Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2013. évi jegyzőkönyvek 2013. 01. 31. rendkívüli JKV
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2013. 01. 31. rendkívüli JKV

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

Szám: 5/2013.

 

Készült: 2 példányban

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Rózsakő termében (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                   polgármester

Folly Péter                              képviselő

Forintos Ervin                         képviselő

Orbán Péter                           képviselő

Rajzó Ildikó                             képviselő

Simonné Visi Erzsébet          képviselő

(6 fő)

 

Meghívottként jelen vannak:

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző távollétében:

Wolf Viktória                            aljegyző

Tamás Lászlóné                     Költségvetési- és adóosztály vezető

Horváth Márta                          osztályvezető

Gerencsér Tamás                  pályázati ügyintéző

Part Andrásné                         jegyzőkönyvvezető

 

(5 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

 

 1. I. NAPIRENDEK ELŐTT

 

Krisztin N. László polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőtársait, Aljegyző asszonyt, a munkájukat segítő alkalmazottakat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel jelen van. Forintos Ervin képviselő bejelentette, hogy késni fog. Az ülés határozatképes, azt megnyitja.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő 15.05 órakor érkezett meg az ülésre.

A jelenlévő képviselők száma 5 fő.

 

Krisztin N. László polgármester jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Part Andrásnét, jegyzőkönyv hitelesítőknek Orbán Péter és Rajzó Ildikó képviselőtársait megválasztani.

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

72/2013.(I.31.) határozat

– Jegyzőkönyvvezetőről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Part Andrásnét jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

73/2013.(I.31.) határozat

– Jegyzőkönyv hitelesítőkről –

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Krisztin N. László polgármester javaslatára Orbán Péter és Rajzó Ildikó képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő  napirend elfogadásáról szavazzon.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

74/2013.(I.31.) határozat

–        Napirendi pontok elfogadásáról –

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 31. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének – meghívó szerinti – napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

 1. 1. Javaslat ÖNHKI elszámoláshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 1. 2. Bankszámlaszerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

 1. 3. „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzatának fenntartásában működő épületeken” című közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

 

 1. II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

 1. 1. Napirendi pont

Javaslat ÖNHKI elszámoláshoz

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a PüB bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

Orbán Péter bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltakat 4.322.334,- Ft összegben fogadja el, illetve irodaszerek vásárlását javasolja plusz 300.000 Ft értékben.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, január 31-én 16.00 óráig egyenlíthető ki számla, amit van esély elszámolni az ÖNHIKI keretében.  Amennyiben a testület támogatja a pénzügyi bizottság javaslatát, akkor durván 19 millió forinttal tud az önkormányzat elszámolni reményeik szerint a 22,4 millió forintból.  Minden tartozását próbálta kiegyenlíteni. Előfordulhat, hogy a határidőt módosítják. Az ÖNHIKI felhasználásáról a februári ülésen részletes tájékoztatást kap a képviselő-testület.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy a Menü BT. leválasztását el lehetne-e számolni működési költségként. Emlékei szerint 3 millió forintot erre a célra szavaztak meg a VN. KFT. részére.

 

Horváth Márta osztályvezető megjegyzi, hogy ez beruházásnak minősül.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy felmerült egy kismotor vásárlása, de ez is beruházásnak számít. 100 eFt-nál olcsóbb számítógépeket tudtak vásárolni a legrosszabbak helyet. Jogos az észrevétel, köszöni az ötletet.  Úgy tudja, hogy az összeg tartalmazza a MENÜ BT. leválasztását.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy céltámogatásként lehetne-e a VN. KFT. részére működési célokra pénzt adni.  9 millió forintos folyószámla hitelt kértek, lehetne-e az ÖNHIKI-ből a további működésüket 1-2 hónapig még finanszírozni.

