára vonatkozó árajánlatokat.
   2. a település közvilágítási beruházásaihoz pályázati forrásokat kell keresni.
  7. a településtervezést érintő programpontok vonatkozásában a főépítészi javaslat a testületi tagok részére kerüljön megküldésre, a főépítész kerüljön meghívásra a hosszú távú fejlesztésekhez kapcsolódó napirendekhez.


Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N: László polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető 1. 17. Napirendi pont

Előterjesztés a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Előterjesztő:      Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Orbán Péter alpolgármester 15.16 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelettervezetét az 1. § és 3. § kivételével és azzal, hogy a IV. övezetre vonatkozó rendelkezés 2014. október 1-jén lépjen hatályba.

Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelettervezetét az 1. § és 3. § kivételével és azzal, hogy a IV. övezetre vonatkozó rendelkezés 2014. október 1-jén lépjen hatályba.


Krisztin N. László polgármester 15.18 órakor távozott a teremből.

A jelenlévő szavazók száma 5

Az ülés vezetését Orbán Péter alpolgármester veszi át.

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.


Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a rendelet tervezet a 4. övezetre mit tartalmaz. Kéri konkretizálni, hogy mire vonatkozik az értékesítési tilalom annak érdekében, hogy a kérelmeket el tudják bírálni.


Krisztin N. László polgármester 15.19 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 6 fő.

Krisztin N. László polgármester visszaveszi az ülés levezetését.

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző megjegyzi, hogy magasabb szintű jogszabály mondja ki, hogy az üzlethez kapcsolódóan hol lehet árulni.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy van-e más javaslat. Megállapítja, hogy nincs. A Humán bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. Kéri, hogy aki a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelettervezetet az 1. § és 3. § kivételével és azzal, hogy a IV. övezetre vonatkozó rendelkezés 2014. október 1-jén lépjen hatályba elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja


Badacsonytomaj Város Önkormányzata

képviselő – testületének

1/2014.(I.24.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a közterület használat rendjéről és annak engedélyezésével kapcsolatos eljárásról


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán ülésen a kereskedelmi ellátottság témája kapcsán elhangzott, hogy az önkormányzat miért segíti a házaló kereskedelmet. 1-2 évvel ezelőtt egy házaló tevékenységet is végző pékség szezonális jelleggel nyitott a településen egy üzletet.  Olyan engedélyt viszont nem kért, mely alapján a fennmaradó időben mozgóárusítást folytathat a településen. Amikor a tevékenységére fény derült, a Jegyző úr visszamenőlegesen kiszabta a rendeletben megállapított díjat. A szerződés október 1-től április 30-ig szólna, ő viszont csak január 31-ig írta alá. A testület véleményét kéri abban, hogy engedélyezze-e február 1-től ennek a pékségnek a mozgóárus tevékenységét.


Forintos Ervin képviselő 15.22 órakor érkezett vissza a Képviselő-testület ülésére.

A jelenlévő szavazók száma 7 fő.


Dr. Magó Ágnes képviselő szerint többeknek nagy segítséget jelent ez a lehetőség. Ha a lakosság részéről van igény rá, akkor javasolja az engedélyt kiadni.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendeletben megtiltható, hogy a település közigazgatási területén belül nem lehet kiadni közterület használati engedélyt, de akkor ez mindenkire vonatkozik. Engedélyezés esetén is egyformán érvényesek a szabályok.


Folly Péter képviselő szerint valószínűleg van igény rá, hiszen vásárolnak az autóról. Véleménye szerint nem célszerű megtiltani a mozgóárusítást.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az árusított termékek jók, nem feltétlenül csak idős emberek veszik meg. Most 170 eFt-ot fizetnek közterület használati díjként a jelzett időszakra. Az üzlettulajdonosok vetették fel, hogy bizonyos költségek nem jelentkeznek az ilyen típusú árusításkor. Mérlegelni lehet azt is, hogy a vásárlók nem mennek el a boltba, ez kiesést jelent az üzlettulajdonosoknak. Majdnem úgy nézett ki, hogy az önkormányzatot hibáztatták a kereskedelmi egységek az engedély kiadásáért.


