Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Címlap 2012. évi jegyzőkönyvek 2012.12.17
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Friss hírek

2012.12.17

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült:  Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.12.17-én

10,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén.

 

Jelen vannak:

Krisztin N. László                     polgármester

Folly Péter                                képviselő

Dr. Magó Ágnes                       képviselő

Rajzó Ildikó                              képviselő

 

Meghívottként jelen vannak:

 

Dr. Weller-Jakus Tamás           jegyző

Tamás Lászlóné                        osztályvezető

Székely István                          könyvvizsgáló

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

 

 

Krisztin N. László polgármester köszönti a Képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésén megjelent képviselőket, meghívottakat.

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Tóthné Sáfár Zsuzsát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Folly Péter és Rajzó Ildikó képviselőtársait megválasztani. Kéri, hogy aki a személyi javaslatokkal egyetért, szavazzon:

 

A személyekre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

 

Krisztin N. László polgármester: A meghívóban óvatosságból egy vegyes ügyek napirendi pontot is bekerült. Mivel olyan téma nem érkezett, amit tárgyalni kellene, ezért a 2. napirendi pontot visszavonja.

Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 1. napirendi javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendre vonatkozó javaslatot.

1./ Napirendi pont:

Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása

Krisztin N. László polgármester: Kéri, hogy dr. Weller-Jakus Tamás a témát vezesse fel.

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Polgármester úrnak tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen –Polgármester úr kivételével- ugyan ebben a körben voltak jelen, ezért nem ismételné meg az ott elmondottakat.

 

Krisztin N. László polgármester: Kéri  a Pénzügyi Bizottság napirendre vonatkozó határozatának ismertetését.

 

Folly Péter Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese: A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat adósságkonszolidációjáról szóló előterjesztést a Pénzügyi osztályvezető asszony által elmondott számadatokkal kiegészítve, elfogadásra javasolja.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi a Képviselőket, hogy kérdésük van-e a napirenddel kapcsolatban? (nincs) Hozzászólás?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: A határozati javaslat ismertetésekor kimaradt, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a kötvényre kiterjedően is ki kell egészíteni.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi dr. Weller-Jakus Tamás jegyzőt, hogy a határozati javaslatba belekerültek-e amik előírások?

 

dr. Weller-Jakus Tamás jegyző: Válaszában elmondja, hogy természetesen belekerültek.

 

Székely István könyvvizsgáló: Felhívja a figyelmet arra, hogy amikor lezárul a teljes pénzügyi rendezés az ügyben, a beszámolóban figyelembe kell venni, hogy árfolyam veszteség volt könyvelve.

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy további észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? (nincs) A Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, kéri, hogy aki azt elfogadja kézfeltartással jelezze.

 

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

 

283/2012. (XII.17.) számú határozatot:

  1. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 76/C §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az Állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a Költségvetési Törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
  2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
  3. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az Önkormányzat helyett az Állam közvetlenül megfizesse hitelezőnek, kölcsönnyújtónak.
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében:

a)      hitelező, kölcsönnyújtó által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja az alábbi tartalommal:

aa) OTP Bank Nyrt-nél 12.11480006218 szerződés azonosító számú folyószámla hitel, melynek szerződéses összege 78.000.000 Ft., melynek 2012. december 12-én tőke része: 77.998.071 Ft., 2012. december 28-án napján a tőkerészlet kamata: 825.964 Ft., rendelkezésre tartási jutaléka: 45.950 Ft., kezelési költség 52.632 Ft.

ab) Raiffeisen Bank Zrt.-nél HU0000341797 szerződés azonosító számú kötvény, melynek szerződéses összege: 2.990.000 CHF, melynek 2012. december 12-én a tőke része: 2.990.000 CHF., 2012. december 28. napján a tőke kamata: 11.379,94 CHF. A kötvényhez tartozó óvadéki betét összege 2012. december 28. napján 238.894.774,12 Ft.

b)      A költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,

c)      A költségvetési törvény 76/C 10 bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, amennyiben azt az Államháztartásért felelős Miniszter kezdeményezi.

  1. a) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat a Raiffeisen Bank Zrt.-nél rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét vagy számlakövetelés összegét –legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig- 2012. december 28-i dátummal, az Állam által megjelölt számlára utalja.

b) Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-nél nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.

 

6. Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C § szerinti adósság konszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

 

Felelős: Krisztin N. László

Határidő: Azonnal

 

 

Krisztin N. László polgármester: Megkérdezi, hogy van-e a Képviselők részéről olyan közérdekű téma, amiről beszélniük kell.

 

Rajzó Ildikó képviselő: A Humán Bizottság ülésén határozatot hoztak arról, hogy már most tájékozódjanak arról, hogy kiket érinthet, ha bekövetkezik a tavalyi esztendőhöz hasonlóan  az időjárással kapcsolatban kialakult havaria helyzet. Nem tudja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan lesz-e olyan személy, aki az ezzel kapcsolatos feladatokat el tudná látni.

 

Krisztin N. László polgármester: A tavalyi évben 1 fő volt alkalmazva, 2 hónap időtartamra, kormányzati utasításra. 12.19-én (szerdán) 8.00 órakor lesz egy megbeszélés, ahol az átalakuló szociális rendszer változásával kapcsolatos teendőket fogják megbeszélni. Kéri a Humán Bizottság elnökét, ha teheti, vegyen részt ezen a megbeszélésen. Tájékoztatásul elmondja, hogy rendkívüli időjárás esetén a polgárvédelmi rendszert is tudja mozgósítani. Jelenleg egy badacsonyörsi dialízises beteg szállításában kell segítséget nyújtania az Önkormányzatnak, hogy téli időjárási körülmények között is a 71-es számú főközlekedési útvonalig lejusson a betegszállító autóhoz, illetve a kezelést követően hazajusson. Saját hatáskörben a beérkező tüzelőtámogatási kérelmeket tudja intézni, csak amikor meghaladott egy bizonyos nagyságrendet, akkor vitte a Testület elé. Köszöni a Humán Bizottság javaslatát. Kiadja majd a kollégáknak, hogy végezzék el ezt a felmérést. További észrevétel?

 

Rajzó Ildikó képviselő: Javasolja, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztató jelenjen meg a Badacsony Újság januári számában.

 

Krisztin N. László polgármester: További észrevétel, hozzászólás van-e a Képviselők részéről? (nincs)  Több napirendi pont nem lévén, megköszöni a Képviselő-testület munkáját és az ülést, 10.50 órakor bezárja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

Krisztin N. László                                                                                 dr. Weller-Jakus Tamás

polgármester                                                                                                   jegyző

 

Folly Péter

 

 

 

Rajzó Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítők

 

Önkormányzatunk pályázatai

Badacsonyi programok

Erre a képre kattintva érheti el a Városi Művelődési Központ honlapját!

BaBi Badacsony
Ma 2021. április 23., péntek, Béla napja van. Holnap György napja lesz.
Sablonválasztó
badacsonytomaj3
Szőlő és Bor éve 2017.

Régiós Kártya

Badacsonyi Régiós Kártya

Borbarangolás
és Régiós Buszjárat

Napló


Önkorm. szolgálat

Önkormányzati szolgálat

Vigyázunk Rád a Balatonon!