 

Wolf Viktória aljegyző első körben azt mondaná, hogy nem. Meg van milyen szállítói szerződéseket és milyen közüzemi tartozásra vonatkozó szerződéseket lehet fizetni.  A közvilágítás is ezért merült fel.  A december és januári működtetés fizethető, a többi nem.

 

Folly Péter képviselő elmondja, hogy a hótolás is kötelező feladat. Ezt a tételt miért nem lehet bevonni.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő elmondja, hogy a munkában két vállalkozó lett bevonva. A Közútkezelővel is biztosan szerződésben áll a VN. KFT. a síkosság mentesítési feladatokra, hiszen a síkosság mentesítő anyagot tőlük kapják.

 

Forintos Ervin képviselő 15.15 órakor érkezett meg az ülésre.

A jelenlévő képviselők száma 6 fő.

 

 

Krisztin N. László polgármester kéri, hogy a VN. KFT. könyvelője adjon tájékoztatást a témában.

Vargáné Szőke Judit könyvelő 15.19 órakor érkezett a terembe.

 

Krisztin N. László polgármester kérdezi, hogy kivel áll a VN. KFT. szerződésben  a hótolási, síkosság mentesítési feladatokra.

 

Vargáné Szőke Judit elmondja, hogy Bolf Sándorral, az eddigi számlája 225.425 Ft és Nagy Krisztiánnal, aki hozzávetőlegesen 320 eFt összegű munkát végzett el.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy törvénytelen-e, ha a mai napon kerül a számla kiállításra.

 

Wolf Viktória aljegyző ismerteti, hogy az ÖNHIKI-ben elszámolható összegek kifizetésének határideje január 31. A testület támogatási szerződést köt a VN. KFT-vel cél jellegű támogatásra, meghatározott feltételek mellett az előterjesztésben rögzítettek alapján.  A VN KFT. ügyvezetőjének felelőssége, hogy a számlákat hogyan fogadja be, a  teljesítésigazolásokat ki és milyen napra állítja ki, megjegyzi továbbá, hogy természetesen a havas napokat az üzemnaplóban naplózni kell, menetlevéllel igazolva. Felelősségük egyetemleges az átadott összeggel kapcsolatosan.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy ezeket a lépéseket az ÖNHIKI-vel történő elszámolás hatékonysága érdekében teszi a testület. A pénzeket a VN. KFT-től tk. „vissza kell szerezni”. Ennek módja lehet, hogy a strandok és parkolók használatára bérleti díjat állapít meg a képviselő-testület, illetve a közvilágítás tekintetében döntését ennek figyelembevételével hozza meg.  A költségvetés-tervezetben a KFT. finanszírozására 5 millió forint szerepel. Vannak olyan gondolatok, hogy az idén már nem kellene támogatást adni részükre. Ha a testület biztosítja a támogatást, akkor csökkenthető a most átadott összeggel.  A megoldási lehetőségre oda kell figyelni.

 

Folly Péter képviselő szerint, ha korrekt üzleti tervet tesznek a testület elé, akkor nyomon követhető mindenféle finanszírozás.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy meg lehetne vásárolni akár a teljes évre szükséges irodaszert.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy erre a célra 800 eFt-ot költött el, ennyi van beállítva a tervezetbe is. Ha az elszámolási határidőt meghosszabbítanák, a fennmaradó összeget fontosabb feladatokra költhetnék.

Forintos Ervin képviselő 15.25 órakor távozott az ülésről.

A jelenlévő képviselők száma 5 fő.

Krisztin N. László polgármester összegezi az elhangzottakat. A VN. KFT. részére a város közvilágítási költségeinek rendezése céljából  4.322.334,- Ft összegű támogatás biztosítását, illetve maximum 300 eFt összeghatárig iroda és írószer rendelését javasolták a jelenlévők.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

75/2013.(I.31.) határozat

Javaslat ÖNHKI elszámoláshoz

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 4.322.334 Ft összegű támogatást biztosít a város közvilágítási költségeinek rendezése céljából azzal, hogy a gazdasági társaság az összeg elszámolásával a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal felé 2013. február 28. napjáig tartozik.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
  1. utasítja dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.
  2. elrendeli legfeljebb 300.00 Ft összeghatárig iroda és írószer beszerzését a Polgármesteri Hivatalban a 2013. évi működési kiadások terhére.