Simonné Visi Erzsébet képviselő hangsúlyozza, hogy amióta Badacsonyörsön megszűnt a bolt, nagy szükség van erre a mozgóárusítást végző pékségre. Nincs mindenkinek autója. Ma már több nagyáruház is végez kiszállítást. Badacsonytomajon nagyon drága a bolt, házhoz szállítva is olcsóbban kapják meg az árut az emberek.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Polus Coop-pal folytatandó tárgyaláson állást kell foglalnia. Az önkormányzat fejlesztésre akarja rábírni őket, kérve, hogy akár önkormányzati segítséggel is, de hozzanak létre egy színvonalas üzletet.


Rajzó Ildikó képviselő szerint sem volna célszerű betiltani a pékség működését, nyilván van rá igény. A boltok szempontjából a minőség kérdését hozza előtérbe. Badacsonytomajon utoljára gyerekkorában evett jó minőségű kenyeret, aki egyszer a minőséget megkóstolja, amellett fog voksolni. Ezt a kérdést a piac dönti el.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az elhangzottak alapján az engedélyt április 30-ig ki fogja adni a mozgóárusításra.


18. Napirendi pont

DRV ZRt. közművagyonnal kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő:       Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.


Orbán Péter Pénzügyi bizottsága elnöke ismerteti, hogy a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat törzsvagyonát képező állami tulajdonú viziközművekhez kapcsolódó víziközművek Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával kapcsolatban, amíg nem ismeri az üzemeltetésre vonatkozó szerződést, ne nyilatkozzon, illetve ne készíttessen vagyonértékelést.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki kiegészítést tenni. Megállapítja, hogy nem. Elmondja, hogy a mikrotérségi megbeszélésen érdeklődött, hogyan áll ez az ügy. Úgy egyeztek meg, hogy ha valaki információhoz jut, megosztja a többiekkel. Nem biztos, hogy értékbecslést most el kell készíttetni. A jogszabályok és a józan ész alapján az előnyöket és a hátrányokat ki kell mutatni.


Rajzó Ildikó képviselő a témához kapcsolódóan a badacsonyörsi ivóvíz helyzetére kérdez rá.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a témát nem a napirend keretében kellene megtárgyalni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a DRV. részvényekkel kapcsolatosan történt-e valami.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a költségvetésben értékesítésre van tervezve.


Krisztin N. László polgármester ezzel kapcsolatosan megjegyzi, hogy az összes részvény értékesítését nem javasolta. Az 5 milliós részvénycsomagból maradjon meg 500 eFt vagy 1 millió forint értékű részvény, a többi értékesítéséből bizonyos fejlesztések történjenek. Ennek ellenére az 5 milliós csomag beállítása történt meg, melyet a következő olvasatra kér kijavítani.


Rajzó Ildikó képviselő javasolja megvizsgálni a többi önkormányzat hozzáállását, együttesen talán lehetne változtatni. Nagyon kevés az önkormányzat beleszólása az ügybe, de a saját vizünkről van szó, ne szabaduljunk meg az összes részvénytől.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság javaslatát jónak tartja. Kéri, hogy aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

49/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat törzsvagyonát képező állami tulajdonú viziközművekhez kapcsolódó víziközművek Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. állami tulajdonba vételi szándékával kapcsolatban nem nyilatkozik, illetve nem készíttet vagyonértékelést addig, amíg nem ismeri az üzemeltetésre vonatkozó szerződést.


Határidő:    azonnal

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető19. Napirendi pont

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Előterjesztő:      Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán Ügyek Bizottsága elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolót.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy az orvosi rendelőnél a felújítás mikor készül el. A bejárati ajtóra van-e még garancia.


Horváth Márta osztályvezető ismerteti, hogy a doktor úrral megtörtént az egyeztetés a szociális helyiség kialakítására. A régi vizesblokk épülettel összenyitható a helyiség. Újabb árajánlat bekérésére került sor a kibővített részre. A bejárati ajtót az egyik helyi asztalos vállalkozó megcsinálja a közeljövőben, a garancia már régen lejárt.


Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a Ranolder villával kapcsolatosan volt egy határozati javaslat a tulajdonos megkeresésére. Kérdezi, hogy ez megtörtént-e. A 15/2-es útlezárásról és a Badacsonyi WC felújításáról kér tájékoztatást.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a 15/2-es útlezárással kapcsolatosan a bírósági tárgyalás megtörtént, az ügy felfüggesztését a bíróság elutasította. A peres felek úgy váltak el, hogy a felperes egyezségi ajánlatot nyújt be még aznap, de erről nincs tudomásunk. A Götli Edit féle telekkel kapcsolatosan a bíróság első fokon az önkormányzatnak adott helyt, viszont ismét fellebbezést nyújtott be az ellenérdekű fél. A Ranolder házzal kapcsolatosan elmondja, hogy megkerestük a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal utódszervét, ahol elmondták, hogy a tulajdonos az engedélyben foglaltaknak eleget tett, az előírásokat teljesítette, részükről rendben van minden. A testület határozata arról szólt, hogy 3 képviselő megkeresi a tulajdonost.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a Badacsonyi WC felújítására a vállalkozási szerződések megkötésre kerültek, a befejezési határidő április 15. A munkálatok folyamatban vannak.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy a költségvetésben 10 milliós tétel szerepel kisajátítás címén. Kérdezi, hogy ez az útkialakításhoz kapcsolódik-e.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a terület megvásárlására került beállításra az összeg, melyet bírósági letétbe kellett helyezni. Tartalmazza a közút kialakítását, tervezési költséget, a kerítés kialakítását, stb. A Kőbánya kérte, hogy a szezonban ne legyen munkavégzés. A kisajátítást kérő félnek 3 éven belül kell a célt megvalósítani. A WC felújításával kapcsolatosan ismerteti, hogy a kivitelezőnek volt adótartozása az önkormányzat felé, ezért úgy került sor a szerződéskötésre, hogy abban az adótartozás mértékéig engedményezés szerepel.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja a fogorvos ügyében pályázat kiírását, egyben a többi település megkeresését. Kérdezi, hogy a világörökség várományosi ügyben mi a helyzet. A vagyongazdálkodás kapcsán sok határozat született márciusban, melyek határideje folyamatos. Az októberi ülésen kérte a határidők pontosítását, december 31-re módosítását, de ez nem lett határozatba foglalva. Kéri most határozatba foglalni, hogy történjen is valami.  Kérdezi, hogy az ifjúsági klub civil szervezetté alakulása megtörtént-e.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az ifjúsági klub civil szervezetté alakulása folyamatban van, az alakuló ülést megtartották december 19-én. A bejegyzésre január 31-ig kaptak határidőt.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a műszaki osztály sok levelet kiküldött a testület döntését követően az ingatlancserékkel kapcsolatosan. Az egyik kérelmet az MNV. Zrt-től elutasították, több esetben nem érkezett válasz. Az ügyintézés hosszadalmas.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző javasolja, hogy a Hivatal készítsen egy beszámolót a februári ülésre, hogy a vagyonkezeléssel kapcsolatosan korábban meghozott határozatok végrehajtása hogyan áll.


Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

50/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy  a februári soros ülésen számoljon be arról, hogy a Képviselő-testület által a vagyonkezeléssel kapcsolatosan korábban meghozott határozatokkal kapcsolatosan milyen intézkedések történtek, azok végrehajtása hogyan áll.


