Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 04. 29. rendkívüli testületi jk.
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2013. 04. 29. rendkívüli testületi jk.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szám: 16/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én 10.00 órai kezdettel  a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Orbán Péter                           alpolgármester

dr. Magó Ágnes                      képviselő

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet          Képviselő-testület

(7 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás        jegyző

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                     költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          műszaki osztályvezető

Pásztor László                        ügyvezető

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

(6 fő)

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

  1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Jegyző urat, Aljegyző asszonyt és a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel jelen van. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Dr. Magó Ágnes képviselőtársait megválasztani. Aki egyetért a személyi javaslatokkal, kéri kézfeltartással jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

405/2013.(IV.29.) határozat

-          Jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja, Folly Péter és Dr. Magó Ágnes képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 5 napirendi pontot a mai munka alapjául elfogadja, szavazzon.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

406/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

- Napirendek elfogadásáról -

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének – meghívó szerinti – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Napirendi pontok:

  1. 1. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról – Törvényességi felhívás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 2. Ad hoc Bizottság létrehozása a 125/2013.(II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 3. Pályázat benyújtásáról a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 4. Rizling sori nyilvános illemhely és a Csiki ABC előtti parkoló felújításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

  1. 5. Kolumé Bt. kérelme – ICE’N’GO pavilon elhelyezése ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

 

 

 

  1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

  1. 1. Napirendi pont

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról – Törvényességi felhívás

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság is. Kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottság határozati javaslatát.

 

Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        A Pénzügyi bizottság elnökének Simonné Visi Erzsébet képviselőt javasolja megválasztani. Helyette Orbán Péter alpolgármester kerüljön át a Humán Bizottságba.

-        Kormányhivatal törvényességi észrevételének alpolgármester választással kapcsolatos részét a bizottság nem fogadja el. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy terjessze a Törvényszék elé.

-        6. §. Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságra vonatkozó részének m./ pontja az alábbiak szerint kerüljön megfogalmazásra: „a polgármester illetményének meghatározására javaslat előterjesztése.”

-        6. §. Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottságra vonatkozó részének c./ pontja az alábbiak szerint módosuljon: „100.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű támogatás és/vagy pénzeszköz átadási kérelem elbírálása, kivéve a sportcélú támogatási keretet.”

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglalt tartalommal a rendelet módosítását.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az anyag az előző ülésre kiküldésre került, nem kívánja kiegészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság átcsoportosítást javasol a két bizottság között, hiszen Simonné Visi Erzsébetet javasolja a Pénzügyi bizottság elnökének megválasztani, aki nem is tagja a bizottságnak. Úgy értelmezi, hogy a Humán bizottság a bizottsági struktúra megváltoztatására tesz javaslatot. Ismerteti, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy ahhoz, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint a pénzügyi bizottságnak új elnöke legyen, a réginek le kell mondania. A Jegyző úr álláspontja szerint nem kizárt az alpolgármesteri és a pénzügyi bizottsági elnöki tisztség együttes betöltése.

 

Orbán Péter alpolgármester a Képviselői fórum megtartásának szabályaira kérdez rá. Véleménye szerint a jegyzőnek részt kell vennie a fórumon, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Kérdezi, hogy a képviselő jogosult-e fórumot tartani e feltételek teljesítése nélkül, csupán a hanganyag rögzítésével. Kérdezi a Jegyző urat, hogy részt vett-e a közelmúltban tartott képviselői fórumon.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy nem vett részt. Megjegyzi, hogy a képviselő fogadóórát tarthat, melyhez nem szükséges jegyzőkönyvvezető.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a rendezvény képviselői fórumként volt meghirdetve. Szeretné látni a jegyzőkönyvet. Kérdezi, hogy kik voltak a jegyzőkönyv hitelesítői. Az SZMSZ-szel ellentétes, ha a jegyző nem vett részt rajta.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez nem tartozik szorosan a napirendhez, csupán annyiban, hogy folyamatosan a törvényességre történnek hivatkozások, ez egy példa annak be nem tartására. Sérelmezi, hogy Ő sem kapott meghívást a meghirdetett fórumra. Nyilvános, közvetített üléseken is komoly viták vannak, biztosan vállalta volna, hogy részt vesz a fórumon. Nem volt jó üzenete ennek a lépésnek azok után, hogy az alpolgármester megválasztását követően a testület úgy nyilatkozott, hogy együtt kell előre haladni. Ehhez képest Simonné Visi Erzsébet képviselő már a választás törvényességét is vitatja.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a fórum anyagát bármikor meg tudja küldeni. Valóban hiba volt, hogy nem szóltak külön ezzel kapcsolatban. Elmondja, hogy a jövőben is tervez hasonló fórumokat. Amennyiben szükséges a jegyzőkönyv felvétele, akkor kérnek jegyzőkönyvvezetőt, illetve szeretettel meghívja a Polgármester urat. Megjegyzi, hogy nem volt semmiféle olyan célzata a fórum megtartásának, mely a Polgármester illetve egyes képviselők ellen irányult volna. Az alpolgármester választással kapcsolatosan tett nyilatkozatát bármikor, kamerák előtt is felvállalja.

 

Orbán Péter alpolgármester elmondja, hogy a törvényességet mindenkinek be kell tartani. Az újságban megjelent, hogy a 4 képviselő egy fórumot tart a művelődési házban.

 

Forintos Ervin képviselő szerint ez etikátlan lépés volt, lehetőséget kellett volna adni a polgármesternek illetve minden képviselőnek, hogy reagáljon az elmondottakra.