 

Határidő: azonnal

elszámolásra 2013. február 28.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ellenjegyzésre

 

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő felveti, hogy az ÖNHIKI a közutak fenntartásához kapcsolódó és kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó átalány díjról nem szavazott a testület. Az is közel 100 eFt.

 

Krisztin N. László polgármester javasolja további kötelező önkormányzati feladatok ellátásához és önkormányzati közútfenntartás működési kiadásokhoz kapcsolódó céljellegű támogatás átadását 100 eFt erejéig a VN. KFt-hez.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

76/2013.(I.31.) határozat

Javaslat ÖNHKI elszámoláshoz

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 1. Badacsonytomaj Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 100.000 Ft összegű támogatást biztosít a város önkormányzati közútjainak működési kiadásaihoz kapcsolódó költségek rendezése céljából azzal, hogy a gazdasági társaság az összeg elszámolásával a Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal felé 2013. február 28. napjáig tartozik.
 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
  1. utasítja dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

 

Határidő: azonnal

elszámolásra 2013. február 28.

Felelős:    Krisztin N. László polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző ellenjegyzésre

 

Krisztin N. László polgármester 15.30 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 15.35 órakor folytatódik.

 

 

2./ Napirendi pont

Bankszámlaszerződés módosítása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/

Hozzászólások

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést tárgyalta a PüB bizottság, kéri az elnököt, ismertesse a határozati javaslatot.

 

Orbán Péter Pénzügyi Bizottsága elnöke ismerteti, hogy a pénzügyi bizottság a bankszámlaszerződések módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyásra javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének.

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy azért hozta a testület elé az előterjesztést, mert a szerződésmódosítás többletkiadással jár. A tranzakciós illetéket a bankok továbbhárították.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő javasolja, hogy ha a jövőben hasonló döntést kell hoznia a testületnek, készüljön egy előzetes elemzés. Így nem látja a módosítás hatását, nem tudja eldönteni, hogy ez előnyös vagy hátrányos-e.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy meglévő szerződésünk van, a jogszabály által meghatározott többletköltség jelentkezik.

 

Wolf Viktória aljegyző szerint előbbi költség vonatkozásában nehéz előre meghatározni egész évre vonatkozóan, mivel az függ a pénzforgalmi számláink egyenlegétől, a pénzmozgásoktól.

 

Krisztin N. László polgármester megállapítja, hogy további kérdés, hozzászólás nincs. Kéri, hogy aki támogatja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, szavazza meg.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

77/2013. (I.31.)  sz. határozatot:

Bankszámlaszerződés módosítása

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 1. a 11748052-15427504 Badacsonytomaj Város Önkormányzata elnevezésű pénzforgalmi számlára és a 11748052-15733940 Badacsonytomaj Város Polgármesteri Hivatal elnevezésű pénzforgalmi számlára vonatozó előterjesztés szerinti bankszámlaszerződés módosítását jóváhagyja.
 2. 2. felhatalmazza Krisztin N. László polgármestert és Dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt a szerződések aláírására.

 

Felelős:         Krisztin N. László polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző

Határidő:       azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester 15.50 órakor szünetet rendel el.

Az ülés 16.05 órakor folytatódik.

 

 

 

 

3./ Napirendi pont

„Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzatának fenntartásában működő épületeken” című közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv  3. számú melléklete/

Hozzászólások

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Közbeszerzési Bizottság tárgyalta. A bizottság az eljárást javasolja eredménytelennek nyilvánítani. Az előterjesztésből kitűnik, hogy miért. Kérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez. Megállapítja, hogy nem. Az előterjesztésben szereplő C. határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Elmondja, hogy név szerinti szavazás következik.