Határidő:    2014. februári soros ülés

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a világörökséggel kapcsolatosan az a döntés született, hogy felkeressük azokat a városokat, akik már a világörökséghez tartoznak. Kérdezi, hogy erre mikor kerüljön sor.  Kérdezi, hogy a strandi bejárást megszervezze-e.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy több határozathoz lenne szóbeli kiegészítése. A Kisörshegyi ivóvíz hálózattal kapcsolatosan ismerteti, hogy a szivattyú beszerzése, nyilvántartásba vétele megtörtént, a hiba elhárításra került, viszont újak keletkeztek. Többek között elromlott a nyomásfokozó, több helyen folyik a víz. A nagyobb költségek elkerülése érdekében az ivóvíz ellátás szüneteltetésre került, addig míg az összes hiba elhárítása meg nem történik.  A tulajdonostársakat célszerű lenne soron kívül összehívni egy tárgyalásra.  Tavaly a testület és a többi tulajdonos a vezeték értékét 65 millió forintra becsülte meg.  A DRV. úgy nyilatkozott, hogy nem tudják megbecsülni, hogy mennyibe kerül az ivóvízhálózat olyan szintre hozása, mely az önkormányzatnak is megfelel. Nem tudják megállapítani a rendszer értékét. Az MNV Zrt. az Energetikai Hivatalhoz továbbította az ügyet. Elmondja, hogy az örsi stranddal kapcsolatosan a többi károsult önkormányzatot és országgyűlési képviselőket megkerestük. Az önkormányzatok támogatóan állnak a kezdeményezésünkhöz. A témát a márciusi testületi ülésre terjesztjük elő. A B12137 KFt. a részletfizetési kérelemben foglaltaknak eleget tett. A Polgármester úr a megállapodást megkötötte. A Bahart Zrt-vel a szerződések szintén megkötésre kerültek, a testületnek a határozat értelmében a Zrt. felé meg kell adnia az instrukciókat. A BVKI intézményvezetői pályázatra 4 pályázat érkezett, melyeket Veszpréminé Turtsányi Valéria részére véleményezésre továbbküldtünk. Ez a februári ülés napirendjét fogja képezni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy a jelenlegi igazgató megbízása január 31-ig szól.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy mint megbízott igazgató működhet a pályázati eljárás lezárásáig, megbízása meghosszabbítható.


Forintos Ervin képviselő megjegyzi, hogy emlékei szerint a testület úgy határozott, hogy 644 eFt összegben a Bahart tegyen javaslatot a fejlesztési projektre. Ő nem szeretne javaslatokat tenni.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint pontosan ellenkező döntés született. A testület mondja meg, hogy mit kell megcsinálniuk, pld. a kikötőnél lévő betontámfal felújításra szorul.


Folly Péter képviselő javasolja a Bahart terület vonatkozásában egy alapban félretenni az összeget, majd a tervező véleményét is kikérni a felhasználásról.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Bahart vezérigazgatójával 2 hét múlva fog tárgyalni. Évek óta ígérik a park felújítását, most a készülő tervek alapján ők is megújítják a saját területüket. Szeretnénk, ha ezt megfinanszíroznák.


Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy biztosan tisztázni kell, hogy a komp megépítése mennyiben érintheti az önkormányzat elképzelését. Javasolja ezt írásba is foglalni.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmányt elküldte a képviselők részére, melynek része a közlekedési terv is. A terv az épület sarokpontjait vette figyelembe, az alsó bazársor előtt egy gyalogút lenne a komptól. Igaznak érzi azt a korábbi megjegyzést, hogy a komp megvalósulása esetén a molófej meghosszabbítása kicsit alulértékelődne. A tömeg a halas üzletek előtt haladna az aluljáró felé. A parkoló is megújításra kerül, de nem azon a részen, ahol a rendezvénytér lenne. A komp finanszírozásával kapcsolatosan elmondja, hogy mivel a megvalósítása a megyei tervekben szerepel, azt az érzést kelti, hogy az önkormányzatoknak kell pályázni, illetve az önerőt biztosítani. Ez véleménye szerint nem lehetséges, eredetileg arról volt szó, hogy kiemelt állami program lesz. Az önkormányzatok a 150-200 milliós önerőt képtelenek biztosítani. Ezt állítólag önerő alappal fogják orvosolni. Az üggyel kapcsolatosan rossz érzései vannak. Meggyőződése, hogy a két program nem akadályozza egymást. Felveti, hogy Pusztai professzor megkereste telefonon, mivel megkapta az elmaradt közel 1 millió forint  bérleti díj befizetésére a számlát.  A Jegyző úrral átnézték az idevonatkozó határozatokat. A Pénzügyi bizottság ülésén olyan ígéret hangzott el, hogy másfajta konstrukcióban tovább folytathatja a működést, ezt a nem igazán teljesült bérleti időszakot pedig nem kell kifizetnie. A professzor úr többször leírta, hogy nem tudja kifizetni a bérleti díjat, ha bírósági ügyre kerülne sor, kénytelen lesz előhozni, hogy az önkormányzat sem teljesítette a vállalását, mert a konditerem helyiségét nem biztosítottuk számukra.  Javasolja, hogy a bérleti díjtól a testület tekintsen el egy újabb pereskedés elkerülése érdekében, illetve az együttműködést újítsuk meg. A 2008. márciusában kötött együttműködési megállapodás – mely határozatlan idejű – lényege, hogy bizonyos összegig az objektumot felújították, majd a befektetett összeget 2013. márciusáig lelakták. Ezt követően havi szinten több mint 100 eFt-os bérleti díj fizetése lenne jogszerű. Kéri a testület nyilatkozatát.