 

Rajzó Ildikó képviselő javasolja, hogy fórum helyett képviselői fogadóóraként legyenek meghirdetve a rendezvények, az újságban is korrigálni kell. Ne legyen tovább terhelve a hivatal apparátusa, így nem szükséges a jegyző úr jelenléte és a jegyzőkönyvvezetés sem.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő megjegyzi, hogy az alpolgármester választáskor arról beszélt, hogy a személyes ellentéteket tette félre. Elfogadja a személyét, de a törvényességi felhívással nem ért egyet. Akkor lesz nyugodt, ha a Törvényszék is kimondja, hogy valóban törvényes volt a választás. Ismerteti, hogy az SZMSZ tartalmazza, hogy a képviselőknek kötelességük a kapcsolattartás a választópolgárokkal. Ezért bárki tarthat ilyen összejövetelt, a Fórum szó valóban nem megfelelő, erre nem figyeltek oda.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy természetesen értesült az elhangzottakról, miszerint a dolgok nehézkesen mennek. A vita a polgármesterre és a jegyzőre volt kihegyezve. Ezt azért tartja furcsának, mert a 4 képviselő folyamatosan átviszi az akaratát. Kéri az aljegyző asszonyt, hogy a következő két hétben az eddig meghozott testületi határozatokról készítsen kimutatást, megjelölve, hogy végre lett-e hajtva. Ebből ki fog derülni, hogy milyen nehézségekről beszélhetünk. Az a fő probléma, hogy nincs meg a harmónia a testületben, mely nem feltétlenül a Hivatal vezetésének a problémája, ez áttételesen jelentkezik. A megbeszélés ezen részét lezárja.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ismerteti a Mötv. 58. §-át, mely a bizottsági összetétel megváltoztatásának menetét szabályozza.  Felhívja a figyelmet arra, hogy a Képviselő-testület a bizottságok személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére változtathatja meg.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi a Humán bizottság elnökét, hogy a saját hatáskörben kezelendő pénzösszeg csökkentését mi indokolja. Jó néhány napirenddel kevesebb kerül a testület elé, ha a bizottságok saját hatáskörben tárgyalják meg a kérelmeket. Megjegyzi, hogy korábban magasabb volt ez az összeg.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy a sportkérelmek esetében egy keretösszeg van megállapítva. A Pénzügyi bizottság saját hatáskörben történő döntéseinél a c./ pont  vonatkozásában nem látta a rendelkezésre álló összeg fedezetét.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy a költségvetésben ifjúsági és sportalap címen található egy keretösszeg. Olyan döntés született korábban, hogy a Humán bizottság rendelkezik egy számszakilag meghatározott összeg felett. A Pénzügyi bizottság hatáskörét a költségvetési rendelet szabályozza, lehetőség szerint a tartalékok terhére kötelezettséget vállalhat. Két különböző dologról van szó.

 

Rajzó Ildikó képviselő elmondja, hogy nem látja tisztán, hogy a tartalék terhére milyen célokra adható pénz. Egy bizonyos elkerülési gondot lát az ügyben, nem látja indokoltnak a Pénzügyi bizottság által kiadott támogatásokat. Erre a Humán bizottság és a Polgármester esetében van lehetőség.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy bizonyos ügyekben a polgármester is hozhat döntéseket 1 millió forint összeghatárig, utólagos elszámolás mellett. A logikus az lenne, hogy ennél nagyobb összegről dönthessen a bizottság.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint a tartalék gyorsan elfogy, 3-4 kérelemnek helyt adva milliós nagyságrendről beszélhetünk. Fejlődést nem igazán jelent a jövőre nézve a pénzek kifizetése, ezért el kell gondolkodni az effajta támogatáson. Az önkormányzat ismét hamarosan a csőd szélére kerülhet.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy a keretösszeg csökkentése az SZMSZ-hez tartozik-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottság fedezet nélkül nem hozhat döntést, tehát csak a költségvetési rendeletben egy adott feladathoz rendelkezésre álló keretösszeg erejéig nyújthat támogatást.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a Pénzügyi bizottság eddig összesen 100 eFt támogatást osztott ki.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az SZMSZ nem egy pillanatnyi helyzetre szól, át kell gondolni a jövőbeni következményeit is. Szigorúan költségvetési kérdésről van szó, nem személyre szóló meghatározásokról, vagy politikai ügyről beszélünk. A szigorú költségvetési helyzettel összhangba kell hozni a kifizetéseket.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ez a hatásköre akkor is meg volt a bizottságnak, amikor a csőd szélén volt az önkormányzat.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a testület megszavazta a Céh Egyesület részére az 5 millió forint támogatást. Kérdezi, hogy a közterületek bérbeadásából hiányzó 800 eFt-ot honnan tesszük mellé.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő szerint az egy másik témakör volt, most egy működési szabályzatról kell dönteni, a település érdekeit képviselve.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a Jegyző úr megerősítése szerint is, ha a polgármester választást követően a Polgármester úr kerül ismét megválasztásra, akkor nem változik az illetménye. Ha más kerül erre a posztra, akkor van lehetőség az illetmény változtatására, tehát javasolja a „meghatározás” kifejezést alkalmazni.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a testület is meg fog újulni. Ezért nem javasolja most ezt a kérdést szabályozni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint két lehetőség van. A testület nem foglalkozik a polgármester illetményének kérdésével, hiszen nem napirendi kérdés, vagy közép illetve hosszútávon foglalkozik vele.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző a pontosabb megfogalmazás érdekében elfogadhatónak tartja a javaslatot.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Humán bizottság javasolta, hogy az alpolgármester választás tekintetében a képviselő-testület forduljon a Törvényszékhez a Kormányhivatal álláspontjának felülvizsgálata miatt.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi a Jegyző urat, hogy a Képviselő-testületnek vagy a Kormányhivatalnak kell-e a Törvényszékhez fordulnia.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy volt már erre példa Badacsonytomajon. A testületnek nem kötelessége elfogadnia a törvényességi felhívást. Ha nem ért egyet vele, akkor a Mötv. 132. §. értelmében a bírósághoz fordulhat.