 

/Wolf Viktória aljegyző név szerint szólítja a képviselőket.

A név szerinti szavazásról szóló jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete./

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Folly Péter képviselő                                 igen

Krisztin N. László polgármester               igen

Orbán Péter képviselő                               igen

Rajzó Ildikó képviselő                                igen

Simonné Visi Erzsébet képviselő             igen

meghozza az alábbi:

78/2013. (I.31.)  sz. határozatot:

 1. 1. „Napelemes rendszer telepítése Badacsonytomaj Város Önkormányzatának fenntartásában működő épületeken” című közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó feltételes hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 76. §. (1) bekezdés d./ pontjára hivatkozással.

Felkéri Krisztin N. László polgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Krisztin N. László polgármester

Krisztin N. László polgármester a napirendi vitát lezárja, kérdezi, hogy kíván-e valaki közérdekű bejelentést tenni.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy a Tankerület átvette az iskolát. 3 fenntartási szakaszban lévő pályázat van folyamatban, az iskola felújítás, a tanulói laptop program és az interaktív tábla. Elmondja, hogy február 6-ig meg kell kötni a megállapodást, kérdezi, hogy ez hogyan történjen.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy nem baj, ha feladattól szabadul meg az önkormányzat, de viszont voltak monitoring mutatók, bizonyos tanulólétszámot produkálni kell. Elvonhatják a pénzt. A félévi értekezleten elmondottak szerint 148 tanuló van jelenleg, de vannak, akik többnek számíthatók, így a létszám 170 fő, a vállalt 164 fővel szemben. Dönthet a testület abban, hogy az államnak átadja a fenntartási kötelezettséget az iskola esetében. A tanulólétszám mutatókat ha nem tudjuk tartani, akkor annak a következménye forráselvonás lehet.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző megjegyzi, hogy még mindig nem kértek projekt fenntartási jelentést.

 

Simonné Visi Erzsébet képviselő kérdezi, hogy milyen napirend keretében kellene döntenie a testületnek.  Nem kaptak semmilyen anyagot, sürgősségi indítvány a rendkívüli ülésre nem mehet.  Az SZMSZ szerint legalább a határozati javaslatot írásba kell foglalni.

 

Krisztin N. László polgármester elmondja, hogy ha megérkezik az anyag a tankerülettől, egy rendkívüli ülést kell összehívni. Megjegyzi, hogy az SZMSZ módosítás során olyan szabályokat kell alkotni, ami segíti a munkát, ehhez bizalmi háttérre van szükség. Ezzel ezt az ügyet lezártnak tekinti.

 

Gerencsér Tamás pályázati ügyintéző elmondja, hogy az óvoda hőszigetelésével kapcsolatosan 2 auditor adott be árajánlatot, 350 eFt  munkadíj + ÁFA és 200 eFt + ÁFA sikerdíjért illetve 450 eFt + ÁFA és 450 eFt + ÁFA sikerdíjért a megszavazott 150 eFt-tal szemben.  A kedvezőbb ajánlattevő felmérte az óvodát. A pályázat keretében körbeszigetelnék, hőszivattyút helyeznének be. Két kazán fűtené az egészségházat, egy kazánt kondenzációs kazánra cserélnének, ami az óvodát a leghidegebb napokon fűtené. A napelem kiépítése is megoldható lenne. Február 11-től beadható a pályázat, nincs idő újabb auditorok megkeresésére.

 

Krisztin N. László polgármester megjegyzi, hogy a korábban elhangzottak szerint ebben sem lehet most dönteni.

Megköszöni a Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 16.20 órakor bezárja.

 

 

K.m.f.

 

Krisztin N. László

polgármester

Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző távollétében:

Wolf Viktória

aljegyző

 

 

 

Orbán Péter

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 19., hétfő, Emma napja van. Holnap Tivadar napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!