Simonné Visi Erzsébet képviselő szerint veszélyes játék lenne a kérelem teljesítése, így bárki kérhetné, hogy bármilyen tartozása legyen törölve. Maximum egy részét tudja elképzelni, hogy lássa a kérelmező a testület együttműködési hajlandóságát.


Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy részletfizetést tudna elképzelni.


Krisztin N. László polgármester ismerteti a Professzor úr októberben írt levelét, miszerint nem tudja kifizetni a bérleti díjat.


Dr. Magó Ágnes képviselő javasolja az idevonatkozó határozatok áttekintését, nem fer, hogy ennyi idő után az emlékezetükre kell hagyatkozni.  Nem volt világos a költségvetés tárgyalásakor sem számára a Keresztúry házzal kapcsolatos költségek és bevételek kérdése.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző  elmondja, hogy a befektetett költségek lelakását követően márciustól kellett volna fizetni a bérleti díjat. Részleteiben ismerteti az ügy kronológiáját.  A legutolsó döntés arról szólt, hogy a Keresztúry házat átadja a BVKI részére vagyonkezelésre, mellette fizeti a rezsiköltséget.  A szerződés a tartozás miatt felmondásra került. Kompromisszumos megoldás lehetne, hogy a tartozás összeghatárán belül az CFU Egyesület az önkormányzat rendezvényein részt vesz, előadásokat tart. Ha nem fizetik ki a tartozást, akkor dolgozzák le, ehhez tegyenek le egy programtervezetet.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy az is problémát okoz, hogy a tartozás abban az időszakban keletkezett, amikor folyamatos levelezés volt az együttműködési lehetőségek keresése érdekében. Egy határozatot leszámítva senki nem sérelmezte a tartozást, közben eltelt 6 hónap, és a testület most mondja ki, hogy fizessen közel 1 millió forint bérleti díjat. A tartozás az ingatlan valós használata nélkül keletkezett.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a berendezés valóban a Nyugat-Magyarországi Egyetemhez tartozik-e.


Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy igen, csak az épület van az önkormányzat tulajdonában.


Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy nem lát tisztán a kérdésben. Azáltal, hogy megvalósul a kulturális intézménnyel a konstrukció, a továbbiakban a Keresztúry házban bizonyos rezsiköltségek keletkeznek. Kérdezi, hogy miért nem tudták használni azt a termet, melyet most vitatnak.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a termet az önkormányzat a kondi klubnak adta át használatra, és más helyet nem találtunk erre a célra. A Professzor úr sem jelezte, hogy erre a helyiségre rendszeresen szüksége lenne.


Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy a Professzor úr kapjon meghívást a következő ülésre, és akkor történjen a döntéshozatal.