 

Forintos Ervin képviselő név szerinti szavazást kezdeményez ebben a témakörben.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy Badacsonytomaj testületéről beszél az egész megye, ez nem normális dolog. Kérdezi, hogy miért nem fogadták el a képviselők azt a javaslatát, hogy ne legyen alpolgármester. Felmerül az a kérdés is, hogy érdemes-e ezt a ciklust így tovább csinálni. A Badacsony újságban meg fogja írni a véleményét Simonné Visi Erzsébet képviselő cikkéről.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy az alpolgármester választás teljesen törvényszerű volt. A név szerinti szavazást a Polgármester vagy két képviselő indítványozhatja.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy második képviselőként indítványozza a név szerinti szavazást.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy ki támogatja a Humán bizottság javaslatát, hogy a Pénzügyi bizottság saját hatáskörében megítélhető összeg 300 eFt-ról 100 eFt-ra csökkenjen.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő megjegyzi, hogy azt a módosító indítványt tette, hogy vagy csökkenjen az összeg, vagy meg kell határozni a forrását.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a költségvetési előirányzatban meg van határozva a forrás, 500 eFt összegben, melyből 100 eFt lett elköltve eddig. Kéri, hogy aki az SZMSZ 2. melléklet  Pénzügyi bizottság átruházott hatáskörében ellátott feladatai c./ pontjának „300.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű támogatás és/vagy pénzeszköz átadási kérelem elbírálása, kivéve a sportcélú támogatási keretet” 100.000 Ft-ra történő csökkentését támogatja, szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

407/2013.(IV.29.) határozat

- SZMSZ Módosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében ellátott feladatai közül a c) pont szerinti  „300.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű támogatás és/vagy pénzeszköz átadási kérelem elbírálása, kivéve a sportcélú támogatási keretet” szövegrészben az összeg 100.000 Ft-ra történő csökkentését elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki támogatja, hogy az SZMSZ 2. mellékletét, a  Pénzügyi bizottság átruházott hatáskörében ellátott feladatai m./ pontjának megfogalmazása a következőképpen módosuljon: „a polgármester illetményének meghatározására javaslat előterjesztése.” kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi:

 

408/2013.(IV.29.) határozat

- SZMSZ Módosítása -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében ellátott feladatai közül – kiegészítve m) ponttal – az m) pontot „a polgármester illetményének meghatározására javaslat előterjesztése.” szövegezéssel elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester 10.40 órakor felfüggeszti

a napirend tárgyalását, a név szerinti szavazás előkészítése érdekében.

 

 

Krisztin N. László polgármester javasolja a Kolumé Bt. kérelmének megtárgyalását, mivel a kérelmező az ülésen jelen van. Kéri, hogy aki támogatja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

409/2013.(IV.29.) határozat

-        Napirendek módosításáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének napirendjét módosítja és a meghívó szerinti 5. napirendet Kolumé Bt. kérelme – ICE’N’GO pavilon elhelyezése ügyében – a kérelmező kérésének helyt adva – második napirendként tárgyalja.

 

A Képviselő-testület utasítja Krisztin N. László polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

2./ Napirendi pont

Kolumé Bt. kérelme – ICE’N GO pavilon elhelyezése ügyében

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság határozati javaslatát.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az ICE’N’GO pavilon az Alsó bazársoron a Gomba üzlethelyiség és a Bíró-féle üzlet közé kerüljön elhelyezésre.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi Kocsis Endre Zsolt ügyvezetőt, hogy kíván-e hozzászólni.

 

Kocsis Endre Zsolt ügyvezető elmondja, hogy hosszú évek óta működnek ezen a helyen, termékükre van igény. A bérleti díjat befizették, tartozásuk soha nem volt.  Nem tudja, hogy mi a Képviselő-testület kifogása a tevékenységükkel kapcsolatban.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy volt egy települési bejárás, melyen megfogalmazódott az az álláspont, hogy az önkormányzat a Dísztéren illetve a 71-es út alatti központi területen semmiféle tevékenységhez nem ad ki közterületet. Voltak olyan vélemények is, hogy ez jelentős pénzügyi kiesést eredményez, de többséget az a vélemény kapott, hogy látványvédelmi szempontok miatt ne adjunk bérbe közterületet. Alternatív javaslatok is elhangzottak. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a Bíró-féle üzlet és a Gomba üzlethelyiség összekötésének vonalában kaphatna helyet az ICE’N GO pavilon, azonban ez sem kapott többséget. A kérelmet azért terjesztette be, hogy a kérelmező álláspontját ismerje meg a testület.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy függetlenül a vállalkozók személyétől, a fő koncepció az volt, hogy a fő sétány bármiféle vállalkozói tevékenységtől mentesüljön a településkép javítása érdekében. Felmerült, hogy egyeztetést követően az alsó bazársor elé kerüljön áthelyezésre a pavilon, bár személy szerint hátrább képzelte el a Polgármester úr által mondottnál.  Azonban ez megegyezés kérdése lehet. Badacsonyban egy változást szeretne elindítani a testület, hiszen a pavilonok miatt már két irányban nem lehetett közlekedni. Nem szeretné ellehetetleníteni a vállalkozást, az elmondottak állnak az ügy hátterében.

 

Kocsis Endre Zsolt ügyvezető elmondja, hogy a vállalkozása kezdetén az önkormányzattal egyeztetve kiépítette az áramot a pavilonhoz. Véleménye szerint pavilonja nem rontja a látképet, nem lóg ki a körülötte látható képből, a fóliasátras árusítóhelyek közül. Vállalkozásuk legális, a gyerekek részére egészségesebb terméket kínálnak az átlagnál. Jelentős bérleti díjat fizetnek az önkormányzat részére. Sokkal hátrább nem tudja elképzelni a vállalkozását, forgalomra van szüksége az optimális működtetéshez, mivel kisebb árréssel dolgoznak.

 

Rajzó Ildikó képviselő megjegyzi, hogy emlékezete szerint a legutóbbi határozat arról szól, hogy a Dísztér és az alatta lévő területek mentesek legyenek mindenféle épített pavilontól, megállító táblától.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a kialakult álláspont szerint a kínai termékeknek, egyéb árusoknak el kell tűnniük a fő sétány területéről. Így ezt a sávot csak a BAHART és a MÁV által kiadott területen folyó árusítás zavarhatja. Kéri a kérelmező együttműködését a pavilon mintegy 15 méterrel beljebb való elhelyezésére.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő is hangsúlyozza, hogy a testületnek ez a határozata személytől mentes, egyértelmű célja az ott zajló kereskedelmi tevékenység megszűntetése.  Vállalkozói szempontból úgy gondolja, hogy célszerű lett volna a tulajdonos véleményét is kikérni, hogy biztosítani kívánja-e az elkövetkező 5-6 évben a területet. A testületnek évek óta célja a kialakult helyzet megváltoztatása, a látványvédelem. Ezért az üzlet áthelyezését kéri, hiszen ellenkező esetben a többiekkel szemben a testület nem tudja megvédeni az álláspontját, ez komoly támadásra adhat okot.

 

Kocsis Endre Zsolt elmondja, hogy 744 eFt-ot fizet 4 m2 aszfaltért, kevésbé rendezett körülmények között 5 méterre tőle is árulnak fagylaltot. Ez a költségtétel 38 szorosa a Zalaegerszeg központjában lévő üzlete bérleti díjának. Ha a hátrább, nem a központi részen végezheti csak a tevékenységét, akkor a bérleti díj csökkentését kéri.

 

Folly Péter képviselő kéri a Polgármester urat, hogy a BAHART-tal és a MÁV-val folytatott tárgyalásokról adjon tájékoztatást.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a BAHART úgy tűnik, hogy komolyan vette az új szemléletű közterület foglalási rendeletet. Minden hozzájuk érkező kérelmet megküldenek a Jegyző úrnak, a véleményét kikérve adják meg hozzájárulásukat. Megjegyzi, hogy az óriáskerék ebben a szezonban is a tavalyi helyén lesz, a megkötött megállapodás érvényben van.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a BAHART-tól bekérte a Greznár úrral kötött szerződést, illetve tárgyalt a vezérigazgató úrral is. Ebben az évben az óriáskerékre vonatkozó szerződés él. 3-4 darab, az idei szezonban még érvényes közterület bérleti szerződésük van. A MÁV felé is megküldte a rendeletet.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a múlt héten volt egy MÁV bejárás. A MÁV területek, az állomások gondozatlanok, ezt is szóvá tette. Az illemhely még nem működik Badacsonyban, állítólag most van szerződéskötés alatt. Azt is jelezte feléjük, hogy az átjárás jelentősen beszűkül a területükön lévő két üzlet miatt, ez nem tolerálható. A részletek átbeszélésére holnap kerül sor Szombathelyen. A közterületek bérbeadásáról folyó vitában elmondta, hogy a Tátikánál folyó kipakolás illetve a Bíró féle objektum, illetve a BAHART által kiadott közterületek miatt nem érhető el az elvárt áttörés. Az önkormányzat jelentős anyagi forrásoktól esik el. A kérelemben szereplő objektum virággruppok között helyezkedik el, nem akadályozza a közlekedést, jelentős bevételt eredményez. A területen lévő termékek köre katasztrofális. Az elvekkel nagyvonalakban egyetért, de kiragadva egy-egy üzletet, nem hozza meg a várt eredményt az intézkedés.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a rendelet a közforgalom részére megnyitott magánterületekre is vonatkozik. A Tátika esetében viszont gondot jelent, hogy üzletnek minősül, de nincs fala. Tehát nem közterületről beszélünk.

 

Krisztin N. László polgármester a kérelemben szereplő pontokat javasolja elkülöníteni a szavazás során. A vitában nem derült ki, hogy hosszabb távú együttműködés esetén mi a testület szándéka.

 

Forintos Ervin képviselő a bérleti szerződést a ciklus végéig javasolja megkötni.

 

Krisztin N. László polgármester  kéri, hogy aki a Pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, - Kocsis Endre Zsolt kérelmét támogatja oly módon, hogy az idei szezonban engedélyezi a pavilon eredeti helyszínen maradását – kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

 

410/2013.(IV.29.)  határozat

- Kolumé Bt kérelme –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kolumé Bt. kérelmét megtárgyalta, az ICE’N’GO pavilon eredeti helyszínen történő maradását a 2013. évi szezonban nem engedélyezi.

Felkéri Krisztin N: László polgármester, hogy a döntésről az érintetett tájékoztassa.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Horváth Márta osztályvezető

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a kérelem az eredeti helyszínre vonatkozott. Arról érdemes lenne még beszélni, hogy egy másik helyszínen, megváltoztatott feltételek mellett kaphat-e helyet a pavilon.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy a testület korábbi döntése szerint az alsó bazársoron nem adható ki terület.

 

Kocsis Endre Zsolt ügyvezető megjegyzi, hogy a Gomba üzlethelyiség és a Bíró féle üzlet között számára elfogadható lenne a terület, azon a m2 áron, melyet a többi kereskedő fizet.

 

Horváth Márta műszaki osztályvezető elmondja, hogy a két helyszín teljesen más árkategóriába tartozik, a fizetendő bérleti díj összege nagyban eltér.

 

Forintos Ervin képviselő kérdezi, hogy mennyibe került az infrastruktúra kiépítése.

 

Kocsis Endre Zsolt ügyvezető elmondja, hogy 5-6 évvel ezelőtt 100-200 eFt között nagyságrend volt.  A pavilon áthelyezése nem kerülne ennyibe. Elmondja, hogy május 1.-re és a hét végére szeretne kinyitni, ehhez kéri a testület hozzájárulását.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő fontosnak tartja olyan megoldás kialakítását, hogy ha az alsó bazársor körül valamiféle építkezés lesz, akkor ne jelentsen akadályt az üzlet ottléte.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy azáltal, hogy a Képviselő-testület nem egyedi elbírálást alkalmaz, a közterület foglalási rendelet éves együttműködésre ad lehetőséget, tehát ez a kérdés önmagát oldja meg. Az idei turisztikai szezonról beszélünk. Szimpátiaszavazást kér arra vonatkozóan, hogy a megbeszélt helyszínen a közterület használati engedélyt kiadhassa illetve arra, hogy Kocsis Endre Zsolt május 1-re és az ezt követő hétvégére kinyithasson.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy Kocsis Endre Zsolt vállalkozó részére a Polgármester a közterület használati engedélyt - a Gomba üzlethelyiség és a Bíró féle üzlet között - kiadja.  Hozzájárul ahhoz, hogy május 1-jén és az azt követő hétvégén kereskedelmi tevékenységet folytasson.

Krisztin N. László polgármester 11.12 órakor a felfüggesztett napirendet folytatja.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy név szerinti szavazás következik arról, hogy a Kormányhivatal törvényességi észrevételét a Képviselő-testület elfogadja-e.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző kérdezi, hogy a teljes állásfoglalásról, vagy csak az alpolgármester választásra vonatkozó részéről történik szavazás.

A testület válasza alapján megállapítja, hogy csak az alpolgármester választással összefüggésben kerül sor a név szerinti szavazásra.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2  ellenszavazattal és 1 tartózkodással, név szerinti szavazással meghozza az alábbi:

Dr. Magó Ágnes       igen

Folly Péter                igen

Forintos Ervin          nem

Krisztin N. László    nem

Orbán Péter              tartózkodás

Rajzó Ildikó               igen

Simonné Visi Erzsébet       igen

411/2013.(IV.29.)  határozat

- Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/820-2/2013. sz. Törvényességi felhívása  –

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/820-2/2013. számú Törvényességi felhívásának 1. pontjában foglaltakkal – alpolgármester megválasztásával kapcsolatos döntéshozatali eljárás tárgyában – nem ért egyet. Felkéri Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kormányhivatal felé tájékoztatást adjon.

 

Határidő:         1. elfogadásra azonnal,

2. egyebekben 2013. május 31.

Felelős:           1. pontban: Krisztin N. László polgármester

2. pontban: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

 

 

 

3./ Napirendi pont

Ad-hoc Bizottság létrehozása a 125/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Humán bizottság. Kéri a bizottsági elnökét, ismertesse a bizottság határozati javaslatát.

 

Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 125/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat értelmében az Ad hoc bizottság létrehozásáról  a soros ülés keretében tárgyaljon, mivel az elfogadó nyilatkozatok még nem állnak rendelkezésre

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez. Megállapítja, hogy nem. Kéri, hogy aki egyetért a bizottsági javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

412/2013.(IV.29.)  határozat

-     Ad-hoc Bizottság létrehozása a 125/2013. (II.14.) Kt. határozat szerint –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Ügyek Bizottságának javaslatát elfogadja és a 125/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat szerinti Ad hoc bizottság létrehozásáról  a soros ülés keretében dönt.

Határidő:         1. elfogadásra azonnal,

2. egyebekben 2013. május 16.

Felelős:           1. pontban: Krisztin N. László polgármester

2. pontban: HüB

4./ Napirendi pont

Pályázat benyújtásáról a 8/2013. (III.29.) BM. rendelet szerint

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és a Humán bizottság is. Kéri a bizottsági elnököket, ismertessék a bizottság határozati javaslatát.

 

Rajzó Ildikó képviselő ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 8/2013. (III.29.) BM. rendelet Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázaton vegyen részt és rendelje el a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, felújítása című pályázati dokumentáció és ahhoz szükséges mellékletek elkészítését.

A bizottság javasolja tárgyalások lefolytatását a társönkormányzatokkal az önrész közös vállalásáról.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        a 8/2013. (III.29.) BM rendelet „kötelező önkormányzati   feladatot ellátó intézmények fejlesztése felújítása”  pályázaton vegyen részt.

-        nyújtson be fellebbezést az óvoda energetikai korszerűsítésére benyújtott KEOP pályázat elutasítása miatt.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a fellebbezés azért merült fel, mert költségekkel nem jár. Külön szavaztatja meg a két kérdést. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elbukottnak vélt pályázatot megfellebbezzük, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

413/2013.(IV.29.)  határozat

-        KEOP pályázat fellebbezés benyújtásáról –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázathoz érkezett elutasító döntéssel szemben (Iktatószáma: K-2013-KEOP-5.5.0/B/12.-0142980/173) fellebbezés benyújtását rendeli el.

Határidő:         elfogadásra azonnal,

egyebekben 2013. május 3.

Felelős:           Krisztin N. László polgármester

Gerencsér Tamás műszaki üi.

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a 8/2013. (III.29.) BM. rendeletnek megfelelő pályázatot azonos műszaki tartalommal nyújtsuk be, kézfelemeléssel jelezze.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

414/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

-              az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 8/2013. (III. 29.) BM rendelet Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázaton részt vesz és elrendeli a „Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése, felújítása” című pályázati dokumentáció és ahhoz szükséges mellékletek elkészítését;

-              a projekt összköltségét 26.578.816,- Ft-ban határozza meg, melyhez szükséges önrészt, 5.315.764,- Ft-ot 2013. évi költségvetésében biztosít. Az igényelt támogatás (80%): 21.263.052,- Ft.

-              felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a pályázati dokumentáció aláírására és benyújtására.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

egyébiránt folyamatos, de legkésőbb a benyújtási határidőig 2013. május 2.

 

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző

 

 

 

5./ Napirendi pont

Rizling sori nyilvános illemhely és a Csiki ABC előtti parkoló felújításáról

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi bizottság. Kéri a bizottság elnökét, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter alpolgármester ismerteti, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi, Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

-        Folly Péter képviselőt kérje fel a Csiki ABC előtti terület megújítására vonatkozó vázlatterv elkészítésére térítésmentesen.

-        nem javasolja Farkas János vállalkozó Csiki ABC előtti parkoló felújítására vonatkozó árajánlatának elfogadását.

-        nem javasolja Fedő Róbert vállalkozó Csiki ABC előtti parkoló felújítására vonatkozó árajánlatának elfogadását.

-        a Badacsony, Rizling sori nyilvános illemhely felújítását halassza a szezon végére, a kivitelezésre készüljön új, részletes pályázati kiírás.

-        a döntésről a Bérlőt tájékoztassa.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi bizottság ülésén felvetette a Csiki ABC előtti parkoló felújításának szükségességét. Ennek módjával kapcsolatosan több kérdés merült fel, többek között az is, hogy az ingatlan nem parkolóként van nyilvántartva. Ebből következően ha az önkormányzat szeretné parkolóként felújítani, akkor terveztetni és engedélyeztetni kell, ez a szezonra nem valósítható meg. A bizottsági ülésen Folly Péter képviselő vállalta, hogy hozzáértő szakemberként a területen folyó munkát végigkíséri, javaslataival segíti. A bizottság a betonalapozást szükségesnek tartotta, melyre az egyik ajánlattevő, Fedő Róbert is kitért. Ez a költségeket fél millió forinttal növelné.  A bizottság nem választott az ajánlattevők között.

 

Folly Péter képviselő szerint a környező vállalkozókkal tárgyalni kell arról, hogy a felújításhoz anyagilag járuljanak hozzá, hiszen elemi érdekük, hogy az autók ott meg tudjanak állni. Kérdezi, hogy hosszú távon tervezünk-e parkoló építést a központban.

 

Krisztin N. László polgármester ismerteti, hogy 4-5 évvel ezelőtt megtörtént a kapcsolatfelvétel. Akkor a vállalkozók pozitívan álltak hozzá a kéréshez. Elmondja, hogy a parkoló építés felvetődött a helyszíni bejáráson során is. Minden település centrumában fizetni kell a parkolásért. Erre akkor térne vissza, ha a Fő utca rekonstrukciója megvalósul. Visszavonja azt a korábbi elgondolását, hogy a Csiki féle üzlet előtti parkoló felújítása után oda parkoló automatát helyezzenek el.

 

Rajzó Ildikó képviselő szerint az árajánlatok túl magasak. Erről kéri a hozzáértők véleményét.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az ár reális. Javasolja, hogy a térkövet a VN. KFT. vegye meg.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy 10 eFt/m2 árral lehet számolni. A testület annyit tehet, hogy az anyagbeszerzést kiveszi a vállalkozó kezéből. Összességében reálisnak látja az ajánlatokat. A munkára szerződést köthet az önkormányzat vagy a VN. KFT. Az anyagokat a KFT. vásárolja meg, és megbíz egy alvállalkozót, aki a munkadíjat számlázza a KFT. felé. Kérdezi a pénzügyi osztályvezetőt, hogy az ÁFA visszaigényelhető-e. A testületnek kell az alvállalkozót megnevezni.

 

Krisztin N. László polgármester szerint a mentorságot valakinek fel kell vállalni. Az ÁFA visszaigénylést meg kell vizsgálni, volt arra példa, hogy csak a karbantartási tevékenység erejéig tudta visszaigényelni azt a VN. KFT.

 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a vállalkozói tevékenységnél van visszaigénylési lehetőség. A munka leszámlázható a KFT. felé, aki be tudja fogadni a számlát.

 

Krisztin N. László polgármester zavarónak tartja, hogy ha a VN. KFt. a kivitelező, akkor egy bizonyos hasznot felszámol.

 

Folly Péter képviselő szerint a VN. KFT. a bekerülési összeget számolhatja el az önkormányzat felé. Nulla haszonnal elvégzi a munkát, esetleg adminisztratív költségeket számolhat fel.

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy így készült az öltöző és az udvarsüllyesztés is, azonban ott haszonnal dolgoztak.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy ki kell használni azokat az előnyöket, melyet az biztosít, hogy van egy saját cége az önkormányzatnak. Nem kap külön jogköröket, a testület dönti el, hogy ki legyen az alvállalkozó és milyen áron végezze el a munkát.

 

Orbán Péter alpolgármester kérdezi, hogy miért lenne baj, ha a VN. KFT. nyereséggel dolgozhatna. Az lett volna célszerű, ha a KFT. vagy a műszaki osztály elkészíti a költségvetést, és azt árazzák be a vállalkozók. A két különböző műszaki tartalmú ajánlat között nehéz a választás.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a határozat azt tartalmazta, hogy a parkolót fel kell újítani, ezért a VN. KFT-től árajánlatot kért.  A többit a KFT. bonyolította, nem érti, hogy miért nem egyforma műszaki tartalommal kérte be az ajánlatokat.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő kérdezi, hogy milyen határidővel vállalnák a munkát a vállalkozók. Fedő Róbert május 25-26-i határidejét megfelelőnek tartja. Kérdezi, hogy a másik pályázó milyen határidőt jelölt meg.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy a VN. KFT. átadta az ajánlatokat, de nem fűzött hozzá semmit. Ezért nem tud válaszolni a kérdésre.

 

Rajzó Ildikó képviselő kérdezi, hogy a környező üzletek hozzájárulása miként kezelhető.

 

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző elmondja, hogy szerződés alapján, közérdekű kötelezettségvállalásként.

 

Krisztin N. László polgármester az alábbiakban összegezi az elhangzottakat. Kettéválasztaná a feladatot, anyagra és munkadíjra. A testület dönt, hogy melyik vállalkozóval kíván szerződést kötni és nevesíti az összeget. Az anyagbeszerzést a VN. KFT. végezze, egy lealkudott áron beszerezve az anyagokat. A számlából amire lehetőség van, vissza kell igényelni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja a műszaki ellenőri feladattal Folly Pétert megbízni.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy nem vállalja. A munka határidejeként június 1-et javasolja meghatározni.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy ebben az esetben a műszaki ellenőri munkát a műszaki osztályvezető végezze, mivel az önkormányzat a megrendelő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a munkadíj az általános vagy a fejlesztési tartalékból kerülhet elkülönítésre.  Megjegyzi, hogy a VN. KFT-nél is van zárolva egy fejlesztési összeg az áramdíj tekintetében. Ebből javasolja kiegyenlíteni, így nem kell újabb pénzeket mozgósítani a KFT. felé.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő Farkas János megbízását javasolja, mert munkadíja olcsóbb, illetve az óvoda hőszigetelésére Fedő Róbert adott be ajánlatot.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a környező üzlettulajdonosokkal folytassunk tárgyalásokat, és hozzájárulásukat közérdekű kötelezettségvállalás címén szerződésben fogadjuk be, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

415/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Csiki ABC előtti parkoló felújításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Csiki ABC előtti parkolót környező üzletek tulajdonosaival történjenek tárgyalások és  közérdekű kötelezettségvállalás címén fogadja be a hozzájárulásokat a vállalkozók részéről az önkormányzat.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

2013. június 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a lebonyolító a VN. KFT. legyen, diszponáljon a képviselők által megjelölt, lealkudott anyagköltség vonatkozásában. Ennek pénzügyi fedezete az üzleti tervében elkülönített fejlesztési tartalék legyen. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

416/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Csiki ABC előtti parkoló felújításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Csiki ABC előtti parkoló felújításának lebonyolítója a VN Kft. legyen, felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a képviselők által elfogadott és lealkudott anyagköltség vonatkozásában diszponáljon, melynek pénzügyi fedezete VN Kft-n – üzleti tervében elkülönített fejlesztési tartalék.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

2013. június 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy Farkas János bruttó összegen számláz, melyet a VN. KFT. esetlegesen visszaigényelhet. Nem biztos, hogy ez realizálódik, de az esélye megvan.

 

Horváth Márta osztályvezető elmondja, hogy munkadíjra vetítve Fedő Róbert bruttó 1.771 eFt-ért vállalná a munkát, Farkas János ÁFÁ-val növelt munkadíj költsége 1.477 eFt.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő a határidőt június 1-el javasolja meghatározni, késedelem esetén kötbér fizetési kötelezettséggel.

 

Orbán Péter alpolgármester felveti, hogy a vállalkozói szerződésben szerepeltetni kell, hogy a bontási anyagot hová helyezi el a kivitelező.  Ez Fedő Róbert ajánlatában szerepel is.

 

Folly Péter képviselő megjegyzi, hogy a bontási anyag 98 %-ban murvás vegyes anyag, nem minősül veszélyes hulladéknak.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki Farkas János vállalkozó megbízását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

417/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Csiki ABC előtti parkoló felújításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csiki ABC előtti parkoló felújításának kivitelezőjeként a beérkezett árajánlatok alapján Farkas János ev-t választja. A felújítás elvégeztetését 2013. június 1-jei határidővel jelöli meg, kötbér kikötése mellett.

 

Határidő: elfogadásra azonnal;

2013. június 1.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy van-e jogi akadálya a felújítandó területen parkolóhelyek kijelölésének, mivel nem parkolóként van nyilvántartva.

 

Horváth Márta osztályvezető szerint eltérő színű, díszítésként is értelmezhető kővel lehet a jelölést megtenni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a javaslat szerint a Rizling-sori WC felújításra a szezont követően kerüljön sor.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint az árajánlatok irreálisak voltak, ezért újabb ajánlatok bekérését javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a helyi vállalkozóknak most nem volt kapacitásuk.

 

Forintos Ervin képviselő javasolja megvizsgálni azt a 300 vállalkozást, akiket visszamenőleges iparűzési adó ellenőrzésre kötelezett az önkormányzat, hogy közülük ki vehet részt építési munkákban. Az ajánlati dokumentációt javasolja részükre megküldeni. Nehezményezi, hogy Dr. Magó Ágnes képviselő monostorapáti vállalkozó megbízását javasolta, miközben szorgalmazta a helyi iparűzési adó vizsgálatát.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja, hogy a képviselők lehetőség szerint tartózkodjanak attól, hogy bármilyen témában cégeket megnevezzenek, mert ez félreértésre adhat okot.

 

Dr. Magó Ágnes képviselő elmondja, hogy arról volt szó, hogy nincs kivitelező, ezért ajánlotta Nagy László vállalkozót, aki többször dolgozott már az önkormányzatnak is. Véleménye szerint akkor lehet megnyugtatóan javasolni valakit, ha rendelkezik referencia munkákkal. Sajnálja, hogy hátsó gondolatok születtek ebből az ügyből.

 

Rajzó Ildikó képviselő 12.01 órakor távozott a teremből.

A szavazók létszáma 6 fő

 

Orbán Péter alpolgármester megjegyzi, hogy a határozat arról szólt, hogy a VN. KFT-t bízza meg a testület  a munka elvégzésére, aki helyi vállalkozókat vonhat be.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy Pünkösd hétfőn kerül megrendezésre a Keszeg fesztivál. Kérdezi, hogy kaphatnak-e közterület foglalási engedélyt olyan vállalkozások – játszóvár, gyermekugráló, stb. - , akik kiegészíthetik a programot. Maximum 5 helyre lenne igény. Kérdezi a testületet, hogy kiadhatja-e az engedélyeket erre a délelőttre.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete – határozathozatal nélkül – 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül egyetért azzal, hogy a Polgármester a Pünkösd hétfőn megrendezésre kerülő Keszeg Fesztiválon a kiegészítő programokhoz max. 5 helyre közterület-foglalási engedélyt adjon ki.

Krisztin N. László polgármester a Rizling sori illemhely felújításának határidejét október 1-ben javasolja meghatározni.

 

Orbán Péter alpolgármester szerint 3 hét alatt meg lehetne csinálni a felújítást, viszont újrapályáztatásra már nincs idő.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy alapvetően nem pályáztatni kellett volna a feladatot, hanem a VN. KFT. bonyolításával helyi vállalkozók bevonása mellett kellett volna megoldani a felújítást. A cég azonban nem mozdult, a műszaki osztályvezető kényszerhelyzetbe került. Zárt borítékban érkeztek az ajánlatok, mellyel egyet kell hogy értsen.

 

Rajzó Ildikó képviselő fontosnak tartaná, hogy a VN. KFT. ügyvezetője jelen legyen, és tájékoztassa a testületet az ügyben.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a bizalma meg van az ügyvezető felé, de tevékenységüket gyorsítani kell.

 

Folly Péter képviselő javasolja megfontolni a strandok május 1-i megnyitását.

 

Krisztin N. László polgármester szerint az idő rövidsége miatt csak akkor lehet érdemben intézkedni, ha most az árajánlatok közül kiválaszthatja a testület a nyertes pályázót. Kérdezi az időközben megérkezett ügyvezetőtől, hogy miért nem hajtották végre a Rizling sori illemhely felújításával kapcsolatos testületi határozatot.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy saját kapacitásuk nincs, a helyi vállalkozók pedig nem érnek rá. Mindenki azt mondta, hogy sok a munkája, nem tudja vállalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy a testület határozatát végre kell hajtani, markánsabban kell képviselni. Ha papíron be tudja bizonyítani, hogy nincs helyi kapacitás, akkor túl kell lépni a település határain. Ha a testület fenntartja a határozatát, akkor május 2-án fel kell vonulni és június 15-re be kell fejezni a munkát. Többen felvetették, hogy komoly elmaradások tapasztalhatók a közterületek, a strandok állapota tekintetében. Az ügyesebb települések a strandokat is kinyitották, a meleget kihasználva. Kérdezi, hogy mikor kezdődik a közterületek virágosítása. Badacsonyörsön is katasztrofális állapotok vannak, a járda mellett nincs a szegély levágva, a kerékpárút melletti rész gondozva. Nagyobb fordulatszámra van szükség.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy folyamatosan dolgoznak a településen, a strandokon, parkolókban.

 

Forintos Ervin képviselő elmondja, hogy a Kert utcai játszótér is gondozatlan, a játékok balesetveszélyesek. Badacsony szintén rendezetlen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy kisebb kapacitással Ábrahámhegyen jóval nagyobb rendet képesek teremteni. Kérdezi, hogy itt mi okozza a gondot. A kátyúzásokat is folytatni kell.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy Keszthelyről hozzák az aszfaltot, meg fogják csinálni. Amikor idekerült, nem adott a dolgozóknak olyan utasítást, hogy másként végezzék a munkájukat, mint eddig. A létszám valóban kevés, főként a bozótirtási munkák miatt.

 

Rajzó Ildikó képviselő 12.15  órakor érkezett vissza az ülésre.

A szavazók létszáma 7 fő

 

Folly Péter képviselő kérdezi, hogy hányan nyírják most a füvet és hol. Elmondja, hogy a badacsonyi parkban az öntözőrendszer kiépítésre került, de nem locsolnak. Legalább ott fel kellene újítani a gyepet.

 

Pásztor László ügyvezető elmondja, hogy 6 fő, a József Attila utcában és Badacsonyban. Megjegyzi, hogy Badacsonyban a szökőkút sem működik, valószínűleg ősszel el lett vágva egy vezeték.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy akinek közérdekű javaslata van, segítse vele a cégvezetés munkáját. Abban kell most állást foglalni, hogy a Rizling sori illemhely felújítását elkezdjük-e és ki végezze a munkát.

 

Orbán Péter alpolgármester javasolja, hogy idegen vállalkozó semmiképpen ne kapja meg a kivitelezés lehetőségét.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki úgy látja, hogy az eredeti ütemterv szerint május 2-től június 15-ig az illemhely felújítását el kell végezni, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 3 ellenszavazattal meghozza az alábbi:

418/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Rizling sori illemhely felújításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rizling sori illemhely eredeti ütemterv szerinti (2013.05.02. – 2013.06.15.) felújítását nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy október 1-től hirdessük meg a feladatot, addigra bonyolódjon le a mostani árajánlatkéréstől eltérő rendszerű pályáztatás, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és  ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi:

419/2013.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

-        Rizling sori illemhely felújításáról -

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rizling sori illemhely felújítását elrendeli azzal, hogy a felújítás 2013. október 1-jével kezdődjön meg, a beruházás előkészítése (ajánlatok bekérése azonos műszaki tartalommal, árazatlan költségvetés készítése, pályáztatás, árajánlatok értékelése, kivitelező kiválasztása) addig történjen meg.

 

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos, de legkésőbb 2013. szeptember 30.

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Pásztor László VN Kft.

 

Krisztin N. László polgármester megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 12.26 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                Dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                               jegyző

Folly Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Magó Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!