Krisztin N. László polgármester kéri az összes idevonatkozó anyag kigyűjtését, készüljön előterjesztés, illetve kapjon meghívást a Professzor úr az ülésre.  A strand bejárásra február 7-én 8.00 órát javasolja, a világörökséggel kapcsolatosan pedig február 17-ét javasolja megjelölni, amikor reggel 8 órakor indulnának Hollókő térségébe.


Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy ő február 19-én érne rá.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ebben a kérdésben még egyeztetnie kell, előreláthatóan február 17-én vagy 19-én lesz ez a program.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Petőfi utcai ingatlan adás-vételi szerződése létrejött-e. Kérdezi, hogy a VN. Kft. felkészült-e a hóeltakarításra.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy információi szerint a földmérés megtörtént, a papírok az ügyvéd úrnak meg lettek küldve.


Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy ügyeletet tartanak. Jelenleg a multikár rossz, a traktorjuk működőképes. A szerződéskötések megtörténtek. A Bányász stranddal kapcsolatosan elmondja, hogy a jelenlegi bérlő szerződése májusban lejár. A testület határozata értelmében át kell venniük egy üres, büfé és működési engedély nélküli strandot. Nincsenek szolgáltatások, lépcső, pénztárgép, személyzet. A strandot csak ráfizetéssel tudják üzemeltetni, úgy tájékozódott, hogy egy szezonban 3 ezer fő látogatja mindössze. A bevétel nem fedezi az üzemeltetési költségeket, javasolja még egy évre meghosszabbítani a jelenlegi bérlő szerződését.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a közmű tervezés megtörtént-e.


Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a tervezés megrendelése történt meg.


Rajzó Ildikó képviselő ez esetben javasolja a további bérbeadást a szezon végéig. A közműépítést a téli időszak előtt meg kell kezdeni, hogy a következő szezonra elkészülhessen.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy pontosan tudtuk, hogy a Bányász strand üzemeltetése veszteséges, ezért történt hosszú évekig a bérbeadása pályáztatás útján. A jelenlegi bérleti szerződés 2 évre szólt, ez a tavasszal lejár. Kéri, hogy aki egyetért azzal, - és a bérlő is akarja – 2014. szeptember 15-ig kerüljön meghosszabbításra a szerződés az előző bérleti díj inflációval megemelt összegével, kézfelemeléssel jelezze.


Pásztor László ügyvezető javasolja a szerződést a munkálatok megkezdéséig, de legkésőbb szeptember végéig megkötni.  Ha jó az idő, ne kelljen bezárnia a bérlőnek. A többi szerződésüket is így kötötték meg.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt a javaslatot is el tudja fogadni. Kéri, hogy aki támogatja a szerződés meghosszabbítását a közmű építési munkálatok megkezdéséig, de legkésőbb szeptember 30-ig, szavazzon.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

51/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bányász strandra vonatkozó bérleti szerződést – a bérlővel történt egyeztetést követően –, az előző bérleti díj inflációval megemelt összegével, a közmű építési munkálatok megkezdéséig, de legkésőbb 2014. szeptember 30-ig meghosszabbítja.


Határidő:    szerződésmódosításra 30 nap

2014. szeptember 30.

Felelős:      Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezetőKrisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

52/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


20. Napirendi pont

Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester


/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. számú melléklete/


Hozzászólások


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Humán bizottság együttes ülése, kéri az elnököket, ismertessék a határozati javaslatot.


Rajzó Ildikó Humán bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.


Orbán Péter Pénzügyi bizottság elnöke ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.


Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

53/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester21. Napirendi pont

Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről

Előterjesztő:        Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. számú melléklete/


Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy tárgyalt a Polus Coop és a Tapolca Coop üzletek vezetőjével. A bizottsági üléseken felmerült, hogy a badacsonyörsi üzlet eladó-e. Azt a tájékoztatást kapta, hogy bérleti jogviszonyban van az objektum, a kisbolt és a mellette lévő raktár is.  A bérlőnek elővásárlási joga van. Az objektum értékét 17,5 millió forintban jelölték meg.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy milyen módon segíti a település fejlődését a beszámoló azon része, hogy a polgármester beteg volt.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezt úgy kell megközelíteni, hogy a betegsége alatti időszak kiesett. Kérdezi, hogy van-e további kérdés.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy miről tárgyalt Gáborjáni-Szabó Gáborral megjegyzi, hogy sajnálja, hogy Gáborjáni Szabó Gáborral folytatott tárgyalásra nem hívta meg őt is a Polgármester úr.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Gáborjáni úr kereste meg őt. Elmondta, hogy folytatott tárgyalásokat a volt kemping vonatkozásában, és kíváncsi volt arra, hogy Badacsonytomaj hol tart ez ügyben. Egy pontban eltérő információval rendelkezik, miszerint van egy területdarab, melyet tudomása szerint a tulajdonos ingyen az önkormányzat rendelkezésére bocsát. Ő úgy tudja, hogy térítéssel. Eltértek abban is az álláspontok, hogy tulajdonról vagy használati jogról van-e szó. Ismerteti, hogy a korábbi megbeszélés értelmében ő a tulajdonjogot erőltette a strand kialakítására alkalmas terület esetében. Ők 99 éves használati jogban gondolkodnak. Abban egyeztek meg, hogy egyeztetni fognak Tomcsányiékkal, majd készül egy szerződéstervezet, melyet eljuttatnak az önkormányzathoz.


Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a Pálos emlékülésen mi hangzott el, mely esetleg a településen lévő Pálos kolostorromot is érintheti.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Salföldről volt szó, de ígéret hangzott el arra, hogy Badacsonytomaj területén lévő kolostorrom megújításához is adnak hozzájárulást. Ez egy emlékülés volt, - részletesen nem kerültek elő a településeket érintő kérdések, - azzal a tomaji kötődéssel, hogy a település korábbi polgármestere szervezte.


Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy Dr. Lauer Jánossal miről tárgyalt.


Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kárelhárítási tervet hozta el, az anyag megtekinthető. A teljesítési igazolást kiadta.


Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy Ságvári Lászlóval mi történt.


Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy ő a Volán vezetője. Elsősorban karácsonyi kapcsolatápolás volt a téma, illetve beszéltek a Káptalantóti járat fenntarthatóságáról is.


Simonné Visi Erzsébet képviselő ismét elmondja, hogy a Zala és Balaton Volánnal kellene tárgyalni azért, hogy az átmenő forgalom a vasútállomáshoz bekanyarodjon. Így megoldható lenne az, hogy a Keszthely felé utazók fűtött váróteremben várakozzanak, mint pld. Révfülöpön is hasonló konstrukcióban.


Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a magyar Volán rendszer átszervezés alatt van, melynek vannak előnyei és hátrányai. A Volán vezetője továbbra is érdekelt a kapcsolatépítésben, a megkeresésünket támogatja.  A Polus Coop vezetője megígérte, hogy februárban eljönnek tárgyalni, addigra a volt önkormányzati épület műszaki dokumentációját szakemberekkel át kell tekinteni olyan szempontból, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség ahhoz, hogy az épület ABC-ként funkcionálhasson. Eddig úgy nyilatkoztak, hogy szeretnék, ha az üzlet a Fő út mellett lenne, kérték, hogy ha ilyen területe van az önkormányzatnak, akkor jelezze feléjük. 2015. tavaszán nagyobb volumenű pénzeszközeik szabadulnak fel, szeretnének Badacsonyban befektetni, mivel központi meghatározó helyként tartják számon. A megbeszélést pozitívnak ítéli.  Kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs.

Kéri, hogy aki a két ülés között történt fontos eseményekről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.


Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:


54/2014.(I.23.) Képviselő-testületi határozat

-       Tájékoztató a két ülés között történt fontos eseményekről


Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt fontos eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester


Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további hozzászólás nincs. Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját. Az ülést 16.40 órakor bezárja.


K.m.f.Krisztin N. László                        Orbán Péter                     dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                         alpolgármester                                      jegyző

Simonné Visi Erzsébet

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő

Forintos Ervin

képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő